Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

ν. 4472/2017 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ κτλ
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τρο-
ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με-
ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοι-
πές διατάξεις.


  1. Τροποποιήσεις  ν. 4172/2013 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
  2. Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων ν. 4223/2013 
  3. Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις ν. 1876/1990 
  4. Έλεγχος ομαδικών απολύσεων ν. 1387/1983 
  5. Τροποποιήσεις ν. 3852/2010 Καλλικράτης 
  6. Τροποποιήσεις Συνδικαλιστικές άδειες ν. 1264/1982 
  7. Τροποποιήσεις του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153) 
  8. Τροποποιήσεις των άρθρων 81 και 83 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας "
  9. Τροποποιήσεις Κώδικας Φ.Π.Α. ν. 2859/2000 
  10. Τροποποιήσεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ν.δ. 356/1974

Άρθρο 48
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015
(Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»


Άρθρο 59
Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Άρθρο 61
Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 63
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αρμοδιότητα
του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Ν. 4472/2017
Άρθρο 65
Ευθύνη των εκπροσώπων του Δημοσίου
και των πιστωτικών ιδρυμάτων από πράξεις
αναδιάρθρωσης δανείων ή άλλων οφειλών


Άρθρο 71
Κατάργηση της έκπτωσης φόρου Βουλευτών
Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 5 του Ζ΄ Ψηφίσματος του έτους 1975 (Α΄ 23) της Ε΄
Αναθεωρητικής Βουλής καταργούνται για εισοδήματα
που αποκτήθηκαν από 1.1.2017 κι έπειτα.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"