Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

ΦΕΚ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΦΕΚ Γ 100/2018

ΦΕΚ Γ 100/2018 
1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 24ης Ιανουαρίου 2018,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων


Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συ-
ντάγματος, τα άρθρα 34, 36, 37, 42, 77 Α, 77 Β και 110 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35),
όπως αυτά ισχύουν, και τη με αριθμό 189/15.12.2017
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πο-
λιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, διορίζονται δόκιμοι
Ειρηνοδίκες Δ΄ τάξης οι κάτωθι, οι οποίοι πέτυχαν στο
διαγωνισμό πρόσληψης δόκιμων Ειρηνοδικών Δ΄ τά-
ξης της 19ης Μαρτίου 2015, που προκηρύχθηκε με την
υπ' αριθμ. 104572/24.12.2014 (Γ΄1756) απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ.
104586/31.12.2014 (Γ΄ 1819) όμοια, και έχουν τα νόμιμα
προσόντα, και τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις
ως εξής:
1) Καλούδη Βασιλική του Χρήστου και της Αργυρούς,
που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1985 και
έλαβε το βαθμό «10,195», στο Ειρηνοδικείο Βάμου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9096125118/22.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7305/22.01.2018).
2) Τριάντου Θεοδώρα του Χρήστου και της Αγγελικής,
που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1986 και έλαβε το
βαθμό «10,195», στο Ειρηνοδικείο Αργοστολίου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6611142412/22.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7271/22.01.2018).
3) Τζουνάκου Ελένη του Παναγιώτη και της Δήμητρας,
που γεννήθηκε στην Σπάρτη το έτος 1989 και έλαβε το
βαθμό «10,191», στο Ειρηνοδικείο Ρόδου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1411221081/23.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7563/23.01.2018).
4) Ταβαντζής Γεώργιος του Ιωάννη και της Αθηνάς,
που γεννήθηκε στην Κατερίνη το έτος 1979 και έλαβε
το βαθμό «10,190», στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8868897481/22.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7308/22.01.2018).
5) Πασχάλη Ελένη του Αθανασίου και της Ευθυμίας,
που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1980 και έλα-
βε το βαθμό «10,190», στο Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2710211738/23.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7497/23.01.2018).
6) Αρετάκη Μαρία του Εμμανουήλ και της Αγλαΐας,
που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1985 και
έλαβε το βαθμό «10,175», στο Ειρηνοδικείο Λασιθίου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1227510269/22.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7333/22.01.2018).
7) Κορδαλή Αικατερίνη του Ιωάννη και της Ευαγγελίας,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, και έλαβε το
βαθμό «10,165», στο Ειρηνοδικείο Ταμινέων.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3843394790/22.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7316/22.01.2018).
8) Παναγοπούλου Γεωργία του Κωνσταντίνου και της
Δήμητρας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1986 και
έλαβε το βαθμό «10,165», στο Ειρηνοδικείο Σπάρτη.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3799745447/22.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7370/22.01.2018).9) Λάμπρη Όλγα του Σπυρίδωνος και της Ευαγγελίας,
που γεννήθηκε στο Αγρίνιο το έτος 1984 και έλαβε το
βαθμό «10,165», στο Ειρηνοδικείο Γαστούνης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2591457759/22.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7283/22.01.2018).
10) Κοντογιάννη Ευαγγελία του Μιχαήλ και της Μαγδα-
ληνής, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1984 και έλα-
βε το βαθμό «10,155», στο Ειρηνοδικείο Αργοστολίου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9044296295/22.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7280/22.01.2018).
11) Δασύλλας Κωνσταντίνος του Αγγέλου-Χρήστου
και της Δωροθέας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη
το έτος 1976 και έλαβε το βαθμό «10,145», στο Ειρηνο-
δικείο Κέρκυρα.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1209052286/22.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7290/22.01.2018).
12) Πέτρου Μαρίνα του Θεοφύλακτου και της Παρα-
σκευής, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος
1987 και έλαβε το βαθμό «10,145», στο Ειρηνοδικείο
Ικαρίας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2064586225/24.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7903/24.01.2018).
13) Κεβεντσίδου Χρυσούλα του Ιωσήφ και της Σουμέ-
λας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980 και έλαβε
το βαθμό «10,125», στο Ειρηνοδικείο Κω.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4173514998/22.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7393/22.01.2018).
14) Ντόκα Σοφία του Ιωάννη και της Δέσποινας, που
γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1983 και έλαβε
το βαθμό «10,115», στο Ειρηνοδικείο Μοιρών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2636115909/23.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7579/23.01.2018).
15) Τσουράκη Βασιλική του Βασιλείου και της Ζωής,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1987 και έλαβε το
βαθμό «10,115», στο Ειρηνοδικείο Χίου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6588579039/24.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7747/24.01.2018).
16) Τσοχαλής Γεώργιος του Θεοδώρου και της Όλγας,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και έλαβε το
βαθμό «10,110», στο Ειρηνοδικείο Καλύμνου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5611211847/22.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7355/22.01.2018).
17) Γώγου Βασιλική του Αθανασίου και της Ζωής, που
γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1984 και έλαβε το
βαθμό «10,110», στο Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7611523125/22.01.2018).
((Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7382/22.01.2018).
18) Μήνου Κωνσταντίνος του Βασιλείου και της Στα-
ματίας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Αττικής το έτος
1981 και έλαβε το βαθμό «10,105», στο Ειρηνοδικείο
Καρπάθου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8534771031/22.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7413/22.01.2018).
19) Παλάσκας Σωκράτης του Κωνσταντίνου και της
Ελευθερίας, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1986
και έλαβε το βαθμό «10,100», στο Ειρηνοδικείο Άνδρου
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4698111147/22.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7366/22.01.2018).
και 20) Μπέης Απόστολος του Δημητρίου και της Ευθα-
λίας, που γεννήθηκε στην Λάρισα το έτος 1983 και έλαβε
το βαθμό «10,100», στο Ειρηνοδικείο Λέρου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5260243826/23.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 7654/23.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 2083/29.01.2018).


Με προεδρικό διάταγμα της 24-1-2018, το οποίο εκ-
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νό-
μος 1756/1988 Α΄35), όπως αυτά ισχύουν, και τη με αριθ-
μό 189/15.12.2017 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, μετα-
τίθενται, με αίτηση τους, οι κάτωθι Ειρηνοδίκες ως εξής:
Στο Ειρηνοδικείο Αγρινίου η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ΄
τάξης Δύμης, Μαρία Ευαγγελοδήμου του Ιωάννη.
Στο Πταισματοδικείο Αγρινίου η Ειρηνοδίκης Γ τάξης
Πειραιά, Ευαγγελία-Μαρία Γκόντατου Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών οι Ειρηνοδίκες: 1) Β΄ τάξης
Ρόδου, Μυρσίνη Πετρέλλη του Γεωργίου, 2) Γ΄ τάξης
Χαλανδρίου, Μαρία Κόκκινου του Μιχαήλ, 3) Γ΄ τάξης
Χαλανδρίου, Ελένη Ασπρογιάννη του Θεοδώρου, 4) Γ΄
τάξης Νεμέας, Σοφία Μπακανάκη του Κωνσταντίνου,
5) Γ΄ τάξης Καλλιθέας, Βασιλική Γκοτσοπούλου του Πα-
ναγιώτη, 6) Γ΄ τάξης Νέας Ιωνίας, Ακριβή Ταμπακοπού-
λου του Ευαγγέλου, 7) Γ΄ τάξης Περιστερίου, Γεωργία
Κούκου του Δημητρίου, 8) Γ΄ τάξης Χαλανδρίου, Ευανθία
Μπενάκη του Γεωργίου, 9) Δ΄ τάξης Περιστερίου, Ελένη
Κοντογεώργου του Αντωνίου και 10) Β΄ τάξης Κρωπίας,
Μαρία Κατσανάκη του Θωμά.
Στο Πταισματοδικείο Αθηνών η Ειρηνοδίκης Α΄ τάξης
Αθηνών, Χρυσάνθη Θωμά του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας η δόκιμη Ειρηνοδίκης
και ήδη Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Καβάλας, Κορνηλία Χατζη-
παναγιώτου του Ευαγγέλου.
Στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης η δόκιμη Ειρηνο-
δίκης Δ΄ τάξης Ορεστιάδας, Δήμητρα-Μαρία Στέργιου
του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Αμαλιάδας η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Δ΄ τάξης Μυρτουντίων, Αναστασία Αντωνοπούλου του
Δημητρίου.
Στο Ειρηνοδικείο Αμυνταίου η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ΄
τάξης Γαστούνης, Βασιλική Λιοσάτου του Σπυρίδωνος.
Στο Ειρηνοδικείο Άρτας η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης
Κέρκυρας, Αλεξία-Παγώνα Μουτσιούλη του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών η δόκιμη Ειρηνοδίκης και
ήδη Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Πατρών, Ευτυχία Παππά του
Σπυρίδωνος.
Στο Ειρηνοδικείο Βέροιας η Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Αλε-
ξάνδρειας, Ηρώ Γεωργούση του Ευαγγέλου.
Στο Ειρηνοδικείο Βόλου η δόκιμη Ειρηνοδίκης και ήδη
Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Νέας Ιωνίας, Γεωργία Κατσαμπέκη
του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Δύμης ο δόκιμος Ειρηνοδίκης Δ΄ τά-
ξης Καρπάθου, Παναγιώτης Πάζας του Σταύρου.
Στο Ειρηνοδικείο Έδεσσας η Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Πο-
λυγύρου, Αναστασία Λεβεντάκου του Αθανασίου.
Στο Ειρηνοδικείο Ζακύνθου η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ΄
τάξης Λασιθίου, Μαρία-Ειρήνη Τσίπη του Θωμά.
Στο Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας η Ειρηνοδίκης Δ΄ τά-
ξης Άρτας, Κεντρούλα Μεντή του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης οι Ειρηνοδίκες: 1) Γ΄
τάξης Νιγρίτας, Δημήτριος Δημητριάδης του Κωνστα-
ντίνου, 2) Γ΄ τάξης Κοζάνης, Καλλιόπη Ζερβογιαννίδου
του Νικολάου, 3) Δ΄ τάξης Αλεξανδρούπολης, Χριστίνα
Καρεκλά του Πέτρου και 4) Γ΄ τάξης Κιλκίς, Στυλιανή Χαλ-
δαιοπούλου του Πέτρου.
Στο Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης οι Ειρηνοδίκες
Α΄ τάξης Θεσσαλονίκης: 1) Γλυκερία Λαγοπούλου του
Αιμιλίου και 2) Εμορφία Συντάκη του Φωτίου.
Στο Ειρηνοδικείο Θηβών ο δόκιμος Ειρηνοδίκης και
ήδη Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Βόλου, Δημήτριος Καζαντζής
του Ιωάννη.
Στο Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων ο δόκιμος Ειρηνοδίκης και
ήδη Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Κόνιτσας, Γεώργιος Λάζαρος
του Αυρήλιου.
Στο Ειρηνοδικείο Καβάλας η δόκιμη Ειρηνοδίκης και
ήδη Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Αλεξανδρούπολης, Ευστρατία
Παπαεμμανουήλτου Σωκράτη.
Στο Ειρηνοδικείο Καλαμάτας οι δόκιμες Ειρηνοδίκες
και ήδη Ειρηνοδίκες Δ΄ τάξης: 1) Πύλου, Άννα Παπασι-
δέρη του Παναγιώτη και 2) Κέρκυρας, Μαρία Τσότρα
του Δημητρίου.
Στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας: 1) η Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης
Νίκαιας, Ελένη-Βαρβάρα Πουλή του Βασιλείου και 2) η
δόκιμη Ειρηνοδίκης και ήδη Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Καλα-
μάτας, Αικατερίνη Παναγούλια του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Καρδίτσας ο Ειρηνοδίκης Α΄ τάξης
Λάρισας, Ιωάννης Θεοδωράκης του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Καρύστου ο δόκιμος Ειρηνοδίκης
Δ΄ τάξης Καλύμνου, Μάριος Κουτσελόπουλος του Στε-
φάνου.
Στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ΄
τάξης Χίου, Νικολέττα Περγάντου του Αθανασίου.
Στο Ειρηνοδικείο Κιλκίς η Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Αμυ-
νταίου, Ουρανία Πάσχου του Νικολάου.
Στο Ειρηνοδικείο Κοζάνης οι δόκιμες Ειρηνοδίκες και
ήδη Ειρηνοδίκες Δ΄ τάξης: 1) Ιεράπετρας, Χρυσή Ζαρδα-
βάτου Χρήστου και 2) Νεάπολης Βοιών, Μαρία Πεγιαζό-
γλου του Θωμά.
Στο Ειρηνοδικείο Κόνιτσας η δόκιμη Ειρηνοδίκης και
ήδη Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Αγρινίου, Παναγιώτα Βαζού-
ρατου Χρήστου.
Στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ΄
τάξης Ζακύνθου, Αικατερίνη Κωστίνατου Ανδρέα.
Στο Ειρηνοδικείο Κρωπίας οι δόκιμες Ειρηνοδίκες και
ήδη Ειρηνοδίκες Δ΄ τάξης: 1) Κορίνθου, Μαρία Στάμου
του Ευθυμίου, 2) Χαλκίδας, Μαρία Χαλκιαδάκη του Ιωάν-
νη και 3) Χαλκίδας, Άννα Τουρνά του Δημητρίου.
Στο Ειρηνοδικείο Λάρισας η Ειρηνοδίκης Α΄ τάξης Τρι-
κάλων, Φωτεινή Νασιάκου του Ηλία.
Στο Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς η δόκιμη Ειρηνοδίκης και
ήδη Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Ικαρίας, Θεώνη Κάδρα του
Αντωνίου.
Στο Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Δ΄ τάξης Κω, Ελένη Σταμέλλου του Σπυρίδωνος.
Στο Ειρηνοδικείο Νεάπολης Βοιών η δόκιμη Ειρηνοδί-
κης και ήδη Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Καλλιθέας, Σπυριδού-
λαΤζανάτου του Σπυρογεράσιμου.
Στο Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας οι δόκιμες Ειρηνοδίκες
και ήδη Ειρηνοδίκες Δ΄ τάξης: 1) Κρωπίας, Παναγιώτα
Μαυραϊδή του Κωνσταντίνου και 2) Αχαρνών, Χρυσιάννα
Αντωνακάκη του Εμμανουήλ.
Στο Ειρηνοδικείο Νεμέας η δόκιμη Ειρηνοδίκης Άν-
δρου, Εβελίνη Μιστιλίογλου του Ακίλα.
Στο Ειρηνοδικείο Νιγρίτας η Ειρηνοδίκης Γ τάξης Ηγου-
μενίτσας, Λαμπρινή Νάστου του Αθανασίου.
Στο Ειρηνοδικείο Νίκαιας η δόκιμη Ειρηνοδίκης και
ήδη Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Θηβών, Ευγενία Ζήμου του
Ιωάννη.
Στο Ειρηνοδικείο Πατρών ο δόκιμος Ειρηνοδίκης και
ήδη Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Λέρου, Γεώργιος Δαλακλήςτου
Ιωάννη.
Στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς η Ειρηνοδίκης Γ΄ τάξης Αρ-
γοστολίου, Ευθυμία Νίτσου του Χαραλάμπους.
Στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου οι δόκιμες Ειρηνοδίκες
και ήδη Ειρηνοδίκες Δ΄ τάξης: 1) Κρωπίας, Αικατερίνη
Κοσκινά του Παναγιώτη και 2) Καλαμάτας, Δέσποινα
Παπαθεοδοσίου του Βασιλείου.
Στο Ειρηνοδικείο Πολυγύρου η Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης
Μοιρών, Νικολέττα Καρανικόλα του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Πύλου η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης
Αργοστολίου, Χριστίνα-Μαριγώ Δέρματα του Παναγιώτη.
Στο Ειρηνοδικείο Τρικάλων η Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης
Λιβαδειάς, Φωτεινή Στεργιούλα του Τάκη.
Στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου: 1) η Ειρηνοδίκης Δ΄
τάξης Αμαλιάδας, Μαρία Κοτταρά του Κωνσταντίνου,
2) η Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Έδεσσας, Χρηστίνα Σεραπτσή
του Αντωνίου και 3) η δόκιμη Ειρηνοδίκης και ήδη Ει-
ρηνοδίκης Δ΄ τάξης Ταμινέων, Ευαγγελία Μιχαήλ του
Σπυρίδωνος.
Στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας οι δόκιμες Ειρηνοδίκες και
ήδη Ειρηνοδίκες Δ΄ τάξης: 1) Βάμου, Έλενα Μερωνιανάκη
του Ζαχαρία και 2) Καρύστου, Αγγελική-Ερμιόνη Γουβα-
λάρη του Δημοσθένη.
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"