Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

ΦΕΚ Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αγρινίου. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 205/2018

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 205/2018 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 6859 οικ.
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αγρινίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 12 του α.ν. 2724/1940
«Περί οργανώσεως και λειτουργίας αναμορφωτικών κα-
ταστημάτων ανηλίκων» (ΦΕΚ 449 Α'), όπως τροποποιή-
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4109/2013
«Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα -Σύσταση
Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητι-
κού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α').
β) του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο
Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 6 Α').
γ) του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών» (ΦΕΚ 35 Α'), όπως ισχύει.
δ) του άρθρου 11 του ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της
ποινικής νομοθεσίας για τους ανηλίκους δράστες, πρό-
ληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της
εγκληματικότητας των ανηλίκων» (ΦΕΚ 111 Α'), όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.
4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προ-
σώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α').
ε) του άρθρου 15 παρ. 3 του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ 136 Α')
2. Την με αριθμό 72923/2014 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Γε-
νικό Γραμματέα κλπ.» (ΦΕΚ 2895 Β').
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Αγρινίου, ως εξής:
1. Πολυξένη Μάρκου του Κωνσταντίνου, Εφέτη, με
Α.Δ.Τ. ΑΖ 239036, Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτής τον
Γεώργιο Τσιρώνη του Ανδρέα, Αντεισαγγελέα Εφετών,
με Α.Δ.Τ. AM 303390.
2. Δημήτριο Παπασπύρου του Ηρακλή, καθηγητή Μέ-
σης Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 423239, τακτικό μέλος με
αναπληρώτρια αυτού την Χρυσώ Σπυρέλη του Στεφάνου,
καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 728865.
3. Κυριακή Ζαρκανίτη του Θεοδώρου, επιμελήτρια
Ανηλίκων Αγρινίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 355669, τακτικό μέλος
με αναπληρώτρια αυτής την Ευτυχία Μανιακή του Γερασί-
μου, επιμελήτρια Ανηλίκων Αγρινίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 220701.
4. Μαρία Νεοφώτιστου του Νικολάου, δικηγόρο, με
Α.Δ.Τ. ΑΕ726594, τακτικό μέλος με αναπληρώτρια αυτής
την Αικατερίνη Κιτσάκη του Αθανασίου, δικηγόρο, με
Α.Δ.Τ. AB 776927.
5. Μαργαρίτα Σερπάνου του Λάμπρου, πρώην Αντι-
δήμαρχο Δήμου Αγρινίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 496633, τακτικό
μέλος με αναπληρωτή αυτής τον Βασίλειο Δημόπουλο
του Κωνσταντίνου, ιερέα, με Α.Δ.Τ. AB 775281.
6. Ζαρκάλη Δημήτριο του Χρήστου, ψυχίατρο, Κέντρο
Ψυχικής Υγείας Αγρινίου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 294480, τακτικό
μέλος με αναπληρωτή αυτού τον Χρήστο Σκαμνέλο του
Κωνσταντίνου, ψυχίατρο, Διευθυντή Κέντρου Ψυχικής
Υγείας Νοσοκομείου Αγρινίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 245615.
7. Ευαγγελία Κραβαρίτη του Δημητρίου, καθηγήτρια
Μέσης Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 228181, τακτικό μέλος
με αναπληρώτρια αυτής την Ιωάννα Σταθοπούλου του
Ευαγγέλου, κοινωνική λειτουργό με Α.Δ.Τ. AB 777188.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018
Ο Γενικός Γραμματέας
Δ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"