Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 217/2018

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 217/2018

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 23469
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβου-

λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3689/2008 «Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
ν.3910/2011 (Α΄ 11).
2. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τη με αριθμ. 49943/9-6-2011 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών» (ΥΟΔΔ 191), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το με αριθμ. 282/5-3-2018 απόσπασμα πρακτικού
εκλογής του Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
ορίζουμε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών τον Ελευθέριο
Μιχαηλίδη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΕ 377803), Εισαγγελέα Εφε-
τών, Πρόεδρο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σε αντι-
κατάσταση του Δημητρίου Ασπρογέρακα του Γεωργίου
(ΑΔΤ ΑΖ 022420), Εισαγγελέα Εφετών, πρώην Προέδρου
της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2018
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"