Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Ν. 4540/2018 απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία κλπ


Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την
υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (ανα-

διατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατά-
ξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α' 80) για
την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε-
τικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής
υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρι-
κής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύ-
λου και άλλες διατάξεις.
 
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4251               (ΦΕΚ Α 80/1.4.2014)
 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης και 
λοιπές διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3068 (ΦΕΚ Α΄ 274/14-11-2002)
Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή τωνδικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλουΕπικρατείας και άλλες διατάξεις.


ν. 1756/1988 «Κώδικας
οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών
λειτουργών» (Α' 35),

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 106      (ΦΕΚ Β΄ 135/21.6.2007)
Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ενωσης και των μελών των οικογενειών τους.

   ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2121     ΦΕΚ Α 25/4-3-1993
      Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα.


Άρθρο 40
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των διατάξεων
του άρθρου 22 και των παραγράφων 1 έως 7, 9 έως 14 και 18 έως 20 του άρθρου 31 και του άρθρου 32, οι οποίες
τίθενται σε ισχύ σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου
του Κράτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"