Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων ΦΕΚ B 1577/2018

ΦΕΚ B 1577/2018 

Aριθμ. 24270/610 (2)
Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπρο-
σώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων».
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣαποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των δικηγόρων ως
δικαστικών αντιπροσώπων για την παρουσία τους στις
εκλογές των οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
καθώς και τον τρόπο καταβολής ως εξής:
α) Για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής:
1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
10 έως 200 μέλη ποσό πενήντα και πενήντα (50,50) €.
2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
201 έως 600 μέλη ποσό εβδομήντα επτά (77,00) €.
3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
601 μέλη και άνω, ποσό ογδόντα τέσσερα (84,00) €.
β) Για λήψη απόφασης εκπροσώπησης στην τριτοβάθ-
μια συνδικαλιστική οργάνωση:
1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
10 έως 200 μέλη ποσό τριάντα δύο (32,00) €.
2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
201 έως 600 μέλη ποσό εξήντα τρία (63,00) €.
3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
601 μέλη και άνω, ποσό εβδομήντα οκτώ (78,50) €.
γ) Για την εκλογή των λοιπών οργάνων των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτι-
κής Επιτροπής και αντιπροσώπων Εργατικών Κέντρων
και Ομοσπονδιών):
1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
10 έως 200 μέλη ποσό εβδομήντα επτά (77,00) €.
2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
201 έως 600 μέλη ποσό εκατόν δέκα εννέα (119,00) €.
3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
601 μέλη και άνω, ποσό εκατόν πενήντα (150,00) €.
δ) Προκειμένου για σωματεία με λιγότερα από 300
μέλη, τα οποία εκλέγουν την ίδια ημέρα Εφορευτική
Επιτροπή, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή,
Αντιπροσώπους Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών
και λαμβάνουν απόφαση εκπροσώπησης στην τριτοβάθ-
μια συνδικαλιστική οργάνωση, η αμοιβή των δικαστικών
αντιπροσώπων καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τριά-
ντα πέντε (135,00) €.
Όπου στην απόφαση αυτή γίνεται λόγος περί «μελών»
νοούνται τα οικονομικώς εντάξει μέλη μέχρι και κατά την
ημέρα της ψηφοφορίας.
Ο χρόνος ημερήσιας απασχόλησης των δικαστικών
αντιπροσώπων καθορίζεται σε 8 ώρες ημερησίως.
Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από τη συνδικαλι-
στική οργάνωση στον δικηγόρο που ορίστηκε δικαστι-
κός αντιπρόσωπος, αμέσως μετά το τέλος των εκλογών.
Σε περίπτωση που η διαδικασία των εκλογών διαρκεί
περισσότερες από μία ημέρες, τα αντίστοιχα ποσά αμοι-
βής καταβάλλονται για τις επιπλέον ημέρες, συμπληρω-
ματικά, αμέσως μετά το τέλος των εκλογών.
Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφα-
σης καταργείται η αριθμ. 2394/80/9.2.2012 όμοια (Β΄ 337).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2018
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"