Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΦΕΚ Γ 591/20182 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 8ης Μαΐου 2018, που

εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί-
ων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α' 35), όπως ισχύουν, τις διατάξεις της
υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Δαπάνες μετακινούμενων
εντός και εκτός επικράτειας, το π.δ. 125/2016 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α' 210) και τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμ-
βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμούς
1, 5, 6, 7 και 9/2018:
Α. Προάγονται, κατ' απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για πλήρωση κενών
οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Εισαγγελείς Εφετών,
που έχουν τα νόμιμα προσόντα:
1. Αθηνών, Ιωάννης Προβατάρης του Χρήστου, της
προαγωγής του λογιζόμενης από 1-2-2018 και
2. Θεσσαλονίκης, Βασίλειος Χαλντούπης του Νικολάου,
της προαγωγής του λογιζόμενης από 1-2-2018.
Β. Μετατίθενται οι κατωτέρω εφέτες, με αίτησή τους
και δικές τους δαπάνες, ως εξής:
α. Στο Εφετείο Αθηνών η Εφέτης Ευβοίας Ιωάννα Μά-
μαλη του Ιωάννη,
β. Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης οι Εφέτες:
1) Πατρών, Ειρήνη Παλιούρα του Γεωργίου και
2) Θράκης, Παναγιώτης Ταμαμίδης του Ελευθερίου.
γ. Στο Εφετείο Θράκης η Εφέτης Πειραιώς Θεοκτή Νι-
κολαΐδου του Ευστρατίου,
δ. Στο Εφετείο Πειραιώς ο Εφέτης Αθηνών Νικόλαος
Κουτρούμπας του Γεωργίου.
Γ. Προάγεται, κατ' απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
εφέτη, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης, ο πρόε-
δρος πρωτοδικών Αθηνών Παναγιώτης Κατσικερός του
Γεωργίου, που έχει τα νόμιμα προσόντα, της προαγωγής
του λογιζόμενης από 7-2-2018 και τοποθετείται στο Εφε-
τείο Πατρών.
Δ. Μετατίθεται, με αίτηση του και δικές του δαπάνες,
ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Νάξου Πέτρος Αλικάκος του
Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Ε. Προάγεται, κατ' εκλογή, στο βαθμό του προέδρου
πρωτοδικών, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης, ο
Πρωτοδίκης Θεσπρωτίας Ιωάννης Τζαφέστας του Κων-
σταντίνου, της προαγωγής του λογιζόμενης από 7-4-2018
και τοποθετείται στο Πρωτοδικείο Νάξου.
(Αριθμ. απόφ. έγκρισης δέσμευσης πίστωσης Δ/νσης
Οικονομικής Διαχείρισης - Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 26854/11-5-2018 - ΑΔΑ:
ΩΑΚ5Ω-01Υ).
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 29774/14-5-2018).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"