Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΦΕΚ Γ 927/2020

ΦΕΚ Γ 927/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 10ης Ιουνίου 2020, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιο-
σύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Συ-
ντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988) (Α΄ 35), όπως
ισχύουν, της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων
εντός και εκτός επικράτειας» (Α΄ 94), το π.δ. 83/9-7-2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και
τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμούς 41, 43
και 79/2020 και την υπ’ αρ. 3/2020 απόφαση της Διοι-
κητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
Α. Μετατίθενται, με αίτησή τους και δικές τους δαπά-
νες οι κάτωθι Πρόεδροι Εφετών, ως εξής: α) Στο Εφετείο
Πειραιά:
1. η Πρόεδρος Εφετών Αθηνών, Ισιδώρα Πόγκα του
Παναγιώτη
2. ο Πρόεδρος Εφετών Κρήτης, Αθανάσιος Τσουλός
του Νικολάου
β) Στο Εφετείο Λάρισας, η Πρόεδρος Εφετών Θεσσα-
λονίκης, Ευαγγελία Καρδάση του Γεωργίου.
γ) Στο Εφετείο Πατρών, η Πρόεδρος Εφετών Αθηνών,
Ελένη Κούφη του Παναγιώτη.
δ) Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης:
1. η Πρόεδρος Εφετών Θράκης, Ολυμπία Κωτσίδου
του Παύλου
2. η Πρόεδρος Εφετών Πειραιά, Αλεξάνδρα Μπέλμπα
του Χρήστου
3. ο Πρόεδρος Εφετών Θράκης, Γρηγόριος Καλαθάς
του Γεωργίου
4. η Πρόεδρος Εφετών Πειραιά, Χριστίνα-Ζαφειρία
Γαβριηλίδου του Σάββα
ε) Στο Εφετείο Αθηνών, ο Πρόεδρος Εφετών Ευβοίας,
Θωμάς Παπαδόπουλος του Χρήστου.
Β. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Προέδρου Εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών θέ-
σεων, οι κάτωθι Εφέτες, που έχουν τα νόμιμα προσόντα,
των προαγωγών τους λογιζομένων από 4/5/2020, και
τοποθετούνται ως εξής:
1. Αθηνών, Σοφία Μιχαλοπούλου του Παναγιώτη στο
Εφετείο Αθηνών
2. Αθηνών, Αικατερίνη Χρυσικοπούλου του Χρήστου
στο Εφετείο Αθηνών
3. Αθηνών, Παρασκευή Τσούμαρη του Κωνσταντίνου
στο Εφετείο Αθηνών
4. Αθηνών, Αγάπη Τζουλιαδάκη του Σταύρου στο
Εφετείο Αθηνών
5. Δωδεκανήσου, Κωνσταντίνα Ταμβάκη του Ιωάννη
στο Εφετείο Αθηνών
6. Αθηνών, Ευσεβία Λιακοπούλου του Δημητρίου στο
Εφετείο Αθηνών
7. Θεσσαλονίκης, Σοφία Μαντζακίδου του Ναπολέο-
ντος στο Εφετείο Θεσσαλονίκης
8. Αθηνών, Γεώργιος Αυγέρης του Αναστασίου στο
Εφετείο Αθηνών
9. Αθηνών, Ασπασία Μεσσηνιάτη – Γρυπάρη του
Ευστρατίου στο Εφετείο Αθηνών
10. Λάρισας, Περικλής Αλεξίου του Χρήστου στο
Εφετείο Αθηνών
11. Θεσσαλονίκης, Μαρί Δεργαζαριάν του Καραμπέτ
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης
12. Αθηνών, Παναγιώτης Βενιζελέας του Σωκράτη στο
Εφετείο Πειραιά
13. Αθηνών, Αλεξάνδρα Αποστολάκη του Ιωάννη στο
Εφετείο Αθηνών
14. Αθηνών, Μαρία Σιμιτσή – Βετούλα του Δημητρίου
στο Εφετείο Αθηνών
15. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνα Ράπτη του
Θεοδώρου στο Εφετείο Αθηνών
16. Αθηνών, Αλέξανδρος Ζιάκας του Νικολάου στο
Εφετείο Αθηνών
17. Θεσσαλονίκης, Βασίλειος Στέφος του Δημητρίου
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης
18. Αθηνών, Βρυσηίς Θωμάτου του Σάββα στο Εφετείο
Αθηνών
19. Αθηνών, Παναγιώτα Πασσίση του Αγησιλάου στο
Εφετείο Αθηνών
20. Θεσσαλονίκης, Παύλος Χριστιάς του Δημητρίου
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης
21. Αθηνών, Αριστείδης Βαγγελάτος του Διονυσίου
στο Εφετείο Αθηνών
22. Αθηνών, Κωνσταντίνα Νάκου του Παναγιώτη στο
Εφετείο Αθηνών
23. Αθηνών, Βασιλική Κουτράκου του Θεοδώρου στο
Εφετείο Αθηνών
24. Βορείου Αιγαίου, Θεώνη Μπούρη του Γεωργίου
στο Εφετείο Αθηνών
25. Κέρκυρας, Ευάγγελος Μητσέλος του Θεοδώρου
στο Εφετείο Αθηνών
26. Θεσσαλονίκης, Ελευθέριος Σισμανίδης του
Αλεξάνδρου στο Εφετείο Θεσσαλονίκης
27. Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Πουλάκης του Γεωργίου
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης
28. Θεσσαλονίκης, Σπυρίδων Κουτσοχρήστος του
Θωμά στο Εφετείο Θεσσαλονίκης
29. Θεσσαλονίκης, Θεοδώρα Σακελλαρίου του
Ευαγγέλου στο Εφετείο Θεσσαλονίκης
30. Πατρών, Μαρία Γαϊτάνη του Χρήστου στο Εφετείο
Αθηνών
31. Αθηνών, Ελένη Χροναίου του Παναγιώτη στο
Εφετείο Αθηνών
32. Θεσσαλονίκης, Μαρία Χασιρτζόγλου του Δημητρίου
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης
33. Αθηνών, Μαρία Τόμου του Ιωάννη στο Εφετείο
Αθηνών
34. Αθηνών, Παναγιώτα Λυμπεροπούλου του Διομήδη
στο Εφετείο Αθηνών
35. Θεσσαλονίκης, Παναγιώτα Μαυράκη του
Κωνσταντίνου στο Εφετείο Θεσσαλονίκης
36. Αθηνών, Σταυρούλα Κουσουλού του Κωνσταντίνου
στο Εφετείο Αθηνών
37. Θεσσαλονίκης, Σωκράτης Πλαστήρας του
Χρυσοστόμου στο Εφετείο Πειραιά
38. Θεσσαλονίκης, Αγαθή Δερέ του Προδρόμου στο
Εφετείο Αθηνών
39. Θεσσαλονίκης, Αναστασία Παπαδοπούλου του
Ιωάννη στο Εφετείο Αθηνών
40. Θεσσαλονίκης, Κλεόβουλος - Δημήτριος Κοκκορός
του Άγιδος στο Εφετείο Αθηνών
41. Αθηνών, Φεβρωνία Τσιμπουράκη του Αθανασίου
στο Εφετείο Αθηνών
42. Αθηνών, Ιωάννα Λάμπρου-Βελήσαρη του
Κωνσταντίνου στο Εφετείο Αθηνών
43. Αθηνών, Λελούδα Αντερριώτου του Αναστασίου
στο Εφετείο Αθηνών
44. Αθηνών, Ιωάννα Γυφτοπούλου του Αργυρίου στο
Εφετείο Αθηνών
45. Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία Τουπαδάκη του
Γεωργίου στο Εφετείο Αθηνών
46. Ανατολικής Κρήτης, Παρασκευή Κυραλέου του
Νικολάου στο Εφετείο Κρήτης
47. Δωδεκανήσου, Βασίλειος Παπανικόλας του Ιωάννη
στο Εφετείο Πειραιά
48. Ιωαννίνων, Βασίλειος Γκόγκας του Νικολάου στο
Εφετείο Αθηνών
49. Θεσσαλονίκης, Χρήστος Δημητριάδης του Μάρκου
στο Εφετείο Θράκης
50. Θεσσαλονίκης, Μαρία Πούλιου του Δημητρίου στο
Εφετείο Θράκης
51. Κρήτης, Κλεονίκη Χίλιου του Δημητρίου στο
Εφετείο Αθηνών
52. Αθηνών, Νικόλαος Σαλάτας του Χρήστου στο
Εφετείο Αθηνών
53. Θεσσαλονίκης, Παρθένα Ιωαννίδου του Θεοχάρη
στο Εφετείο Πειραιά
54. Αθηνών, Γεώργιος Σχοινοχωρίτης του Κωνσταντίνου
στο Εφετείο Αθηνών
55. Αθηνών, Ευτύχιος Νικόπουλος του Αντωνίου στο
Εφετείο Αθηνών
56. Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Τρανός του Αγγελή
στο Εφετείο Πειραιά
57. Αθηνών, Ευφροσύνη Σακελλαρίου του Σταύρου
στο Εφετείο Αθηνών
58. Ιωαννίνων, Χριστίνα Αντωνίου του Ευαγγέλου στο
Εφετείο Πειραιά
59. Αθηνών, Γεώργιος Παπαγεωργίου του Γρηγορίου
στο Εφετείο Αθηνών
60. Αθηνών, Κορνηλία Πανούτσου του Γεωργίου στο
Εφετείο Αθηνών
61. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ιφιγένεια Ματσούκα του
Κωνσταντίνου στο Εφετείο Αθηνών
62. Κέρκυρας, Σταύρος Μάλαινος του Βασιλείου στο
Εφετείο Αθηνών
63. Πειραιά, Χρυσούλα Πλατιά του Γεωργίου στο
Εφετείο Πειραιά
64. Ανατολικής Κρήτης, Ευγενία Μπιτσακάκη του
Μιχαήλ στο Εφετείο Αθηνών
65. Αθηνών, Πέτρος Κλάδος του Νικολάου στο Εφετείο
Αθηνών
66. Αιγαίου, Φεβρωνία Τσερκέζογλου του Μιχαήλ στο
Εφετείο Αθηνών
67. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Αλέξανδρος Παλούκης
του Γεωργίου στο Εφετείο Αθηνών
68. Αθηνών, Κωνσταντίνα Παναγούλη του Παναγιώτη
στο Εφετείο Αθηνών
69. Αθηνών, Φωτεινή Αθανασίου του Χαράλαμπου στο
Εφετείο Αθηνών
70. Αθηνών, Μαλαματένια Κουράκου του Γεωργίου
στο Εφετείο Αθηνών
71. Θεσσαλονίκης, Απόστολος Ντίτουρας του Ηλία στο
Εφετείο Ευβοίας
72. Λαμίας, Βαρβάρα Πάπαρη του Βάιου στο Εφετείο
Αθηνών
73. Θεσσαλονίκης, Παναγιώτα Γκουδή-Νινέ του
Κωνσταντίνου στο Εφετείο Αθηνών
74. Θεσσαλονίκης, Ελένη Μαστρογιώργη του
Σπυρίδωνος στο Εφετείο Αθηνών
75. Αθηνών, Φώτιος Μουζάκης του Αναργύρου στο
Εφετείο Αθηνών
76. Αθηνών, Ελπίδα Σιμιτοπούλου του Διομήδη στο
Εφετείο Αθηνών
77. Αθηνών, Μαρία Σωμαράκη του Ιωάννη στο Εφετείο
Αθηνών
78. Αθηνών, Αικατερίνη Μουμουζιά του Αθανασίου
στο Εφετείο Αθηνών
79. Αθηνών, Μαρία – Μάριον Δερεχάνη του Βασιλείου
στο Εφετείο Αθηνών
80. Πειραιά, Ιωάννης Αποστολόπουλος του Νικολάου
στο Εφετείο Αθηνών
81. Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Μίντσης του Ιωάννη στο
Εφετείο Αθηνών
82. Αθηνών, Κωνσταντία Αγγελάκη του Πλαστήρα στο
Εφετείο Αθηνών
83. Αθηνών, Αικατερίνη Χονδρορίζου του Χρήστου
στο Εφετείο Αθηνών
84. Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Χατζησταύρου του
Αποστόλου στο Εφετείο Αθηνών
85. Αθηνών, Ευσταθία Μελά του Ηλία στο Εφετείο
Αθηνών
86. Αθηνών, Ευαγγελία Γιακουμάτου του Παναγή στο
Εφετείο Αθηνών
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. – Υπουργείου Δικαιοσύνης 26393/
11-06-2020).
(Αριθμ. αποφ. δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης: 15368/12-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΞ1Ω-Ν41), 15368Α/
12-6-2020 (ΑΔΑ: 67Δ8Ω-Π2Δ), 15368Β/12-6-2020 (ΑΔΑ:
ΨΓΟΔΩ-Π49), 15368Γ/12-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΣΟΩ-Υ8Ο),
15368Δ/12-6-2020 (ΑΔΑ: 91ΨΙΩ-4ΟΕ), 15368Ε/12-6-2020
(ΑΔΑ: 9623Ω-ΨΝ8), 15369/16-6-2020 (ΑΔΑ:6ΛΖΟΩ-
ΗΝΖ), 15369Α/16-6-2020 (ΑΔΑ:687ΕΩ-ΑΣ9) .
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ