Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021

Αντικατάσταση μέλους, Συμβούλιο Σπουδών ΕΣΔΙ (κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης). ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 401/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 401/2021 

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 18394
Αντικατάσταση μέλους, με τον αναπληρωτή του,
στο Συμβούλιο Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δι-
καστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της Δι-
οικητικής Δικαιοσύνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3689/


2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις» (Α’ 164).
2. Το π.δ. 83/9.7.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Την υπ’ αρ. 55531/12.7.2011 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της
Διοικητικής Δικαιοσύνης» (ΥΟΔΔ 223).
4. Την υπ’ αρ. 6/2021 απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, αποφα-
σίζουμε:
Ορίζουμε την Παναγιώτα Καρλή του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.:
T 027264), Σύμβουλο Επικρατείας ως μέλος του Συμβου-
λίου Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουρ-
γών για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης και
για θητεία τριών (3) ετών, σε αντικατάσταση της Μαρ-
γαρίτας Γκορτζολίδου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.: Π 270549),
Συμβούλου της Επικρατείας, της οποίας η θητεία έχει
λήξει, με αναπληρώτριά της τη Μαρίνα Παπαδοπούλου
του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ.: **), Σύμβουλο Επικρατεί-
ας, σε αντικατάσταση της προαναφερθείσας Παναγιώτας
Καρλή, της οποίας η θητεία, ως αναπληρωματικό μέλος,
έχει, επίσης, λήξει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"