Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ (Πολ/Ποιν - Εισ) Τεύχος Γ’ 1405/24.05.2023

Τεύχος Γ’ 1405/24.05.2023

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 23ης Μαΐου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109), γίνεται
δεκτό το από 13.04.2023 έγγραφο παραίτησης από την


υπηρεσία της Εφέτη Αθηνών Ευαγγελίας Γεωργίτση του
Εμμανουήλ.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5761046166/24.05.2023).


Με προεδρικό διάταγμα της 23ης Μαΐου 2023, που εκ-
δόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του
Συντάγματος, των άρθρων 49 και 75 παρ. 12 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35), των άρθρων
63, 91 και 129 παρ. 10 του νέου Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α΄ 109), της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες με-
τακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), τις από 15.02.2023
αιτήσεις της Μαρίνας Γκότση του Παναγιώτη, Παρέδρου
του Πρωτοδικείου Κορίνθου και του Κωνσταντίνου Κο-
σμίδη του Δημητρίου, Παρέδρου της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Πειραιώς, την 19/2023 απόφαση του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαι-
οσύνης, μετατάσσονται αμοιβαία, ύστερα από αίτησή
τους, οι 1. Μαρίνα Γκότση του Παναγιώτη, Πάρεδρος του
Πρωτοδικείου Κορίνθου και 2. Κωνσταντίνος Κοσμίδης
του Δημητρίου, Πάρεδρος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Πειραιώς. Καθορίζεται η σειρά αρχαιότητας αυτών στο
τέλος της επετηρίδας των υπηρετούντων παρέδρων ει-
σαγγελίας και παρέδρων πρωτοδικείου, αντιστοίχως,
αποφοίτων της ΚΖ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και ειδικότερα: 1. Η Μα-
ρίνα Γκότση του Παναγιώτη, μετά τη Σωτηρία Γκιόκα του
Κωνσταντίνου και 2. Ο Κωνσταντίνος Κοσμίδης του Δη-
μητρίου, μετά τη Μαρία – Δήμητρα Παπαδάκη του Δη-
μητρίου και τοποθετούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδι-
κών Πειραιά και στο Πρωτοδικείο Κορίνθου αντίστοιχα.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ