Πέμπτη 4 Μαΐου 2023

ΕγκΕισΑΠ 9/2023: Οδηγίες για την συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της Χώρας

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αθήνα, 3 Μαϊου  2023

Αρ. Πρωτ.:           3388

Αρ. Εγκυκλίου: 9

 

Προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Χώρας

Κοινοποίηση στους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας

 

Θέμα:   Οδηγίες για την συμπλήρωση, τροποποίηση και

αντικατάσταση Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της Χώρας

Με αφορμή τις διατάξεις του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ - ν. 4938/ ΦΕΚ Α' 109/ 6- 6-2022), και του νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Κ.ΔΎ - ν. 4798/ ΦΕΚ Α' 68/ 24-4-2021), όπως σήμερα ισχύουν, κρίνουμε αναγκαίο στα πλαίσια της αρμοδιότητάς μας (άρθρα 23§§1 εδ. γ', 2 και 28§5 εδ. α' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ) να προβούμε στις ακόλουθες οδηγίες όσον αφορά τις προβλέψεις των Κανονισμών του θέματος:

Α.1. Ολομέλεια εισαγγελίας. Στις εισαγγελίες πρωτοδικών που υπηρετούν τουλάχιστον πέντε (5) εισαγγελικοί λειτουργοί συγκροτείται Ολομέλεια αποτελούμενη από τους εισαγγελείς, αντεισαγγελείς και παρέδρους, οι οποίοι έχουν (κατά ειδική πρόβλεψη του Κανονισμού) πρωταρχική υποχρέωση να προσέρχονται στις συνεδριάσεις της. Συγκαλείται από τον διευθύνοντα την εισαγγελία, που καθορίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της (βλ. άρ. 16§2, 18§1, 17§7 εδ. ββ' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ).

ι

Υποχρεωτικά συγκαλείται κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του αρ. 16§2 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ, όταν ζητηθεί εγγράφως από τα 2/5 των υπηρετούντων εισαγγελικών λειτουργών, από τον πρόεδρο πρωτοδικών ή τον πρόεδρο του Τριμ. Συμβ. Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, από τον προϊστάμενο γραμματέα της εισαγγελίας μετά από απόφαση της υπηρεσιακής συνέλευσης των δικαστικών υπαλλήλων και από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του. Η απαρτία, ο τρόπος λήψης της απόφασης και οι αρμοδιότητες της Ολομέλειας προβλέπονται στο άρ. 16§§3- 6 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. Ο Κανονισμός μπορεί επί πλέον να προβλέψει: α) τι γίνεται αν δεν επιτευχθεί το πρώτον απαρτία λ.χ ότι συνέρχεται αυτοδικαίως μετά από τρεις ημέρες στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα ή σε ώρα που ανακοινώνεται από τον διευθύνοντα την εισαγγελία, ότι την δεύτερη φορά για την επίτευξη απαρτίας αρκεί η παρουσία των 2/5 των μελών, όχι όμως λιγότερων των τριών, ότι αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε τις σχετικές αποφάσεις λαμβάνει ο διευθύνων την εισαγγελία (εξαιρουμένων βεβαίως των συγκεκριμένων θεμάτων, τα οποία ο νόμος ειδικά και ρητά υπάγει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ολομέλειας) κ.λ.π, β) ότι τα μέλη ενημερώνονται για την σύγκλησή της με ενυπόγραφη παραλαβή σχετικής πρόσκλησης ή με αποστολή αυτής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς επίσης με σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στον σχετικό πίνακα ανακοινώσεων της εισαγγελίας, γ) ότι καθήκοντα γραμματέα της Ολομέλειας ασκεί ο προϊστάμενος γραμματέας και επί κωλύματος ο αναπληρωτής του (όπως λ.χ όταν ο πρώτος παρίσταται σε αυτήν, είτε γιατί ο ίδιος ζήτησε την σύγκλησή της κατά τα ανωτέρω, είτε γιατί αποφασίζεται η κατάρτιση κ.λ.π. του Κανονισμού της εισαγγελίας κατά τα κατωτέρω ή όταν ασθενεί κ,λ.π), δ) ότι οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας δεν είναι δημόσιες, εκτός αν ο νόμος ή ο Κανονισμός ορίζει διαφορετικά, ε) ότι και άλλα συγκεκριμένα ιδιαίτερα σοβαρά θέματα υπάγονται στην αποφασιστική αρμοδιότητα της Ολομέλειας, όπως λ.χ η αντιμετώπιση της αδικαιολόγητης επαναλαμβανόμενης καθυστέρησης στην επεξεργασία δικογραφιών από εισαγγελικό λειτουργό. Εξάλλου η αδικαιολόγητη μη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας συνιστά μη παροχή υπηρεσίας και οδηγεί σε περικοπή μισθού με αιτιολογημένη πράξη του διευθύνοντος εισαγγελέα υπό τους όρους και την διαδικασία του άρ. 50 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.

2.            Κατάρτιση Κανονισμού, α. Θεμελιακή πάντως αρμοδιότητα της Ολομέλειας της εισαγγελίας είναι η κατάρτιση, συμπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση του Κανονισμού ή διατάξεών του, που γίνεται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 19§§6,7 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ διαδικασία, την τήρηση της οποίας υλοποιεί ο προϊστάμενος γραμματέας υπό την ειδική εποπτεία του διευθύνοντος την εισαγγελία, καλούμένων κατά την συνεδρίαση - προκειμένου να υποβάλλουν τυχόν έγγραφες προτάσεις και να τις αναπτύξουν πριν την αναχώρησή τους προφορικώς - των μνημονευομένων εκεί φορέων, μεταξύ των οποίων ο προϊστάμενος γραμματέας της εισαγγελίας, ο οποίος όμως μεταφέρει και αναπτύσσει τις σχετικές προτάσεις της υπηρεσιακής συνέλευσης των δικαστικών υπαλλήλων, συγκληθείσης από τον ίδιο ειδικά προς τούτο κατά τα άρθρα 90 - 92 ΚΔΥ. Επίσης βασική αρμοδιότητα της Ολομέλειας κατά το άρ. 16§5 εδ. γ' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ είναι η κατάρτιση των θερινών τμημάτων. Τον σχετικό νέο όρο και ρύθμιση πρόβλεψαν τα άρ. 12 και 31 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ σε αντικατάσταση του όρου «δικαστικές διακοπές», που δεν ανταποκρινόταν στην συνεχή λειτουργία των δικαστηρίων κατά την διάρκεια του θέρους (βλ. Αιτιολ. Έκθ. άρ. 12 ν. 4938/22).

β. Στις εισαγγελίες όπου λόγω του αριθμού των υπηρετούντων δεν συγκροτείται Ολομέλεια, ο Κανονισμός καταρτίζεται, συμπληρώνεται κ.λ.π με την ίδια ακριβώς διαδικασία από όλους τους υπηρετούντες εισαγγελικούς λειτουργούς κατά το άρ. 19§2 εδ. β' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ και το ίδιο ισχύει ακόμη και αν υπηρετεί ένας εισαγγελικός λειτουργός. Μάλιστα στην περίπτωση μονοπρόσωπης εισαγγελίας (με μία οργανική θέση εισαγγελέα πρωτοδικών), ο Κανονισμός μπορεί να προβλέπει αρμοδιότητες αντεισαγγελέα ή παρέδρου για την ενδεχόμενη περίπτωση απόσπασης ή αύξησης των οργανικών θέσεων.

3.            Περιεχόμενο Κανονισμού, α) Ειδικότερα οι προβλέψεις του Κανονισμού διαγράφονται ενδεικτικά στο άρ. 19§5 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ και πάντως μπορούν να αφορούν την ρύθμιση μέχρι λεπτομέρειας οποιουδήποτε ζητήματος μη προβλεπόμενου στον νόμο ή την περαιτέρω εξειδίκευση προβλεπόμενου στον νόμο θέματος, το οποίο ανάγεται, αφενός μεν στην εσωτερική οργάνωση της υπηρεσίας της εισαγγελίας και της γραμματείας αυτής, αφετέρου δε στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους.

Επισημαίνεται ότι ο Κανονισμός δεν χρειάζεται να προσδιορίζει πότε συνεδριάζει κάθε ποινικό δικ/ριο, ούτε τον αριθμό των υποθέσεων ανά δικάσιμο (βλ. άρ. 19§5 εδ. αβ' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ), εφόσον όμως τα προβλέπει - αναλόγως του αριθμού των υπηρετούντων δικαστών και των ειδικών υπηρεσιακών συνθηκών - ο Κανονισμός του πρωτοδικείου, κατά την κατάρτιση ή την τροποποίηση κλπ. του οποίου από την οικεία Ολομέλεια ο εισαγγελέας πρωτοδικών παρίσταται και εκθέτει πειστικά τις προτάσεις του, οπότε έτσι εξαλείφεται το ενδεχόμενο αντιφατικών ρυθμίσεων, ενώ εάν οι συνθήκες μεταβληθούν θα τροποποιηθεί ένας και όχι δύο Κανονισμοί. Βεβαίως ο Κανονισμός της εισαγγελίας μπορεί να παραπέμπει στις σχετικές ρυθμίσεις του Κανονισμού του πρωτοδικείου.

β. Αριθμός και αξιολόγηση των προς επεξεργασία υποθέσεων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρ. 19§5 εδ. β' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ στον κανονισμό πρέπει να προβλέπεται κατώτατος και ανώτατος αριθμός υποθέσεων που χρεώνονται ανά δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό με προτεραιότητα όμως των παλαιοτέρων κατά χρόνο τέλεσης και των βαρυτέρων, καθώς επίσης με πρόβλεψη δυνατότητας υπέρβασης του ανώτατου αριθμού σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως όταν υπηρετούν λιγότεροι των προβλεπομένων εισαγγελικοί λειτουργοί ή ανακύπτει ασυνήθως μαζική υποβολή δικογραφιών κ.λ.π. Ο κατώτατος και ανώτατος αριθμός αυτός, σε περίπτωση ύπαρξης πλειόνων τμημάτων στην εισαγγελία, πρέπει σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του Κανονισμού να διαφοροποιείται κατά τμήμα με βάση το αντικείμενο του τμήματος, καθώς επίσης την σοβαρότητα και την δυσχέρεια των υποθέσεών του. Μάλιστα ο Κανονισμός πρέπει να προβλέπει ειδικά, ότι κατά τη χρέωση των υποθέσεων από τον διευθύνοντα την εισαγγελία ή από τον κατ’ ανάθεσή του επικεφαλής του τμήματος λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε αυτή να είναι καταρχήν ίση κατ’ αριθμό, σοβαρότητα και δυσχέρεια ως προς όλους τους υπηρετούντες στο τμήμα εισαγγελικούς λειτουργούς, ενώ μπορεί να προβλέπει κατ’ εξαίρεση μειωμένη χρέωση, όπου ο νόμος το επιβάλλει ή ενόψει της ανάθεσης σε εισαγγελικό λειτουργό και άλλων ασυνήθων ή ακόμη και συνήθων καθηκόντων εξειδικεύοντας ενδεικτικά τις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις. Προς επίτευξη του στόχου της ισομερούς κατανομής των υποθέσεων ανά εισαγγελικό λειτουργό, με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 

19§5 υιοθετήθηκε η σχετική σύσταση της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) να εισαχθεί στον Κανονισμό κάθε εισαγγελίας (και δικ/ρίου) ανάλογα με τις συγκεκριμένες τοπικές και υπηρεσιακές ιδιαιτερότητες σύστημα αξιολόγησης της δυσχέρειας και της σοβαρότητας εκάστης υπό χρέωση υπόθεσης από το 1 που αντιστοιχεί στην λιγότερο απαιτητική έως το 5 που αντιστοιχεί στην πιο απαιτητική (βλ. Αιτιολ. Έκθ. του άρ. 19 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ). Επισημαίνεται ότι το άνω σύστημα αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη από τον επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση του διευθύνοντος την εισαγγελία και των υπηρετούντων σε αυτήν εισαγγελικών λειτουργών (βλ. άρ. 101 §§2 εδ. στ', 4 εδ. εγ' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ). Μάλιστα στο τελευταίο εδάφιο της §5 του άρ. 19 και επί πλέον στην μεταβατική διάταξη του άρ. 129§8 του ίδιου κώδικα προβλέφθηκε ότι οι κανονισμοί των εισαγγελιών (και των δικ/ρίων) πρέπει να έχουν τροποποιηθεί σχετικά μέχρι 15/9/2023 και εν πάσει περιπτώσει μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός τα θέματα του άνω άρθρου 19§5 πρέπει να ρυθμιστούν με πράξη του διευθύνοντος την εισαγγελία (βλ. την §3 του ίδιου άρθρου).

γ. Ειδικότερα και ενδεικτικά στην διαβάθμιση 1 μπορούν να υπαχθούν: Μηνύσεις, εγκλήσεις και αναφορές για πλημμελήματα με ελάχιστο αποδεικτικό υλικό που περαιώνονται άμεσα χωρίς προκαταρκτική εξέταση. Εντελώς απλές δικογραφίες για αρχειοθέτηση κατ’ άρ. 43 ν.ΚΠΔ. Δικογραφίες που τίθενται στο αρχείο αγνώστων δραστών ή διαβιβάζονται στον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα ή στον καθ’ ύλην αρμόδιο στρατιωτικό εισαγγελέα. Η σύνταξη μη τυποποιημένων εισαγωγικών στο ακροατήριο του αρμόδιου δικ/ριου για οποιαδήποτε αίτηση. Εν γένει υποθέσεις με περιορισμένο αποδεικτικό υλικό που περατώνονται άμεσα χωρίς περαιτέρω προκαταρκτική εξέταση. Στην διαβάθμιση 2 μπορούν να υπαχθούν: Μηνύσεις, εγκλήσεις και αναφορές για πλημμελήματα αρμοδιότητας Τριμελούς Πλημ/κείου και για συνήθη - ουχί σύνθετα - κακουργήματα, που απαιτούν παραγγελία προκαταρκτικής εξέτασης. Δικογραφίες για αρχειοθέτηση κατ’ άρ. 43 ν. ΚΠΔ με ικανό αποδεικτικό υλικό χωρίς δυσχερή νομικά ζητήματα. Δικογραφίες για έκδοση διάταξης κατ’ άρ. 51 ν.ΚΠΔ για παραγραφή, δεδικασμένο, εκκρεμοδικία, για αναβολή της διαδικασίας κατ’ άρ. 59 ν.ΚΠΔ, για αναβολή της ποινικής δίωξης κατ’ άρ. 44 ν.ΚΠΔ, καθώς επίσης οι δικογραφίες για σύνταξη πρότασης στο δικαστικό συμβούλιο για τα άνω ζητήματα ή για αναστολή της ποινικής δίωξης. Δικογραφίες για σύνταξη μη τυποποιημένων κλητηρίων θεσπισμάτων

αρμοδιότητας μονομελούς πλημ/κείου. Δικογραφίες η κυρία ανάκριση των οποίων περατώνεται με την διαδικασία του άρ. 309 ν. ΚΠΔ σε βάρος μέχρι τριών κατηγ/νων. Γενικά δικογραφίες μέτριας βαρύτητας, με ικανό (όχι εκτενές) αποδεικτικό υλικό, που απαιτούν περαιτέρω προκαταρκτική εξέταση ή τέτοιες δικογραφίες προκ/κής εξέτασης όπου ασκείται μόνο ποινική δίωξη. Στην διαβάθμιση 3 μπορούν να υπαχθούν: Μηνύσεις, εγκλήσεις και αναφορές για σύνθετα κακουργήματα με ήδη εκτενές αποδεικτικό υλικό, που απαιτούν παραγγελία προκ/κής εξέτασης ή άσκηση ποινικών διώξεων και παραγγελία κυρίας ανάκρισης. Δικογραφίες για αρχειοθέτηση κατ’ άρ. 43 ν.ΚΠΔ με ογκώδες αποδεικτικό υλικό χωρίς δυσχερή νομικά ζητήματα. Δικογραφίες για έκδοση διατάξεων επί της ουσίας κατ’ άρ. 51 ν.ΚΠΔ και διατάξεων αποχής από την ποινική δίωξη ή αποχής υπό όρους ή αποχής ύστερα από εντελή ικανοποίηση κατά τα άρ. 45 - 50 ν.ΚΠΔ. Δικογραφίες για σύνταξη πρότασης στο δικαστικό συμβούλιο σχετικά με παρεμπίπτοντα ζητήματα. Δικογραφίες για σύνταξη κλητηρίου θεσπίσματος αρμοδιότητας Τριμελούς Πλημ/κείου ή για υποβολή στον εισαγγελέα εφετών λόγω ειδικής δωσιδικίας με σχέδιο κλητηρίου θεσπίσματος. Δικογραφίες με περισσότερους από τρεις κατηγ/νους ή με προσωρινά κρατούμενο, των οποίων η κυρία ανάκριση περατώνεται με την διαδικασία του άρ. 309 ν.ΚΠΔ. Δικογραφίες με αίτημα ποινικής διαπραγμάτευσης ή ποινικής συνδιαλλαγής. Άσκηση αιτιολογημένης έφεσης κατ’ απόφασης. Δικογραφίες επί σοβαρών, αρκούντως περίπλοκων, πολλαπλών ή εξακολουθητικών αξιοποίνων πράξεων, μακροχρονίως τελεσθεισών, με εκτενές αποδεικτικό υλικό, που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση και ενδεχομένως συνδρομή ετέρων αρχών. Στην διαβάθμιση 4 μπορούν να υπαχθούν: Μηνύσεις, εγκλήσεις και αναφορές για σύνθετα, περίπλοκα, πολλαπλά ή κατ’ εξακολούθηση κακουργήματα μείζονος απαξίας, με πολλούς υπαιτίους και ογκώδες αποδεικτικό υλικό, που απαιτούν παραγγελία προκαταρκτικής εξέτασης και συνδρομή ετέρων αρχών ή άσκηση ποινικών διώξεων και παραγγελία κυρίας ανάκρισης. Δικογραφίες για αρχειοθέτηση κατ’ άρ. 43 ν.ΚΠΔ με ογκώδες αποδεικτικό υλικό και δυσχερή νομικά ζητήματα. Δικογραφίες για έκδοση διατάξεων επί της ουσίας κατ’ άρ. 51 ν.ΚΠΔ με δυσχερή νομικά ζητήματα. Δικογραφίες για σύνταξη πρότασης στο δικαστικό συμβούλιο επί της ουσίας ή για ακυρότητα αρμοδιότητας του συμβουλίου πλη/κών. Άσκηση αιτιολογημένης έφεσης κατ’ απόφασης σε 

υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή και περίπλοκη. Δικογραφίες εν γένει επί ιδιαίτερα σοβαρών και περίπλοκων ή πολλαπλών ή εξακολουθητικών κακούργηματικών πράξεων μακροχρονίως τελεσθεισών ή τέτοιων με επείγοντα χαρακτήρα και πολλούς κατηγ/νους ή τέτοιων με ιδιαίτερα δυσχερή νομικά ζητήματα, σε όλες τις περιπτώσεις με ιδιαίτερα ογκώδες αποδεικτικό υλικό, χωρίς όμως πρόταση στο συμβούλιο. Στην διαβάθμιση 5 μπορούν να υπαχθούν: Η άσκηση αναίρεσης κατά βουλεύματος ή κατ’ απόφασης. Ανακριτικές δικογραφίες για σύνταξη πρότασης στο δικαστικό συμβούλιο επί της ουσίας: (ί) με ιδιαίτερα δυσχερή νομικά ζητήματα ή (ii) με περισσότερες κακουργηματικές πράξεις, πολλούς κατηγ/νους, προσωρινές κρατήσεις και ιδιαίτερα ογκώδες αποδεικτικό υλικό. Επισημαίνεται, ότι ρητά το άρ. 19§5 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ απαιτεί την άνω διαβάθμιση από 1 έως 5 «υποθέσεων», δηλ. όχι μόνο δικογραφιών και μηνύσεων, οπότε συνεπώς την επεκτείνει - εφόσον είναι εφικτό - και σε τυχόν άλλες κατηγορίες υποθέσεων, των οποίων η υποβολή στην εισαγγελία εμφανίζει κάποια συχνότητα και απαιτούν εισαγγελική επεξεργασία, ζήτημα που πρέπει να εξειδικεύσει περαιτέρω ο Κανονισμός. Επισημαίνεται επίσης πως ο Κανονισμός πρέπει να προβλέπει, ότι ο βαθμός δυσκολίας εκάστης υπόθεσης τίθεται από τον εισαγγελικό λειτουργό που την χρεώνει κατά τρόπο διακριτό και εμφανή στο σώμα της, ότι μπορεί ανάλογα με την εξέλιξή της να αλλάξει και ότι ο αρμόδιος δικ. υπάλληλος του τμήματος ή γραφείου μηνύσεων/δικογραφιών σημειώνει εκάστοτε στο υπηρεσιακό αρχείο μεταξύ των στοιχείων εκάστης υπόθεσης οπωσδήποτε και τον ανωτέρω βαθμό δυσκολίας αυτής.

4.            Διεύθυνση εισαγγελίας. Την εισαγγελία εκπροσωπεί και διευθύνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών και επί περισσοτέρων ο αρχαιότερος εισαγγελέας, αναπληρώνεται δε από τον αμέσως επόμενο κατ’ αρχαιότητα εισαγγελέα ή αντεισαγγελέα και αυτοί από τον δικαστή που ορίζει ο διευθύνων το δικ/ριο, εφόσον σε κάθε περίπτωση δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα του άρ. 17§6 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ (βλ. άρ. 18§1, 28§6 του ίδιου κώδικα). Ειδικά στις εισαγγελίες πρωτοδικών Αθηνών και Θεσ-νίκης ο διευθύνων εισαγγελέας εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του και αναπληρώνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 18§§2-4 και 17§6 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ, τις οποίες εξειδικεύει περαιτέρω κατά το τυχόν αρρύθμιστο μέρος ο Κανονισμός.

5.            Τμήματα εισαγγελίας. Όπου σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του Κανονισμού η εισαγγελία διαιρείται σε τμήματα και εφόσον ο νόμος ή ο Κανονισμός δεν ορίζει διαφορετικά, ο διευθύνων την εισαγγελία καταρτίζει έγκαιρα πριν την έναρξη του δικαστικού έτους τις συνθέσεις των τμημάτων και εφόσον το επιβάλλουν ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί να μετακινήσει κατά την διάρκεια του δικαστικού έτους εισαγγελικούς λειτουργούς από το ένα τμήμα στο άλλο. Εφόσον στην εισαγγελία λειτουργούν περισσότερα από δύο τμήματα, δεν επιτρέπεται υπηρεσία στο ίδιο τμήμα πέραν της εξαετίας. Όσο περισσότερα είναι τα τμήματα, τόσο ο Κανονισμός μπορεί να προβλέψει μικρότερο όριο λ.χ 4ετία (βλ. άρ. 18§1, 17§7 εδ. αβ', αστ', 19§5 εδ. α'(αα) ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ).

6.            Διεύθυνση Γραμματείας. Ο διευθύνων την εισαγγελία πρόίσταται της γραμματείας, η οποία διαιρούμενη σε διεύθυνση και τμήματα περιλαμβάνει όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους όλων των κλάδων, ειδικοτήτων και κατηγοριών σύμφωνα με τα άρ. 19, 21 ΚΔΥ, επίσης εποπτεύει το έργο της και δίδει τις αναγκαίες οδηγίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της προεχόντως στον προϊστάμενο αυτής δικαστικό υπάλληλο, ο οποίος διευθύνει τις υπηρεσίες της, συντονίζει τις εργασίες της και δίδει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της (βλ. άρ. 11§§§2,1,3 εδ. α',β',γ'    ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ). Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Αιτιολ. Έκθ. του ίδιου άρθρου: «Διαμορφώνεται διττό σύστημα διεύθυνσης της γραμματείας, η οποία ασκείται από εισαγγελικό λειτουργό και δικαστικό υπάλληλο για ζητήματα οργάνωσης του δικαστηρίου και για την διοικητική της λειτουργία αντίστοιχα». Ορισμένα βασικά καθήκοντα, αφενός μεν του διευθύνοντος την εισαγγελία συνοψίζονται στα άρθρα 29§1, 17§7 σε συνδ. με 18§1, αφετέρου δε του προϊσταμένου της γραμματείας στο άρ. 11 §3 του ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. Αυτονοήτως οι ανωτέρω έχουν επί πλέον και όσες αρμοδιότητες τους απονέμουν ισχύουσες ειδικές διατάξεις. Κατωτέρω εξαίρουμε ορισμένα θεμελιώδη έργα αμφοτέρων και πάντως ο Κανονισμός θα ρυθμίσει και θα εξειδικεύσει όλα τα ουσιώδη.

7.            Αίτημα σύγκλησης Ολομέλειας Πρωτοδικείου - παράσταση σε υπηρεσιακή συνέλευση. Ο διευθύνων εισαγγελέας ζητεί την σύγκληση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου για ζητήματα γενικοτέρου ενδιαφέροντος οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστηρίου, ενώ παρίσταται και συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις αυτής αποχωρώντας πριν την έναρξη της ψηφοφορίας (βλ. άρ. 15§§1, 2 εδ. β' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ). Ο Κανονισμός μπορεί να εξειδικεύσει ενδεικτικά τα ανωτέρω ζητήματα. Ο διευθύνων εισαγγελέας καλείται επίσης στην υπηρεσιακή συνέλευση των δικ. υπαλλήλων της εισαγγελίας, παρίσταται, αναπτύσσει τις προτάσεις του και αποχωρεί πριν την ψηφοφορία (βλ. άρ. 90 - 92 ΚΔΥ).

8.            Εισαγγελείς ανηλίκων. Οι διευθύνοντες τις εισαγγελίες πρωτοδικών Αθηνών, Θεσ-νίκης, Πειραιώς και Πατρών, προκειμένου να ορισθεί με τριετή θητεία από τον οικείο εισαγγελέα εφετών εισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά ανηλίκων, του υποβάλλουν κατάλογο εισαγγελικών λειτουργών της υπηρεσίας τους, οι οποίοι διαθέτουν κατά προτίμηση διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο συναφές με την ανηλικότητα ή συμμετείχαν σε σχετικό πρόγραμμα της ΕΣΔι ή κρίνονται κατάλληλοι ελλείψει των προηγουμένων. Μετά την επιλογή του εισαγγελέα εφετών, ο ανωτέρω διευθύνων την οικεία εισαγγελία πρωτοδικών ορίζει επίσης με 3ετή θητεία τους ίδιους ως τακτικό και αναπληρωματικό εισαγγελέα έδρας του Μον. και Τριμ. Πλημ. Ανηλίκων ορίζοντας και επί πλέον εισαγγελείς ανηλίκων εφόσον απαιτείται. Η θητεία των ανωτέρω μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη έτη. Στις λοιπές εισαγγελίες πρωτοδικών ο διευθύνων ορίζει επίσης με 3ετή θητεία τον τακτικό και αναπληρωματικό εισαγγελέα ή αντεισαγγελέα έδρας του Μον. και Τριμ. Πλημ. Ανηλίκων με δυνατότητα παράτασης επί 2ετία. Οι εισαγγελείς ανηλίκων πριν την πάροδο της θητείας τους μπορούν να απαλλαγούν των καθηκόντων τους για σπουδαίο λόγο με την ίδια διαδικασία (βλ. άρθρα 27 ν.ΚΠΔ, 4§4 και 30§§5,6 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ).

9.            Εττοπτεία υπηρεσιών και άμισθων λειτουργών. Ο διευθύνων εισαγγελέας: α) Έχει δικαίωμα να απευθύνει παραγγελίες, γενικές οδηγίες και συστάσεις σχετικές με την άσκηση των καθηκόντων τους στους εισαγγελικούς λειτουργούς, καθώς επίσης στους δικαστικούς υπαλλήλους και επιμελητές της υπηρεσίας του, οι οποίοι οφείλουν να τις εκτελούν. Όμως οι μεν πρώτοι κατά την εκτέλεση συγκεκριμένου καθήκοντος και την έκφραση γνώμης ενεργούν αδέσμευτα υπακούοντας στο νόμο και στην συνείδησή τους (βλ. άρ. 28§§5 εδ. β', 4 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ), οι δε δεύτεροι αν διαφωνούν όσον αφορά την νομιμότητα 

ενεργούν κατά τα οριζόμενα στο άρ. 113 ν. 4798/21 (ΚΔΥ). β) Εποπτεύει, επιβλέπει και εκδίδει - ο ίδιος ή ο προς τούτο ορισθείς κατά περίπτωση από αυτόν εισαγγελικός λειτουργός - γενικές οδηγίες, παραγγελίες και συστάσεις για την σύννομη και λειτουργικά εύρυθμη άσκηση των καθηκόντων των ανακριτικών υπαλλήλων, συμβολαιογράφων, φυλάκων μεταγραφών, υποθηκών, κτηματολογίων, νηολογίων και υποθηκολογίων πλοίων και αεροσκαφών, των ληξιάρχων και των αμίσθων δικαστικών επιμελητών της περιφέρειάς του (βλ. άρ. 23§1 εδ. η', 28§5 εδ. β' ν.ΚΌ.Δ.Κ.Δ.Λ). γ) Διεξάγει ο ίδιος ή αναθέτει σε εισαγγελικό λειτουργό τον έκτακτο έλεγχο των συμβολαιογράφων, φυλάκων μεταγραφών, υποθηκών, κτηματολογίων, νηολογίων και υποθηκολογίων πλοίων και αεροσκαφών, των ληξιάρχων και των αμίσθων δικαστικών επιμελητών της περιφέρειάς του, όταν συντρέξει περίπτωση κατ’ άρθρ. 29§1 εδ. θ' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. δ) Βεβαιώνει την ιδιότητα και το γνήσιο της υπογραφής των αναφερομένων στα ανωτέρω εδάφια α' και β' λειτουργών και υπαλλήλων (βλ. άρ. 29§3 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ). ε) Εποπτεύει και ελέγχει - ο ίδιος ή ο προς τούτο ορισθείς κατά περίπτωση από αυτόν εισαγγελικός λειτουργός - τις αστυνομικές αρχές και κάθε αρχή που εκτελεί αστυνομικά καθήκοντα όσον αφορά την πρόληψη και την δίωξη των εγκλημάτων (βλ. άρ. 29§1 εδ. δ' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ). στ) Εποπτεύει και ελέγχει - ο ίδιος ή ο προς τούτο ορισθείς κατά περίπτωση από αυτόν εισαγγελικός λειτουργός- τα σωφρονιστικά καταστήματα της περιφέρειάς του (βλ. άρ. 29§1 εδ. η' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ), όπως προβλέπεται στο άρ. 567 ν.ΚΠΔ, δικαιούμενος αυτεπαγγέλτως ή κατά παραγγελία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ή του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής να διενεργήσει πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση για πειθαρχικά αδικήματα του σωφρονιστικού προσωπικού (Εγκύκλιος Εισαγγελίας Α.Π 2/2022), επισημαινομένου ότι ειδικά για τις φυλακές Πειραιά, Θεσ-νίκης, Πατρών και Λάρισας ισχύει η ρύθμιση του άρ. 567§3 ν.ΚΠΔ. Τις ανωτέρω οδηγίες, παραγγελίες και συστάσεις τις κοινοποιεί στον οικείο εισαγγελέα εφετών.

10.         Γνωμοδοτήσεις - διοικητικά έγγραφα - διευθέτηση διαφορών.

Ο διευθύνων εισαγγελέας ή ο εισαγγελικός λειτουργός που αυτός όρισε: α) Γνωμοδοτεί για νομικά ζητήματα που δεν έχουν εισαχθεί στα δικ/ρια σε ερωτήματα που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αφενός μεν οι εισαγγελικοί λειτουργοί, οι υπάλληλοι της εισαγγελίας, οι ανακριτικοί υπάλληλοι, οι συμβολαιογράφοι, οι φύλακες μεταγραφών, υποθηκών, κτηματολογίων, νηολογίων και υποθηκολογίων πλοίων και αεροσκαφών, οι ληξίαρχοι και οι άμισθοι δικαστικοί επιμελητές της περιφέρειάς του, αφετέρου δε οι υπηρεσίες του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της ποινικής νομοθεσίας (βλ. άρ. 29§2 σε συνδ. με άρ. 28§5 εδ. β' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ). Τις γνωμοδοτήσεις κοινοποιεί μέσω του εισαγγελέα εφετών στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, β) Παραγγέλλει τις σχετικώς αποδεδειγμένα αρνηθείσες υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ και των λοιπών φορέων γενικής διακυβέρνησης του άρ. 14 ν. 4270/ 2014, καθώς και τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να παραδώσουν στο αιτούν φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα ή έννομο συμφέρον έγγραφα ή να χορηγήσουν αντίγραφα, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στο άρ. 263 ν.ΚΠΔέγγραφα (βλ. άρ. 29§4 εδ. β' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ). Ο Κανονισμός μπορεί να εξειδικεύσει περαιτέρω την σχετική διαδικασία, γ) Καλεί ενώπιον του τις πλευρές που φιλονικούν και τους απευθύνει συστάσεις αποφυγής τέλεσης αξιοποίνων πράξεων και ειρηνικής επίλυσης της διαφοράς τους (βλ. άρ. 29§4 εδ. α' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ). Ο Κανονισμός μπορεί να προβλέψει, ότι σε περίπτωση συμφωνίας και ύστερα από αίτηση ο εισαγγελέας χορηγεί σχετική βεβαίωση.

11.         Προσδιορισμός ποινικών υποθέσεων. Ο διευθύνων την εισαγγελία ή κατ’ ανάθεσή του ο/οι ορισθέντες προς τούτο από αυτόν εισαγγελικοί λειτουργοί προσδιορίζουν τις ποινικές υποθέσεις στις δικασίμους του αρμόδιου δικαστηρίου με σημείωση της δικασίμου, χρονολογία και υπογραφή στον φάκελο της δικογραφίας (βλ. άρ. 19§5 αβ', 20§9' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ) και αποφαίνονται για τις αιτήσεις κατά προτίμηση προσδιορισμού συζήτησης υπόθεσης σε σύντομη δικάσιμη, πάντοτε όμως εντός των αριθμητικών πλαισίων που καθορίζει ο Κανονισμός του πρωτοδικείου ή/και της εισαγγελίας (βλ. άρ. 18§1, 17§7 εδ. βΓ ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ) και μάλιστα λαμβανομένου υπόψη κατά πιθανολόγηση του αριθμού των υποθέσεων που προσδιορίζει το δικ/ριο ύστερα από αναβολή της εκδικάσεώς τους. Έτσι κατά πρόβλεψη του Κανονισμού ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός προσδιορίζει κατ’ ακρίβεια λιγότερες υποθέσεις του προβλεπομένου ανωτάτου ορίου, ώστε το δικ/ριο να έχει το περιθώριο να προσδιορίσει αναβλητικές υποθέσεις μέχρι να συμπληρωθεί το όριο αυτό. Κατ’ εξαίρεση ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός προσδιορίζει σε επείγουσες περιπτώσεις υποθέσεις καθ’ υπέρβαση του αριθμού που καθορίζει ο Κανονισμός του δικ/ρίου σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% του αριθμού αυτού (βλ. άρ. 18§1, 17§7 εδ. βδ' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ). Εξάλλου, απαγορεύεται με ποινή ακυρότητας να προσδιορισθεί υπόθεση σε δικάσιμη, για την οποία έγινε ήδη κλήρωση της σύνθεσης του δικ/ρίου (βλ. άρ. 20§10 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ) και μόνο κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται τούτο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20§8 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. Ο Κανονισμός μπορεί να προβλέπει, ότι κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων (23-12 έως 6-1) και του Πάσχα (Μεγ. Εβδομάδα και εβδομάδα της Διακαινησίμου) δεν προσδιορίζονται υποθέσεις στα τακτικά ποινικά δικαστήρια. Για τον ίδιο λόγο μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη, ότι στις εισαγγελίες, στις περιφέρειες των οποίων κατοικούν πολυπληθείς μουσουλμάνοι έλληνες πολίτες, δεν προσδιορίζονται υποθέσεις στα ίδια δικ/ρια με τέτοιους κατηγ/νους κατά την περίοδο των δύο μεγάλων μουσουλμανικών εορτών, αφού για το ακριβές διάστημα εκάστης ζητηθεί εγκαίρως πληροφόρηση από τον οικείο μουφτή.

12.         Ορισμός - κλήρωση της σύνθεσης των δικ/ρίων. Ο διευθύνων εισαγγελέας όπου προβλέπονται τουλάχιστον 15 οργανικές θέσεις εισαγγελικών λειτουργών καταρτίζει τον πίνακα προς κλήρωσή τους αρμοδίως στις συνθέσεις των ποινικών δικ/ρίων (πλην των δικ/ρίων ανηλίκων) ως τακτικών και αναπληρωματικών και σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος αναπληρωματικού εκδίδει αιτιολογημένη πράξη αντικατάστασής του από άλλον μη κληρωθέντα (άρ. 20§§3,5,7,11 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ). Όπου δεν διενεργείται κλήρωση ο διευθύνων εισαγγελέας αναθέτει με πράξη του εγκαίρως, αναλόγως και εκ περιτροπής σε μηνιαία βάση καθήκοντα εισαγγελέα έδρας ανά δικ/ριο και ανά δικάσιμη ορίζοντας συνάμα τους αναπληρωτές τους και σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος αναπληρωτή ορίζει με νέα αιτιολογημένη πράξη τον αντικαταστάτη του (βλ. άρ. 20 εδ. β' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ). Σε δίκη μακράς διάρκειας ενώπιον πολυμελούς δικ/ρίου ορίζεται κατά τα προεκτεθέντα αναπληρωματικός εισαγγελικός λειτουργός που συμμετέχει στην διαδικασία (βλ. άρ. 6§5 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ).

13.         Αναστολή εργασιών της εισαγγελίας. Ο διευθύνων εισαγγελέας με αιτιολογημένη πράξη του αποφασίζει την αναστολή μέρους ή του συνόλου των εργασιών της εισαγγελίας, ρυθμίζοντας συνάμα τα προκύπτοντα δικονομικά και λοιπά ζητήματα για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο μέχρι να εκλείψουν οι λόγοι ανώτερης βίας που καθιστούν αδύνατη την ομαλή λειτουργία της εισαγγελίας. Η απόφαση γνωστοποιείται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, ενώ αναρτάται στην είσοδο του δικαστικού καταστήματος, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της εισαγγελίας εφόσον υπάρχει (άρ. 22§2 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ).

14.         Άσκηση ενδίκων μέσων. Ο διευθύνων εισαγγελέας ή ο προς τούτο γενικά ή κατά περίπτωση οριζόμενος από τον πρώτο εισαγγελικός λειτουργός ασκεί τα ένδικα μέσα κατ’ αποφάσεων και βουλευμάτων, οσάκις τούτο προβλέπεται και επιβάλλεται. Ο εισαγγελέας της έδρας ασκεί το ένδικο μέσο, μόνο εφόσον ενημερώσει σχετικά και λάβει την έγκριση του διευθύνοντος, ενώ η χορήγησή της μνημονεύεται ειδικά στον δικόγραφο άσκησης του ενδίκου μέσου.

15.         Γνώμη για επιθεωρούμενους - προγράμματα ΕΣΔι. Ο

διευθύνων εισαγγελέας εκφράζει την γνώμη του στον επιθεωρητή για έκαστον επιθεωρούμενο εισαγγελικό λειτουργό (βλ. άρ. 100§6 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ), ενώ ενθαρρύνει και διευκολύνει τους εισαγγελικούς λειτουργούς της υπηρεσίας του να παρακολουθούν τα προγράμματα επιμόρφωσης της ΕΣΔι, τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά την επιθεώρηση (βλ. άρ. 102§2 εδ. ζ' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ) και από 16/9/2026 επίσης κατά την προαγωγή των εισαγγελικών λειτουργών (βλ. άρ. 89§7 και 158 εδ. γ' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ).

16.         Κατάρτιση θερινών τμημάτων. Στις εισαγγελίες όπου λόγω του αριθμού των υπηρετούντων δεν συγκροτείται Ολομέλεια, ο διευθύνων εισαγγελέας καταρτίζει τα θερινά τμήματα ανάλογα με το δυναμικό του προσωπικού, τις ανάγκες και την κίνηση της υπηρεσίας (βλ. άρ. 12, 31 §3 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ), κατανέμει σε αυτά όλους τους υπηρετούντες εισαγγελικούς λειτουργούς λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες τους κατά σειρά αρχαιότητας και τυχόν σοβαρά και αποδεδειγμένα κωλύματα, ορίζει ως επικεφαλής εκάστου τμήματος τον αρχαιότερο εισαγγελικό λειτουργό με δικαίωμα χρέωσης μηνύσεων και επειγουσών δικογραφιών εφόσον απουσιάζει ο ίδιος και σε περίπτωση άφευκτης υπηρεσιακής ανάγκης ο διευθύνων μπορεί να καλέσει εισαγγελικούς λειτουργούς άλλου τμήματος (βλ. άρ. 31 §5 εδ. β' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ).

17.         Χορήγηση αδειών. Ο διευθύνων την εισαγγελία: α) Χορηγεί στους εισαγγελικούς λειτουργούς αυτής: (ϊ) κανονική άδεια ενός μηνός μετ’ αποδοχών και ενός μηνός άνευ αποδοχών, (ii) άδεια κύησης και λοχείας, καθώς επίσης ανατροφής τέκνου και (iii) αναρρωτική άδεια, υπό τις προϋποθέσεις, τους όρους και την διαδικασία των άρθρων 52, 53 και 54 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ, β) Όσον αφορά τις άδειες των δικαστικών υπαλλήλων, ύστερα από γνώμη του προϊσταμένου της γραμματείας δικ. υπαλλήλου : (ί) εκδίδει αιτιολογημένη πράξη για μη χορήγηση ή περιορισμό ή ανάκληση κανονικής άδειας προς αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών ύστερα από γνώμη του προϊσταμένου γραμματέα (βλ. άρ. 101 §5 ΚΔΥ). (ii) Εγκρίνει την απουσία μέχρι 10 ημέρες κατά την περίοδο των θερινών τμημάτων (βλ. άρ. 102 ΚΔΥ). (iii) Χορηγεί τις άδειες εξετάσεων (βλ. άρ. 105 ΚΔΥ), τις αναρρωτικές άδειες (βλ. άρ. 106 §§ 1,3,4,5 ΚΔΥ), τις ειδικές άδειες (βλ. άρ. 107 ΚΔΥ) και τις συνδικαλιστικές άδειες (βλ. άρ. 108 ΚΔΥ). (ίν) Επίσης χορηγεί τις άδειες χωρίς αποδοχές (βλ. άρ. 109 ΚΔΥ) ύστερα και από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου όπου απαιτείται (βλ. άρ. 109§§2,4 ΚΔΥ). (iv) Εν τέλει χορηγεί ύστερα από γνώμη του άμεσου προϊστάμενου του υπαλλήλου άδεια μετ’ αποδοχών μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια (βλ. άρ. 129§§14,15 ΚΔΥ).

18.         Πίνακες εργασίας - Προθεσμίες επεξεργασίας - αναφορά καθυστέρησης. Ο διευθύνων την Εισαγγελία φροντίζει για την έγκαιρη και ορθή κατάρτιση των πινάκων εργασίας εκάστου εισαγγελικού λειτουργού, που περιλαμβάνουν οπωσδήποτε - πλην των λοιπών - την ημερομηνία εισαγωγής στην εισαγγελία εκάστης μήνυσης ή δικογραφίας, την ημερομηνία χρέωσης και την ημερομηνία παράδοσης, ενώ σημειώνει στις παρατηρήσεις το δικαιολογημένο ή μη της καθυστέρησης εκάστης. Έχοντας υπόψη και τις υπ’ αρ. 8/ 1994, 5/ 2009 και 3/2014 εγκυκλίους της Εισαγγελίας του Α.Π ορίζεται χρόνος επεξεργασίας ως εξής : α) Κατ’ ανώτατο όριο ο μήνας όσον αφορά τις μηνύσεις, τις δικογραφίες του άρθρου 309 ν.ΚΠΔ, τις παρεμπίπτουσες προτάσεις και τις προτάσεις για υφ’ όρον απόλυση στο Συμβούλιο, τις προσφυγές κατά κλητηρίου θεσπίσματος, τις χαρακτηρισμένες ως επείγουσες δικογραφίες από εισαγγελικό λειτουργό, β) Κατ’ ανώτατο όριο οι προθεσμίες του άρθρου 308§1 ν.ΚΠΔ για τις ανακριτικές δικογραφίες, των οποίων το τέλος της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το Συμβούλιο, γ) Κατ’ ανώτατο όριο οι τρεις μήνες για τις λοιπές δικογραφίες όσον αφορά τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών, Θεσ-νίκης, Πειραιώς και Πατρών. δ) Κατ’ ανώτατο όριο οι δύο μήνες για τις λοιπές δικογραφίες στις λοιπές Εισαγγελίες της χώρας, ε) Τα άνω όρια συντέμνονται αν επίκειται κίνδυνος παραγραφής ή συμπλήρωσης των ορίων της προσωρινής κράτησης ή επίκειται η εκδίκαση της υπόθεσης επί προσφυγής κατά κλητηρίου θεσπίσματος. Ο διευθύνων εισαγγελέας στην περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης από εισαγγελικό λειτουργό συντάσσει και υποβάλλει ειδική αναφορά στους Εισαγγελείς Εφετών και Αρείου Πάγου, προκειμένου να κριθεί ο πειθαρχικός του έλεγχος, η υποχρεωτική του μετάθεση και η μη προαγωγή του κατά τα άρθρα 59§§9,10, 60§4 εδ. β' και 109§§1,2 εδ. ε' ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.

19.         Στατιστικοί πίνακες - αρχεία. Ο διευθύνων την εισαγγελία ή ο ορισθείς από αυτόν εισαγγελικός λειτουργός εποπτεύει και ο προϊστάμενος της γραμματείας δικ. υπάλληλος (εφεξής : ο προϊστάμενος γραμματέας) φροντίζει ειδικά για την έγκαιρη από τον αρμόδιο υπάλληλο σύνταξη και υποβολή των στατιστικών και λοιπών πινάκων κατά περίπτωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης/ Γ ραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων, στον Εισαγγελέα Α.Π και στον Εισαγγελέα Εφετών σύμφωνα με το άρ. 358 ν. 4700/ 2020, το Π.Δ 47/ 2022, το άρ. 13§3 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ, την υπ’ αρ. 862/ 7-3-23 οδηγία του κ. Εισαγγελέα Α.Π και τις ειδικότερες σχετικές εγκυκλίους.

20.         Ανασύσταση δικογραφιών - αρχείων. Ο διευθύνων την εισαγγελία ορίζει κατά περίπτωση τον εισαγγελικό λειτουργό και τον δικαστικό υπάλληλο, με επιμέλεια των οποίων θα γίνει ανασύσταση δικογραφίας ή αρχείου όπου απαιτείται. Μέχρι να εκδοθεί το ειδικό Π. Δγμα που προβλέπει το άρ. 13§2 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ εφαρμόζεται ο ν. 3400/1927, όπως τροποπ. με το Β.Δγμα της 21/28 - 8 - 1939, σε συνδ. με το Π. Δγμα 114/ 2005, ενώ ο Κανονισμός μπορεί να εξειδικεύσει περαιτέρω την σχετική διαδικασία.

21.         Περικοπή μισθού εισαγγελικού λειτουργού. Ο διευθύνων εισαγγελέας, αφού προηγουμένως καλέσει εγγράφως σε ακρόαση, εκδίδει αιτιολογημένη πράξη περικοπής μισθού σε εισαγγελικό λειτουργό για το οριζόμενο σε αυτήν χρονικό διάστημα λόγω υπαίτιας μη παροχής υπηρεσίας υπό τις προϋποθέσεις, τους όρους και την διαδικασία του άρ. 50 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.

22.         Πειθαρχικά υπαλλήλων. Ο διευθύνων την εισαγγελία ασκεί ως μονομελές πειθαρχικό όργανο την πειθαρχική δικαιοδοσία στους δικαστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στην γραμματεία κατά τα άρθρα 180, 190 ΚΔΥ, ενώ ο εισαγγελικός λειτουργός που κατ’ έτος κληρώνεται με τον αναπληρωτή του μεταξύ όλων των υπηρετούντων συναδέλφων του πλην του διευθύνοντος την εισαγγελία, είναι αρμόδιος : (i) για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης των δικαστικών υπαλλήλων της γραμματείας, (ii) για άσκηση έφεσης κατ’ απόφασης του διευθύνοντος την εισαγγελία ως μονομελούς πειθαρχικού οργάνου κατά τα άρθρα 178§1 και 204§1 εδ. β' ΚΔΥ και (iii) να εκδώσει αιτιολογημένη πράξη αναστολής άσκησης καθηκόντων δικαστικού υπαλλήλου σε κατεπείγουσες περιπτώσεις που διακυβεύεται το κύρος της υπηρεσίας και να την αποστείλει στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο προς απόφανση επιβολής δυνητικής αργίας ή όχι κατά το άρθρο 162 ΚΔΥ. Τα ίδια ισχύουν και για τους δικαστικούς υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ - Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρ. 65 ΚΔΥ.7

23.         Πειθαρχικά αστυνομικών. Ο διευθύνων την εισαγγελία ή ο κατά περίπτωση ορισθείς εισαγγελικός λειτουργός ασκεί την πειθαρχική αγωγή και εν γένει επιμελείται της πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος των υπαιτίων αστυνομικών οργάνων κατά το άρθρο 10 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ (όμοιο το προϊσχ. άρ. 9 ν. 1756/ 1988) σε συνδ. με άρθρο 57§1 Π.Δ 120/ 2008 και την υπ’ αρ. 5/ 2021 Γνωμοδότηση του αντ/λέα Α.Π κ. Ζ. Κοκκινάκη.

24.         Υπηρεσιακά έντυπα. Ο διευθύνων εισαγγελέας ή ο ορισθείς από αυτόν εισαγγελικός λειτουργός φροντίζει για την κατάρτιση, συμπλήρωση, βελτίωση, επικάιροποίηση των πάσης φύσεως υπηρεσιακών εντύπων σε φυσική ή/και ηλεκτρονική μορφή και ιδίως των κατηγορητηρίων και των κλητεύσεων, οι τυχόν ατέλειες των οποίων άγουν σε ακυρότητες, επίσης των εντύπων των απλών/τυποποιημένων προτάσεων και διατάξεων, των εισαγωγικών αιτήσεων στο ακροατήριο κλπ.

25.         Ο διευθύνων εισαγγελέας με πράξη του : α) Ύστερα από γνώμη του προϊστάμενου γραμματέα κατανέμει τους νεοδιοριζόμενους ή νεοεμφανιζόμενους με μετάθεση ή απόσπαση δικ. υπαλλήλους σε συγκεκριμένη θέση οργανικής μονάδας της γραμματείας αναθέτοντας συγκεκριμένα καθήκοντα, β) Ύστερα από σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου γραμματέα δύναται να μετακινήσει δικ. υπάλληλο σε άλλη οργανική μονάδα, αφού συμπληρώσει δύο έτη σε αυτή που υπηρετεί και τον μετακινεί υποχρεωτικά αφού συμπληρώσει έξι έτη στην ίδια μονάδα. Πριν την συμπλήρωση της διετίας ο διευθύνων εισαγγελέας μπορεί να τον μετακινήσει για εξαιρετικούς λόγους με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση ύστερα από σύμφωνη γνώμη του προϊστάμενου γραμματέα, ενώ μετά την εξαετία ο διευθύνων εισαγγελέας επιτρέπει την παραμονή του δικ. υπαλλήλου στην ίδια οργανική μονάδα ακόμη έως έξι έτη μόνο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Περαιτέρω, ο διευθύνων εισαγγελέας μετακινεί προϊστάμενο σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική μονάδα μόνο μετά από σύμφωνη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου (βλ. άρ. 17§ 7 εδ. αε' ν. Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ, 147§1, 148§5 ΚΔΥ). γ) Σε περίπτωση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών που δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλο τρόπο, αναθέτει σε δικαστικό υπάλληλο (πλην αυτού του κλάδου ΠΕ-Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου κατά ρητή εξαίρεση του άρ. 52 εδ. α' ΚΔΥ) καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας ή εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντά του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση για διάστημα μέχρι έξι μήνες με δυνατότητα παράτασης για έξι ακόμη μήνες με όμοια πράξη, όπως προβλέπεται στο άρ. 112§1 ΚΔΥ.

26.         Ο διευθύνων εισαγγελέας: α) Ύστερα από γνώμη του προϊστάμενου γραμματέα επιλέγει με πράξη του τους δικαστικούς υπαλλήλους που θα συμμετάσχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και για προγράμματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την οργάνωση της δικαιοσύνης και την αποτελεσματικότητα της απονομής της κατά τις προβλέψεις των άρθρων 11 §3 εδ. ιγ' ν. Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ και 112§3 ΚΔΥ, όπως τροποπ. και ισχύει, β) Ύστερα από εισήγηση του προϊστάμενου γραμματέα προτείνει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τις προβλεπόμενες στο άρ. 136 ΚΔΥ ηθικές αμοιβές σε δικαστικό υπάλληλο.

Β. 1. Οργανικές μονάδες γραμματείας. Η γραμματεία διαιρείται στις προβλεπόμενες στον ΚΔΥ (άρ. 143, όπως συμπλ. με άρ. 57 ν. 5001/ ΦΕΚ Α' 227/ 9-12-2022) οργανικές μονάδες της διεύθυνσης και του τμήματος, στις οποίες κατανέμονται λεπτομερώς και με σαφήνεια οι αρμοδιότητες και το έργο των τοποθετημένων σε κάθε μονάδα δικαστικών υπαλλήλων. Σημειώνεται ότι: (ί) ο Κανονισμός προβλέπει ως οργανική μονάδα το τμήμα, εφόσον ο αριθμός των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων σε αυτό είναι τουλάχιστον πέντε (5), ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων σε αυτό (βλ. άρ. 143 ΚΔΥ, όπως ισχύει, ουδέποτε πάντως συνυπολογιζομένης της θέσης του προϊσταμένου γραμματέα στις απαιτούμενες 5 οργανικές θέσεις για ίδρυση τμήματος), (ii) η προβλεπόμενη στο ίδιο άρθρο ως οργανική μονάδα της γενικής διεύθυνσης δεν έχει συσταθεί σε καμία εισαγγελία στην χώρα και (iii) το γραφείο ως οργανική μονάδα της γραμματείας δεν προβλέπεται στον ΚΔΥ και συνεπώς ο Κανονισμός μπορεί μεν να το προβλέψει, αλλά πρέπει να το εντάξει σε συγκεκριμένο τμήμα με επικεφαλής βέβαια τον τμηματάρχη. Επισημαίνουμε ότι ενδείκνυται να προβλεφθεί στον Κανονισμό κατά περίπτωση τμήμα ή γραφείο (με την ανωτέρω έννοια) πληροφορικής, στο οποίο τοποθετούνται εφόσον υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ πληροφορικής (βλ. άρ. 21 §1 ΚΔΥ). Με τις κατάλληλες ανά εισαγγελία προσαρμογές μπορεί να ληφθεί υπόψη το σχετικό αντικείμενο απασχόλησης στους Κανονισμούς της Εισαγγελίας Εφετών Θράκης (ΦΕΚ Α'5313/ 3-12- 2020), της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας (ΦΕΚΑ' 5721/ 9-11-2022) και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών (ΦΕΚ Α' 2556/ 26-6-2020) προστιθεμένης της διαχείρισης των ηλεκτρονικών εφαρμογών του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, της Διαύγειας, της Διακίνησης Δικαιολογητικών Δαπανών, του ΚΗΜΔΗΣ, της Διαδικτυακής Υπογραφής (web sin), των Στατιστικών Στοιχείων Δικαιοσύνης κλπ. Υπόψη ότι δεν είναι απαραίτητο να προβλεφθεί Γραφείο Έρευνας και Ιστορίας, αφού το άρ. 24 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ το προβλέπει μόνο σε δικαστήρια, όπου υπηρετούν τουλάχιστον τρείς πρόεδροι ή τουλάχιστον οκτώ δικαστές. Πάντως αν ο

Κανονισμός το προβλέψει και εφόσον στην εισαγγελία έχουν τοποθετηθεί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ - Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου, είναι σαφές ότι σύμφωνα με το άρ. 24 εδ. γ' ΚΔΥ το άνω έργο ανήκει σε αυτούς και στο Αυτοτελές Τμήμα στο οποίο αποκλειστικά υπάγονται κατά τα κατωτέρω.

2.            Κλάδοι - Καθήκοντα. Στο άρ. 21 §1 ν. 4798/21 (ν.Κ.Δ.Υ) προβλέπονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες των δικαστικών υπαλλήλων στις εισαγγελίες. Στο άρ. 22§9 του ίδιου κώδικα προβλέπεται ότι τα καθήκοντα των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ γραμματέων είναι η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της εισαγγελίας (βλ. επίσης το άρ. 24 του ίδιου κώδικα για τα καθήκοντα των δικ. υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου και το άρ. 11 §7 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ για τα καθήκοντα των δικ. υπαλλήλων του Κλάδου ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων), ενώ στην §10 του άνω άρθρου 22 ανατίθεται στον Κανονισμό της εισαγγελίας η περαιτέρω εξειδίκευση των καθηκόντων των δικ. υπαλλήλων των κλάδων του άρ. 21 §1 ν.ΚΔΥ.

3.            α. Σημαντική καινοτομία του ν.ΚΔΥ είναι η δημιουργία του νέου Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου (εφεξής: Κλάδος ΠΕ - ΤΕΔΕ) που ρυθμίζεται λεπτομερώς στα άρ. 23 - 65 ΚΔΥ. Ήδη με το άρ. 23 ΚΔΥ προβλέφθηκαν 10 οργανικές θέσεις στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και από 5 θέσεις στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Θεσ-νίκης και Πειραιά. Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση που κατέθεσε τον Ιούνιο του 2020 η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του ν. 4798/ 2021 (βλ. I. Γράβαρης, Ο νέος Κ.Δ.Υ, 2021, σελ. 165/166): «Ο Κλάδος ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου διαφοροποιείται ουσιωδώς από τους λοιπούς κλάδους των δικαστικών υπαλλήλων, όσον αφορά τις αρμοδιότητες - οι περισσότερες από τις οποίες ασκούνται σήμερα από δικαστικούς λειτουργούς - και τα ιδιαίτερα ουσιαστικά προσόντα λόγω της εξαιρετικά απαιτητικής διαδικασίας επιλογής και της ενιαύσιας εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων του Κλάδου από δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Για τους λόγους ιδίως αυτούς η διοικητική οργάνωση και το υπηρεσιακό καθεστώς των υπαλλήλων του Κλάδου είναι ιδιαίτερο. Υπάγονται - μόνοι αυτοί - σε αυτοτελείς οργανικές μονάδες με προϊσταμένους δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς, όταν δε αυτό κριθεί εφικτό θα υπάγονται και σε προϊσταμένους υπαλλήλους αποκλειστικά, όμως του Κλάδου τους. Συνεπώς ούτε αυτοί δύνανται να καταλάβουν θέσεις ευθύνης σε βάρος των λοιπών υπαλλήλων, ούτε οι λοιποί υπάλληλοι σε βάρος τους με

αποτέλεσμα να μην υπάρχει έδαφος ανάπτυξης τριβών μεταξύ τους Τα

υπηρεσιακά συμβούλια στα οποία υπάγονται συγκροτούνται από δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και υπαλλήλους του Κλάδου. Εξελίσσονται σε τέσσερις βαθμούς αυτούς του Δικαστικού Ερευνητή Δ, Γ, Β και Α και οι αποδοχές τους είναι κατά τι υψηλότερες από αυτές των λοιπών δικαστικών υπαλλήλων. Η υπηρεσιακή τους κατάσταση διέπεται από τις ειδικές γι' αυτούς διατάξεις του Κώδικα, ορισμένες από τις οποίες συνάδουν με τις αντίστοιχες προς αυτές διατάξεις περί δικαστικών λειτουργών και συμπληρωματικά, όπου αυτό προβλέπεται, από τις γενικές περί δικαστικών υπαλλήλων διατάξεις του Κώδικα και της λοιπής νομοθεσίας. Σε περίπτωση νομοθετικού κενού εφαρμόζονται αναλόγως οι τελευταίες αυτές διατάξεις λαμβανομένων υπόψη της ιδιαιτερότητας του Κλάδου και της οργανικής και λειτουργικής αυτοτέλειάς του. Δεν αποκλείεται η ανάλογη εφαρμογή των περί δικαστικών λειτουργών διατάξεων, όταν αυτό επιβάλλεται από την ιδιαιτερότητα του Κλάδου, ιδίως σε θέματα που ανάγονται στην οργανική και λειτουργική ανεξαρτησία των υπαλλήλων αυτών έναντι της εκτελεστικής εξουσίας της Γραμματείας των δικαστηρίων, εισαγγελιών και γενικών επιτροπειών και των ιδιωτών, καθώς και στα εχέγγυα αμεροληψίας τους » (βλ. ειδικά την ερμηνευτική διάταξη του άρ. 65§3 ΚΔΥ), ενώ χαρακτηριστικά δεν καλούνται στις υπηρεσιακές συνελεύσεις των δικαστικών υπαλλήλων της εισαγγελίας και στις συσκέψεις των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων αυτής (βλ. άρ. 46§1,90-93 ΚΔΥ).

β. Αυτοτελές Τμήμα υπαλλήλων κλάδου ΠΕ-ΤΕΔΕ - Καθήκοντα. Σύμφωνα με το άρ. 41 ΚΔΥ ο Κανονισμός των Εισαγγελιών Πρωτ. Αθηνών, Θεσ-νίκης και Πειραιά πρέπει να προβλέψει την ίδρυση Αυτοτελούς Τμήματος υπαλλήλων Κλάδου ΠΕ - ΤΕΔΕ μη υπαγομένου στην Διεύθυνση Γραμματείας ή σε Τμήμα αυτής ή σε άλλη οργανική μονάδα της εισαγγελίας, με προϊστάμενο τον διευθύνοντα εισαγγελέα ή τον ορισθέντα από αυτόν εισαγγελέα με τον αναπληρωτή του. Ύστερα από τρία έτη η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (βλ. I. Γράβαρης ό.π, 166), εφόσον το κρίνει εφικτό, μπορεί να ορίσει στην θέση του προϊσταμένου με 3ετή θητεία υπάλληλο του ίδιου ανωτέρω Κλάδου με τον βαθμό κατά το άρ. 39 ΚΔΥ του Δικαστικού Ερευνητή Γ'. Μάλιστα κατά την ρητή διάταξη του άρ. 57 ΚΔΥ οι γενικές διατάξεις περί επιλογής προϊσταμένων (δηλ. τα άρ. 143 - 146 ΚΔΥ) δεν εφαρμόζονται στους υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ - ΤΕΔΕ. Εξάλλου τα καθήκοντα των άνω υπαλλήλων προβλέπονται ειδικά στο άρ. 24 ΚΔΥ και διαγράφονται πιο αναλυτικά στην Αιτιολογ. Έκθεση του ίδιου άρθρου σύμφωνα με την οποία: «α) θα επικουρούν άμεσα τους .... εισαγγελικούς λειτουργούς στο έργο τους, παρέχοντάς τους τη ζητούμενη βοήθεια στην επεξεργασία των πραγματικών και νομικών ζητημάτων των υποθέσεων, όπως ιδίως στην αναζήτηση κρίσιμων στοιχείων προς συμπλήρωση του φακέλου, στην ταξινόμηση και παρουσίαση των στοιχείων της δικογραφίας, στον εντοπισμό αναφυόμενων νομικών ή πραγματικών ζητημάτων, στην έρευνα και συλλογή της νομοθεσίας, νομολογίας και ενδεχομένως βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, στη σύνταξη σχεδίων νομικών κειμένων και στη διεξαγωγή ελέγχων, β) θα ταξινομούν τις υποθέσεις, προσδιορίζοντας τον αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό και εντοπίζοντας, στο μέτρο του δυνατού, τις όμοιες ή συναφείς μεταξύ τους, εκείνες που εμφανίζουν επείγοντα χαρακτήρα, γ) θα συγκεντρώνουν την εκ πρώτης όψεως κρίσιμη νομοθεσία και νομολογία και δ) θα διεξάγουν ορισμένες απλές έρευνες σε ζητήματα παραδεκτού ή βασίμου που είναι προφανή ή έχουν επιλυθεί από τη νομολογία, συντάσσοντας ενδεχομένως και σχέδιο» κατηγορητηρίου, πρότασης ή διάταξης. Ο Κανονισμός της εισαγγελίας μπορεί να εξειδικεύσει και να ρυθμίσει περαιτέρω τα καθήκοντά τους και τις σχέσεις τους με τους εισαγγελικούς λειτουργούς, ώστε αναλόγως του αριθμού τους να υπάρξει προσαρμογή με τις συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες και τις διαγραφόμενες δυνατότητές τους. Τονίζεται ότι κατά ρητή πρόβλεψη του άρ. 52 εδ. α' ΚΔΥ «Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάθεση σε αυτούς καθηκόντων άλλου κλάδου». Υπόψη ότι οι Κανονισμοί των λοιπών εισαγγελιών που δεν διαθέτουν τέτοιες οργανικές θέσεις, εφόσον κριθεί σκόπιμο για το ενδεχόμενο απόκτησής τους, μπορούν να προβούν σε σχετικές προβλέψεις.

γ. Οργανική αυτοτέλεια υπαλλήλων κλάδου ΠΕ-ΤΕΔΕ. Την ορκωμοσία και την κατ’ άρ. 15 ΚΔΥ ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ-ΤΕΔΕ ακολουθεί 12μηνη εισαγωγική εκπαίδευση με τις ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 34 - 38 ΚΔΥ. Ο προϊστάμενος της γραμματείας δικ. υπάλληλος τηρεί για κάθε υπάλληλο το προσωπικό του μητρώο, το οποίο όμως όσον αφορά τους υπαλλήλους του άνω κλάδου τηρείται σε ειδικό, χωριστό αρχείο (βλ. άρ. 54 και 130 ΚΔΥ), ενώ για την χορήγηση της άδειας απουσίας τους από την υπηρεσία δεν απαιτείται η γνώμη του ανωτέρω προϊσταμένου (βλ. άρ. 51 §3 ΚΔΥ). Ο διευθύνων εισαγγελέας εντός μηνός από την λήξη της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας τους υποβάλλει έκθεση στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι ή όχι για μονιμοποίηση (βλ. άρ. 33§2 ΚΔΥ). Περαιτέρω ο προϊστάμενος του υπαλλήλου του Κλάδου ΠΕ-ΤΕΔΕ προτείνει την μετάθεσή του και εκφράζει γνώμη για την απόσπασή του σύμφωνα με την προβλεπόμενη ειδική διαδικασία αντιστοίχως των άρθρων 60 και 61 ΚΔΥ, ενώ οι γενικές διατάξεις περί κατανομής, μετακίνησης και μετάταξης δεν εφαρμόζονται στους άνω υπαλλήλους (βλ. άρ. 58, 59 ΚΔΥ). Επίσης ο προϊστάμενος του υπαλλήλου στο τέλος κάθε δικαστικού έτους συντάσσει έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 55 ΚΔΥ, χωρίς να εφαρμόζονται οι σχετικές γενικές διατάξεις για τους δικαστικούς υπαλλήλους και πάντως κατά ρητή πρόβλεψη της §3 του ίδιου άρθρου ο Κανονισμός πρέπει να εξειδικεύσει τα απαιτούμενα κριτήρια και να προβλέψει την διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης της απόδοσης του υπαλλήλου από τους εισαγγελικούς λειτουργούς υπό τους οποίους απασχολήθηκε, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης (βλ. ενδεικτικά άρ. 102 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ και 133§1 ΚΔΥ).

4.            Ανάλογες είναι οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 66 - 83 ΚΔΥ για τον επίσης νέο κλάδο δικ. υπαλλήλων ΠΕ - Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων, πλην όμως με το άρ. 66§1 εδ. β' ΚΔΥ έχουν ιδρυθεί μόνο δύο οργανικές θέσεις στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Έτσι δεν είναι απαραίτητες σχετικές προβλέψεις στον Κανονισμό, στον οποίο όμως για το ενδεχόμενο επέκτασης των οργανικών θέσεων, ιδίως στις μεγάλες εισαγγελίες πρωτοδικών, μπορεί από τούδε να περιληφθούν σχετικές ρυθμίσεις.

5.            Ο προϊστάμενος γραμματέας: α) Ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών της υπηρεσιακής συνέλευσης των δικ. υπαλλήλων, ζητεί την σύγκληση της Ολομέλειας της εισαγγελίας για θέματα λειτουργίας της γραμματείας, του διευθύνοντος την εισαγγελία υποχρεουμένου να την συγκαλέσει εντός 15 ημερών, όπου ο αϊτών παρίσταται, εκθέτει την απόφαση της υπηρεσιακής συνέλευσης και αποχωρεί πριν την 

έναρξη της ψηφοφορίας (βλ. άρ. 16§2 εδ. δ' ν. Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ). β) Καλείται στην Ολομέλεια της εισαγγελίας που καταρτίζει, συμπληρώνει, τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί τον Κανονισμό ή διατάξεις του και ύστερα από απόφαση της υπηρεσιακής συνέλευσης των δικ. υπαλλήλων παρίσταται, αναπτύσσει τις προτάσεις της συνέλευσης για τον Κανονισμό και αποχωρεί πριν την ψηφοφορία (βλ. άρθρα 19§6 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ και 91 ΚΔΥ). γ) Ο ανωτέρω προϊστάμενος και σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος ο αναπληρωτής του συγκαλεί την υπηρεσιακή συνέλευση των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων (πλην αυτών του Κλάδου ΠΕ - ΤΕΔΕ κατά το άρ. 46§1 ΚΔΥ) υπό τις προϋποθέσεις, τους όρους, τις διαδικασίες και για τα ζητήματα που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 90 - 92 ΚΔΥ. δ) Ο ίδιος προϊστάμενος ή ο αρχαιότερος τμηματάρχης, όπου υπάρχουν περισσότερες από τρείς οργανικές μονάδες, συγκαλεί σύσκεψη των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων (πλην του προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος των δικ. υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ-Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου κατ’ άρ. 46§1 ΚΔΥ), υπό τις προϋποθέσεις, τους όρους, τις διαδικασίες και για τα ζητήματα που προβλέπονται στο άρ. 93 ΚΔΥ.

6.            Αναπλήρωση προϊσταμένου γραμματέα και τμηματάρχη. Ο προϊστάμενος γραμματέας ή ο τμηματάρχης αυτής ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την λήξη της θητείας τους έως την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, αναπληρώνονται δε κατά τα οριζομένα στις διατάξεις του άρ. 146§§3,4 ΚΔΥ σε συνδ. με άρ. 11§4 ν. Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ εκδιδομένης σχετικής πράξης του διευθύνοντος την εισαγγελία, είτε διαπιστωτικής είτε κατά περίπτωση εκτελεστικής της απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου. Αν δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση του προϊσταμένου της γραμματείας από υπάλληλο της ίδιας εισαγγελίας, αναπληρώνεται κατά παραγγελία του διευθύνοντος την εισαγγελία από «γραμματέα» της εισαγγελίας εφετών (βλ. άρ. 11 §5 ν. Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ).

7.            Αξιολόγηση δικ. υπαλλήλων. Ο διευθύνων εισαγγελέας αξιολογεί ως μόνος αξιολογητής τον προϊστάμενο της διεύθυνσης γραμματείας και ως Β' αξιολογητής τους τμηματάρχες, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης γραμματείας αξιολογεί ως Α' αξιολογητής τους τμηματάρχες και ως Β' αξιολογητής όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους της γραμματείας, ο δε τμηματάρχης αξιολογεί ως

Α' αξιολογητής τους υπηρετούντες στο τμήμα του δικ. υπαλλήλους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 131 - 135 ΚΔΥ. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στους δικ. υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ-ΤΕΔΕ κατά την ρητή πρόβλεψη του άρ. 55§4 ΚΔΥ.

8.            Αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους δικ. υπαλλήλους, α) Κατά την αξιολόγηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της γραμματείας (πλην του αυτοτελούς τμήματος υπαλλήλων κλάδου ΠΕ-ΤΕΔΕ κατά την ρητή πρόβλεψη του άρ. 55§4 ΚΔΥ) συνεκτιμάται και η αξιολόγηση αυτών από τους υφισταμένους τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 134§§13-16 ΚΔΥ, οι οποίες ενόψει της προβλεπόμενης αυτονόητης μυστικότητας - ανωνυμοποίησης της αξιολόγησης των υφισταμένων απαιτούν σαφώς περαιτέρω εξειδίκευση της διαδικασίας στον Κανονισμό.

Ειδικότερα ο τμηματάρχης αξιολογείται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο τμήμα του εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, ο δε προϊστάμενος διεύθυνσης από τους τμηματάρχες αυτής εφόσον είναι επίσης τουλάχιστον τρείς και πάντως ο Κανονισμός μπορεί να προβλέψει την αξιολόγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης από το σύνολο των υπαλλήλων της. Η ταυτότητα του αξιολογητή υφιστάμενου παραμένει μυστική, γεγονός απολύτως κρίσιμο στην όλη διαδικασία, για την σχολαστική τήρηση της οποίας ο διευθύνων εισαγγελέας ορίζει με πράξη του έγκαιρα, αφενός μεν υπεύθυνο της διαδικασίας εισαγγελικό λειτουργό, αφετέρου δε συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής αυτής κατά τον μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους. Της πράξης λαμβάνουν ενυπογράφως γνώση όλοι οι υπάλληλοι της γραμματείας.

β. Η απαιτούμενη διαδικασία γίνεται με βάση το μονοσέλιδο έντυπο Γ' του παραρτήματος του ν. 4798/ ΦΕΚ Α' 68/ 24-4-2021 περί ΚΔΥ, το οποίο τροποποιείται ως εξής : (ί) διαγράφονται οι έντυπες σημειώσεις στο τέλος της σελίδας, (ii) προσδιορίζεται άνω αριστερά η ακριβής υπηρεσία του αξιολογουμένου (εθνόσημο, Ελληνική Δημοκρατία, Εισαγγελία Πρωτοδικών, διεύθυνση ή τμήμα), (iii) συμπληρώνονται (άνω αριστερά ή κάτω δεξιά) μέσα

σε πλαίσιο και σε τρεις σειρές οι λέξεις Επώνυμο :            , Όνομα :              ,

Υπογραφή :          και         (ϊν)         συμπληρώνονται τα στοιχεία του αξιολογουμένου

προϊσταμένου.

Σε κάθε αξιολογητή υφιστάμενο αποστέλλεται από τον υπάλληλο που 

όρισε ο ανωτέρω υπεύθυνος της διαδικασίας εισαγγελικός λειτουργός ηλεκτρονικά το άνω τροποποιηθέν έντυπο Γ' και του παραδίδεται αυτοκόλλητη ταινία κάλυψης ονόματος διαγωνίσματος και ένας φάκελος, ακριβώς ίδιος για όλους κατά το σχήμα, τις διαστάσεις, το χρώμα κλπ, στον οποίο - προς μείζονα διασφάλιση - έχει τεθεί εξωτερικά στο ίδιο σημείο η υπογραφή του ορισθέντος ως αρμοδίου για την διαδικασία εισαγγελικού λειτουργού.

γ. Ο αξιολογητής υφιστάμενος κατ’ αρχήν συμπληρώνει ηλεκτρονικά την βαθμολογία (A, Β ή Γ) στο καθένα από τα τρία κριτήρια του εντύπου, ύστερα δε, αφού το εκτυπώσει αναγράφει στο σώμα του ιδιοχείρως (με τον γραφικό του χαρακτήρα) το ονοματεπώνυμό του και υπογράφει, οπότε ακολούθως καλύπτει το πλαίσιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του με την αυτοκόλλητη ταινία και παραδίδει τον σφραγισμένο φάκελο με το συμπληρωθέν έντυπο Γ' στον αρμοδίως ορισθέντα εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος συγκεντρώνει τους φακέλους οπωσδήπ_οτε_χωρ[στά_κατά,.οργαν ική ρονάδα (διεύθυνση, τμήμα) και αφού αλλάξει την σειρά παράδοσης, τους θέτει F-άγτα.κα^              σε σκληρό φάκελο αρχειοθέτησης ή κουτί, όπου

αναγράφει τον ακριβή τίτλο της οργανικής μονάδας, καθώς επίσης τον δοθέντα αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου, τον ίδιο δε αριθμό πρωτοκόλλου αναγράφει στους εντός αυτού περιεχόμενους σφραγισμένους φακέλους με το έντυπο Γ. Έτσι λ.χ αν η εισαγγελία έχει μία διεύθυνση και τέσσερα τμήματα στο καθένα από τα οποία υπηρετούν τρείς υπάλληλοι, ο εισαγγελικός λειτουργός θα ταξινομήσει έναν σκληρό φάκελο αρχειοθέτησης ή κουτί που θα περιέχει τους 4 φακέλους με το έντυπο Γ' των 4 τμηματαρχών και επί πλέον 4 κουτιά ή σκληρούς φακέλους αρχειοθέτησης (ένας για κάθε τμήμα), έκαστος των οποίων θα περιέχει τους τρείς φακέλους με το έντυπο Γ' των υπαλλήλων του τμήματος, ενώ θα λάβει συνολικά πέντε αριθμούς πρωτοκόλλου. Βεβαίως σε εισαγγελίες με λίγους υπαλλήλους μπορεί κάθε σφραγισμένος φάκελος με το έντυπο Γ' να λάβει εξ αρχής χωριστό αριθμό πρωτοκόλλου, δηλ. στο άνω παράδειγμα θα ληφθούν συνολικά 16 αριθμοί πρωτοκόλλου.

δ. Ακολούθως κατά την ετήσια αξιολόγηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της γραμματείας αποσφραγίζονται κατά οργανική μονάδα οι φάκελοι με τα έντυπα Γ' και - χωρίς διάρρηξη της αυτοκόλλητης ταινίας - σε κάθε έντυπο αξιολόγησης που εξάγεται αναγράφεται το πρωτόκολλο του φακέλου αρχειοθέτησης, όπου αυτό ανήκε, καθώς επίσης δίπλα με παύλα ο αριθμός 1, 2, 3 κ.ο.κ κατά την σειρά εξαγωγής του και μέχρι πέρατος των αποσφραγιζομένων φακέλων. Τούτο ενδείκνυται σε εισαγγελίες με μεγάλο αριθμό υπαλλήλων προς αποφυγή άσκοπης λήψης αντιστοίχως μεγάλου αριθμού πρωτοκόλλων.

Στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης των προϊσταμένων (διευθυντή, τμηματάρχη) επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο (χωρίς προηγούμενη διάρρηξη της αυτοκόλλητης ταινίας) των κατά τα άνω εντύπων Γ', δηλ. των ανωνυμοποιημένων αξιολογήσεων των υφισταμένων τους, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη. Έτσι στο ανωτέρω παράδειγμα στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης του διευθυντή της γραμματείας επισυνάπτονται σε φωτ/φο πρωτοκολλημένα και ανωνυμοποιημένα τέσσερα έντυπα Γ' αξιολόγησης των τεσσάρων τμηματαρχών, ενώ στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης του τμηματάρχη του τμήματος λ.χ διοικητικού επισυνάπτονται σε φωτ/φο τα πρωτοκολλημένα και ανωνυμοποιημένα τρία έντυπα Γ' αξιολόγησης των τριών υφισταμένων του στο ίδιο τμήμα κ.ο.κ.

ε. Τα πρωτοκολλημένα πρωτότυπα των άνω εντύπων Γ' με την ανωνυμοποιημένη αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους, επίσης χωρίς διάρρηξη της αυτοκόλλητης ταινίας, υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Δικαστικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του υφισταμένου αξιολογητή στην υπηρεσία και στον αξιολογηθέντα προϊστάμενο, υόνο σε περίπτωση που ασκηθεί από τον τελευταίο ένσταση ενώπιον του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου κατά της έκθεσης αξιολόγησης και εφόσον με το ερωτηματολόγιο οι υφιστάμενοι τον αξιολόγησαν σε κάθε κριτήριο κατά πλειοψηφία με βαθμό Γ' και αυτό αποτέλεσε έρεισμα στην ετήσια έκθεση αξιολόγησής του.

9.            Ο προϊστάμενος γραμματέας: α) Συντάσσει τις εκθέσεις ανάληψης καθηκόντων των πρωτοδιοριζομένων εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων, καθώς επίσης τις εκθέσεις αναχώρησης και εμφάνισης των ιδίων, όταν προάγονται, μετατίθενται ή αποσπώνται (βλ. άρ. 41 §8, 63 ν. Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ και 15§3 ΚΔΥ). β) Τηρεί το προσωπικό μητρώο κάθε δικαστικού υπαλλήλου που υπηρετεί στην εισαγγελία συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ-ΤΕΔΕ, που τηρείται σε ειδικό, χωριστό αρχείο (βλ. άρ. 130, 54

ΚΔΥ). γ) Μεριμνά ο ίδιος ή εποπτεύει τον/τους αρμοδίως ορισθέντες υπαλλήλους για την προετοιμασία και εκτέλεση των πιστώσεων και των προμηθειών (βλ. άρ. 11 §3 εδ. θ' ν. Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ) και διαχειρίζεται την πάγια επιχορήγηση, δ) Φροντίζει για την ορθή τήρηση κατά περίπτωση σε φυσική ή/και ηλεκτρονική μορφή των βιβλίων και αρχείων της εισαγγελίας ή την καταστροφή ή εκποίηση όσων δεν έχουν υπηρεσιακή ή ιστορική αξία (βλ. άρ. 11 §3 εδ. ζ' και 13 ν.Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ), όπως τυχόν ειδικότερα προβλέπει ο Κανονισμός, ε) Ελέγχει την κανονική προσέλευση και αναχώρηση των δικ. υπαλλήλων και ενημερώνει σχετικά τον διευθύνοντα την εισαγγελία, στ) Αναθέτει στους δικ. υπαλλήλους την εκτέλεση υπηρεσίας εκτός ωραρίου και κατά τις αργίες για την γραμματειακή διεκπεραίωση των αυτοφώρων συνοδειών και των τυχόν άλλων εξαιρετικών και εκτάκτων αναγκών (λ.χ εκλογικών), καταρτίζοντας προς τούτα ειδική κατάσταση υπηρεσίας και όσον αφορά τα αυτόφωρα αδικήματα σε μηνιαία βάση.

10.         Χορήγηση αδειών. Ο προϊστάμενος γραμματέας χορηγεί κατ’ άρ. 100§§3,2 ΚΔΥ τις κανονικές άδειες των δικαστικών υπαλλήλων (βλ. άρ. 101 ΚΔΥ), τις άδειες μητρότητας (βλ. άρ. 103 ΚΔΥ), τις γονικές άδειες ανατροφής τέκνων (βλ. άρ. 104 ΚΔΥ) και τις αναρρωτικές άδειες μικρής διάρκειας (βλ. άρ. 106§2 ΚΔΥ).

 

 Ο   Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

 

Γεώργιος Σκιαδαρέσης

 

=================================================

σσ. Επειδή το κείμενο έχει ληφθεί από pdf μέσω OCR, υπάρχει  περίπτωση να έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα. Το πρωτότυπο κείμενο βρίσκεται 

  https://eisap.gr/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-9-2023/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ