Πέμπτη 11 Μαΐου 2023

ΠΔ 54/2023 Ανακατανομή οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Τεύχος A’ 108/10.05.2023

 

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 54
Ανακατανομή οργανικών θέσεων Δικαστικών
Λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικα-
στηρίων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α, υποπερ. αβ του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Την 769/23.02.2023 γνώμη του Γενικού Επιτρόπου
της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
ο οποίος έλαβε υπόψη του τις αιτιολογημένες προτάσεις
οκτώ (8) Προέδρων Εφετών που διευθύνουν Διοικητικά
Εφετεία της Χώρας και, συγκεκριμένα:
α) τη ΓΠ2749/14.02.2023 γνώμη της Προέδρου του
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφε-
τείου Θεσσαλονίκης,
β) τη ΓΠ3555/15.02.2023 γνώμη της Προέδρου του
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιώς,
γ) την 296/14.02.2023 γνώμη του Διευθύνοντος το
Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων,
δ) τη ΓΠ950/2023/13.02.2023 γνώμη της Διευθύνου-
σας το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής,
ε) τη ΓΠ801/10.02.2023 γνώμη του Διευθύνοντος το
Διοικητικό Εφετείο Λάρισας,
στ) τη ΓΠ683/14.02.2023 γνώμη του Διευθύνοντος το
Διοικητικό Εφετείο Πατρών,
ζ) τη ΓΠ391/14.02.2023 γνώμη της Διευθύνουσας το
Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης,
η) τη ΓΠ379/23/14.02.2023 γνώμη της Διευθύνουσας
το Διοικητικό Εφετείο Χανίων.
3. Την 14852/17.03.2023 εισήγηση της Προϊσταμένης
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από την οποία
προκύπτει ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρι-
κού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
4. Την 80/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασί-
ζουμε:
Άρθρο 1
Ι. Από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις Προέ-
δρων Πρωτοδικών στα Διοικητικά Πρωτοδικεία της Χώ-
ρας αφαιρούνται, προκειμένου να ανακατανεμηθούν, οι
ακόλουθες:
1. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών: μία (1), οριζομένου
του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων Προ-
έδρων Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε τριάντα
τέσσερις (34).
2. Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: μία (1), ορι-
ζομένου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων
Προέδρων Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε δεκα-
τέσσερις (14).
ΙΙ. Οι πιο πάνω οργανικές θέσεις Προέδρων Πρωτοδι-
κών ανακατανέμονται και μεταφέρονται στα ακόλουθα
Διοικητικά Πρωτοδικεία:
1. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου: μία (1), οριζομένου
του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων Προ-
έδρων Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε δύο (2).
2. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς: μία (1), οριζο-
μένου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων
Προέδρων Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε δύο (2).
ΙΙΙ. Από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις Πα-
ρέδρων - Πρωτοδικών στα Διοικητικά Πρωτοδικεία της
Χώρας αφαιρούνται, προκειμένου να ανακατανεμηθούν,
οι ακόλουθες:
1. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου: μία (1), οριζομέ-
νου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων Πα-
ρέδρων - Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε τρεις (3).
2. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου: πέντε (5), ορι-
ζομένου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσε-
ων Παρέδρων - Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε
δεκατέσσερις (14).

3. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας: δύο (2), ορι-
ζομένου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέ-
σεων Παρέδρων - Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό
σε έξι (6).
4. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας: μία (1), οριζομένου
του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων Παρέ-
δρων - Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε επτά (7).
5. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας: δύο (2), οριζο-
μένου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων
Παρέδρων -Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε έντεκα
(11).
6. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου: μία (1), οριζομέ-
νου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων Πα-
ρέδρων - Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε τρεις (3).
7. Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας: μία (1), οριζο-
μένου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων
Παρέδρων - Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε έξι (6).
IV. Οι πιο πάνω οργανικές θέσεις Παρέδρων - Πρωτοδι-
κών ανακατανέμονται και μεταφέρονται στα ακόλουθα
Διοικητικά Πρωτοδικεία:
1. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών: μία (1), οριζομένου
του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων Παρέ-
δρων - Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε εκατόν
εβδομήντα εννέα (179).
2. Διοικητικό Πρωτοδικείο Βεροίας: τρεις (3), οριζομέ-
νου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων Πα-
ρέδρων - Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε εννέα (9).
3. Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: μία (1), ορι-
ζομένου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων
Παρέδρων - Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε εβδο-
μήντα τρεις (73).
4. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων: μία (1), οριζομέ-
νου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων Πα-
ρέδρων - Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε δέκα (10).
5. Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας: μία (1), οριζομέ-
νου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων Πα-
ρέδρων - Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε εννέα (9).
6. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής: μία (1), οριζομέ-
νου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων Πα-
ρέδρων - Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε οκτώ (8).
7. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς: δύο (2), οριζομέ-
νου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων Πα-
ρέδρων - Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε οκτώ (8).
8. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου: δύο (2), οριζομέ-
νου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων Πα-
ρέδρων - Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε οκτώ (8).
9. Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων: μία (1), οριζομένου
του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων Παρέ-
δρων - Πρωτοδικών στο Δικαστήριο αυτό σε εννέα (9).
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ