Πέμπτη 11 Μαΐου 2023

ΠΔ 55/2023: πάγιες προκαταβολές για αποζημιώσεις μαρτύρων και διερμηνέων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τεύχος A’ 109/10.05.2023

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 55
Σύσταση παγίων προκαταβολών στα Εφετεία
Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στις Εισαγγελίες Εφε-
τών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και στις Εισαγγε-
λίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και
τροποποίηση του π.δ. 1114/1977 (Α’ 360).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 108 παρ. 2 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α’ 143),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β´ 4805).
3. Την υπ’ αρ. 2279/19.01.2023 εισήγηση της Προϊστα-
μένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα
με το άρθρο 108 παρ. 2 του ν. 4270/2014.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος
των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού
Φορέα 1017.206.0000000 «Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», όπως προκύπτει από τις
υπ’ αρ. 58095/18.11.2022 και 16778/28.03.2023 εισηγήσεις
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
5. Την 74/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
Με πρόταση του Yπουργού Δικαιοσύνης και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Συνιστώνται πάγιες προκαταβολές για την πληρωμή
των αποζημιώσεων και εξόδων κλητευομένων μαρτύ-
ρων, χρησιμοποιουμένων διερμηνέων οριζομένων ενόρ-
κων, μεταφραστών και δαπανών μετακίνησης εντός της
επικράτειας, ως ακολούθως:
α) στα Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
β) στις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
γ) στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσα-
λονίκης.
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου μόνου του
π.δ. 1114/1977 (Α’ 360) προστίθεται η φράση «καθώς
και μεταφραστών και δαπανών μετακίνησης εντός της
επικράτειας».
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών Δικαιοσύνης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ