Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΔι - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 506/30.05.2023

 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 506/30.05.2023

 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 25898οικ.
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις της περ. η´ της παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο νομο-
θετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουρ-
γών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 70/2023 «Διορισμός Υπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).


4. Την υπ’αρ. 559οικ./11.01.2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού
Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουρ-
γών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 13), όπως ισχύει.
5. Το υπ’αρ. 58278/28.03.2023 έγγραφο του Τμήματος
Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, με ενιαύσια
θητεία, την Αικατερίνη Φουντεδάκη του Νικολάου
(Α.Δ.Τ.: ΑΟ 069314), Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής,
της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Διαμα-
ντόπουλο του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 685836), Καθηγητή
του ίδιου Τμήματος, σε αντικατάσταση του Σπυρίδωνα
Βλαχόπουλου του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 521895), Καθη-
γητή του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και του Στέφανου-Σπυρίδωνα Πανταζόπουλου του
Σταύρου (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 102030), Καθηγητή της ιδίας Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, αντίστοιχα, των οποίων η θητεία έληξε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2023
Ο Υπουργός
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ