Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων.

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 483/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)
Αριθμ. 59888
Αντικατάσταση μελών τοο Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κα−
τευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
και των Εισαγγελέων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΡΘΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 ν. 3689/2008 «Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του
ν. 3910/2011 (Α΄ 11).
2. Τη με αριθμό 49940/7−7−2011 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της Πολι−
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων»
(ΥΟΔΔ 227), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμό 55142/30−6−2014 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων «Αντικατάσταση Διευθυντή Κατάρτισης και
Επιμόρφωσης για την κατεύθυνση της Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών» (ΥΟΔΔ 383).
4. Τη με αριθμό 55141/30−6−2014 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων «Αντικατάσταση Διευθυντή Κατάρτισης και
Επιμόρφωσης για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών» (ΥΟΔΔ 383).
5. Το με αριθμό 649/13−5−2014 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλη του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων:
Α. Τον Αντώνιο Τσαλαπόρτα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.
Ρ910134), Πρόεδρο Εφετών Θράκης, Διευθυντή Κατάρ−
τισης και Επιμόρφωσης για την κατεύθυνση της Πο−
λιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης στην Εθνική Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, σε αντικατάσταση του Πανα−
γιώτη Κατσιρούμπα του Νικολάου, Πρόεδρο Εφετών
Θεσσαλονίκης, του οποίου η θητεία έχει λήξει.
Β. Την Ειρήνη Αποστόλου του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.
ΑΙ713414), Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, Διευθύ−
ντρια Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την κατεύθυνση
των Εισαγγελέων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει−
τουργών, σε αντικατάσταση του Δημήτρη Παπαγεωργί−
ου του Σταύρου (Α.Δ.Τ ΑΕ 683555), Εισαγγελέα Εφετών
Λάρισας, του οποίου η θητεία έχει λήξει.
Γ. Την Ανδρονίκη−Αγγελική Μάστορη του Κωνσταντί−
νου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 238057) αιρετό εκπρόσωπο των εκπαι−
δευομένων στη Σχολή, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο
Αργυρόπουλο του Χρήστου (Α.Δ.Τ. Σ 142034).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"