Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣΠεριεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 1
Ορισμοί
ΤIΤΛΟΣ 1
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Προεδρία και μέλη του Δικαστηρίου ΔΔ
Άρθρο 2
Θητεία των δικαστών
Άρθρο 3
Ορκωμοσία
Άρθρο 4
Επίσημη δέσμευση
Άρθρο 5
Απαλλαγή δικαστή από τα καθήκοντά του
Άρθρο 6
Σειρά αρχαιότητας
Άρθρο 7
Εκλογή του προέδρου του Δικαστηρίου ΔΔ
Άρθρο 8
Καθήκοντα του προέδρου του Δικαστηρίου ΔΔ
Άρθρο 9
Αναπλήρωση του προέδρου του Δικαστηρίου ΔΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Δικαστικοί σχηματισμοί
Άρθρο 10
Δικαστικοί σχηματισμοί
Άρθρο 11
Συγκρότηση των τμημάτων
Άρθρο 12
Πρόεδροι τμήματος
Άρθρο 13
Κατά κανόνα αρμόδιος δικαστικός σχηματισμός — Ανάθεση των υποθέσεων στα τμήματα
Άρθρο 14
Παραπομπή υποθέσεως στην ολομέλεια ή στο πενταμελές τμήμα
Άρθρο 15
Παραπομπή υποθέσεως σε μονομελές τμήμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Γραμματεία και υπηρεσίες
Τμήμα 1 —
Γραμματεία
Άρθρο 16
Διορισμός του γραμματέα
Άρθρο 17
Παύση ασκήσεως των καθηκόντων του γραμματέα
Άρθρο 18
Βοηθός γραμματέας
Άρθρο 19
Απουσία ή κώλυμα του γραμματέα
Άρθρο 20
Καθήκοντα του γραμματέα
Άρθρο 21
Τήρηση του πρωτοκόλλου
Άρθρο 22
Πρόσβαση στον φάκελο και στο πρωτόκολλο
Τμήμα 2 —
Υπηρεσίες
Άρθρο 23
Μόνιμοι και λοιποί υπάλληλοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Λειτουργία του Δικαστηρίου ΔΔ
Άρθρο 24
Ημερομηνίες, ώρες και τόπος των συνεδριάσεων του Δικαστηρίου ΔΔ
Άρθρο 25
Οργάνωση του δικαστικού έτους
Άρθρο 26
Απαρτία
Άρθρο 27
Απουσία ή κώλυμα δικαστή
Άρθρο 28
Απουσία ή κώλυμα δικαστή του πενταμελούς τμήματος πριν από την επ' ακροατηρίου συζήτηση
Άρθρο 29
Κανόνες διέποντες τις διασκέψεις
Άρθρο 30
Αριθμός των μετεχόντων στις διασκέψεις δικαστών
ΤΙΤΛΟΣ 2
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Γενικές διατάξεις
Τμήμα 1 —
Εκπρόσωποι, σύμβουλοι και δικηγόροι
Άρθρο 31
Ιδιότητα του εκπροσώπου, συμβούλου ή δικηγόρου
Άρθρο 32
Προνόμια, ασυλίες και διευκολύνσεις
Άρθρο 33
Άρση της ασυλίας
Άρθρο 34
Αποκλεισμός από τη διαδικασία
Άρθρο 35
Καθηγητές
Τμήμα 2 —
Επιδόσεις
Άρθρο 36
Επιδόσεις
Τμήμα 3 —
Προθεσμίες
Άρθρο 37
Υπολογισμός των προθεσμιών
Άρθρο 38
Παρέκταση λόγω αποστάσεως
Άρθρο 39
Καθορισμός και παράταση των προθεσμιών
Τμήμα 4 —
Τρόποι εκδικάσεως των υποθέσεων
Άρθρο 40
Τρόποι εκδικάσεως των υποθέσεων
Άρθρο 41
Σειρά εκδικάσεως των υποθέσεων
Άρθρο 42
Περιπτώσεις αναστολής και διαδικασία
Άρθρο 43
Διάρκεια και αποτελέσματα της αναστολής
Άρθρο 44
Συνεκδίκαση, χωρισμός υποθέσεων και χωρισμός δικογράφου
Τμήμα 5 —
Διαδικαστικά έγγραφα, λοιπά έγγραφα και στοιχεία
Άρθρο 45
Κατάθεση των διαδικαστικών εγγράφων
Άρθρο 46
Έκταση των διαδικαστικών εγγράφων
Άρθρο 47
Εμπιστευτικός χαρακτήρας των εγγράφων και στοιχείων
Άρθρο 48
Ανωνυμία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Κοινή διαδικασία
Τμήμα 1 —
Έγγραφη διαδικασία
Άρθρο 49
Γενικός κανόνας
Άρθρο 50
Δικόγραφο της προσφυγής
Άρθρο 51
Επίδοση του δικογράφου της προσφυγής και ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα
Άρθρο 52
Αρχική ανάθεση της υποθέσεως σε δικαστικό σχηματισμό
Άρθρο 53
Υπόμνημα αντικρούσεως
Άρθρο 54
Διαβίβαση εγγράφων
Άρθρο 55
Δεύτερη ανταλλαγή υπομνημάτων
Τμήμα 2 —
Ισχυρισμοί και απόδειξη κατά τη διάρκεια της δίκης
Άρθρο 56
Νέοι ισχυρισμοί
Άρθρο 57
Προσκόμιση νέων αποδεικτικών στοιχείων και πρόταση νέων αποδεικτικών μέσων
Τμήμα 3 —
Προκαταρκτική έκθεση
Άρθρο 58
Προκαταρκτική έκθεση
Τμήμα 4 —
Προφορική διαδικασία
Άρθρο 59
Διεξαγωγή της επ' ακροατηρίου συζητήσεως
Άρθρο 60
Ημερομηνία της επ' ακροατηρίου συζητήσεως
Άρθρο 61
Κοινή επ' ακροατηρίου συζήτηση
Άρθρο 62
Απουσία των διαδίκων από την επ' ακροατηρίου συζήτηση
Άρθρο 63
Διεξαγωγή της επ' ακροατηρίου συζητήσεως
Άρθρο 64
Λήξη της προφορικής διαδικασίας και επανάληψή της
Άρθρο 65
Πρακτικά της επ' ακροατηρίου συζητήσεως
Άρθρο 66
Ηχητική εγγραφή της επ' ακροατηρίου συζητήσεως
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Μέτρα οργανώσεως της διαδικασίας και αποδεικτικά μέσα
Τμήμα 1 —
Σκοποί
Άρθρο 67
Σκοποί
Τμήμα 2 —
Μέτρα οργανώσεως της διαδικασίας
Άρθρο 68
Αντικείμενο
Άρθρο 69
Διαδικασία
Τμήμα 3 —
Αποδεικτικά μέσα
Άρθρο 70
Αντικείμενο
Άρθρο 71
Διαδικασία
Άρθρο 72
Κλήτευση των μαρτύρων
Άρθρο 73
Εξέταση των μαρτύρων
Άρθρο 74
Υποχρεώσεις των μαρτύρων
Άρθρο 75
Πραγματογνωμοσύνη
Άρθρο 76
Ψευδορκία και παράβαση όρκου
Άρθρο 77
Εξαίρεση μάρτυρα ή πραγματογνώμονα
Άρθρο 78
Έξοδα των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων
Άρθρο 79
Αίτηση διενέργειας διαδικαστικών πράξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ενστάσεις και παρεμπίπτοντα ζητήματα
Άρθρο 80
Παραπομπή υποθέσεως στο Δικαστήριο ή στο Γενικό Δικαστήριο
Άρθρο 81
Προσφυγή προδήλως απορριπτέα
Άρθρο 82
Απαράδεκτο για λόγους δημοσίας τάξεως
Άρθρο 83
Αίτηση προς το Δικαστήριο ΔΔ για να αποφανθεί χωρίς να εισέλθει στην ουσία
Άρθρο 84
Παραίτηση
Άρθρο 85
Κατάργηση της δίκης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Παρέμβαση
Άρθρο 86
Αίτηση παρεμβάσεως
Άρθρο 87
Απόφαση επί της αιτήσεως παρεμβάσεως
Άρθρο 88
Υποβολή των υπομνημάτων και των επ' αυτών παρατηρήσεων
Άρθρο 89
Κλήση προς παρέμβαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Φιλικός διακανονισμός των διαφορών
Άρθρο 90
Τρόπος επιδιώξεως του φιλικού διακανονισμού
Άρθρο 91
Συμφωνία των διαδίκων
Άρθρο 92
Φιλικός διακανονισμός και ένδικη διαδικασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Αποφάσεις και διατάξεις
Άρθρο 93
Ημερομηνία δημοσιεύσεως της αποφάσεως
Άρθρο 94
Περιεχόμενο της αποφάσεως
Άρθρο 95
Δημοσίευση και επίδοση της αποφάσεως
Άρθρο 96
Περιεχόμενο της διατάξεως
Άρθρο 97
Υπογραφή και επίδοση της διατάξεως
Άρθρο 98
Ισχύς των αποφάσεων και διατάξεων
Άρθρο 99
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Δικαστικά έξοδα
Άρθρο 100
Απόφαση για τα έξοδα
Άρθρο 101
Γενικός κανόνας για την κατανομή των εξόδων
Άρθρο 102
Επιείκεια και έξοδα προκαλούμενα χωρίς εύλογη αιτία ή κακοβούλως
Άρθρο 103
Ειδικοί κανόνες για την κατανομή των εξόδων
Άρθρο 104
Έξοδα αναγκαστικής εκτελέσεως
Άρθρο 105
Έξοδα δυνάμενα να αναζητηθούν
Άρθρο 106
Αμφισβήτηση σχετικά με τα δυνάμενα να αναζητηθούν έξοδα
Άρθρο 107
Τρόπος πληρωμής
Άρθρο 108
Έξοδα διαδικασίας
Άρθρο 109
Παρακαταθήκη λόγω καταχρηστικών προσφυγών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Δικαστική αρωγή
Άρθρο 110
Ουσιαστικές προϋποθέσεις
Άρθρο 111
Τυπικές προϋποθέσεις
Άρθρο 112
Διαδικασία και απόφαση
Άρθρο 113
Προκαταβολές και ανάληψη των εξόδων
Άρθρο 114
Ανάκληση του ευεργετήματος δικαστικής αρωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Ειδικές διαδικασίες
Τμήμα 1 —
Αναστολή εκτελέσεως και λοιπά προσωρινά μέτρα κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων
Άρθρο 115
Αίτηση αναστολής εκτελέσεως ή λήψεως άλλων προσωρινών μέτρων
Άρθρο 116
Διαδικασία
Άρθρο 117
Απόφαση επί της αιτήσεως
Άρθρο 118
Μεταβολή των περιστάσεων
Άρθρο 119
Νέα αίτηση
Άρθρο 120
Αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως
Τμήμα 2 —
Ερήμην αποφάσεις
Άρθρο 121
Ερήμην αποφάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Αιτήσεις και ένδικα μέσα που αφορούν τις αποφάσεις και διατάξεις
Τμήμα 1 —
Διόρθωση
Άρθρο 122
Διόρθωση αποφάσεων και διατάξεων
Τμήμα 2 —
Παράλειψη του Δικαστηρίου ΔΔ να αποφανθεί
Άρθρο 123
Παράλειψη του Δικαστηρίου ΔΔ να αποφανθεί ως προς τα δικαστικά έξοδα
Τμήμα 3 —
Ανακοπή
Άρθρο 124
Ανακοπή
Τμήμα 4 —
Τριτανακοπή
Άρθρο 125
Τριτανακοπή
Τμήμα 5 —
Ερμηνεία των αποφάσεων και διατάξεων του Δικαστηρίου ΔΔ
Άρθρο 126
Ερμηνεία των αποφάσεων και διατάξεων του Δικαστηρίου ΔΔ
Τμήμα 6 —
Αναθεώρηση
Άρθρο 127
Αναθεώρηση
Τμήμα 7 —
Υποθέσεις που αναπέμπονται ενώπιον του Δικαστηρίου ΔΔ κατόπιν αναιρέσεως
Άρθρο 128
Αναπομπή κατόπιν αναιρέσεως
Άρθρο 129
Ανάθεση της αναπεμφθείσας υποθέσεως
Άρθρο 130
Διαδικασία εξετάσεως της αναπεμφθείσας υποθέσεως
Άρθρο 131
Δικαστικά έξοδα κατόπιν αναπομπής
ΤΙΤΛΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 132
Εκτελεστικές διατάξεις
Άρθρο 133
Κατάργηση
Άρθρο 134
Δημοσίευση και έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"