Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Aντικατάσταση Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μέλους τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Εταιρείας Πρoστασίας Αvηλίκωv Αθηνών.

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 246/2015 

ορίζουμε τους κάτωθι:
α) Φωτεινή Αθανασίου του Χαραλάμπους, Εφέτη Αθη−
νών, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 0356640, ως Πρόεδρο, σε αντικατά−
σταση της Μαρίας Κουβίδου, λόγω προαγωγής της, με
αναπληρώτρια αυτής τη Μαρία Πετσάλη του Σταύρου,
Εφέτη Αθηνών, με Α.Δ.Τ. **, σε αντικατάσταση
της Σοφίας Τζουμερκιώτη, λόγω προαγωγής της και
β) Μερσίνα Πετρέλη του Αναστασίου, Καθηγήτρια
Μέσης Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ. **, ως τακτικό μέ−
λος, σε αντικατάσταση της Βασιλικής Μηλιώνη, λόγω
παραίτησής της.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 30350/8−4−2013 (ΦΕΚ
153/Υ.Ο.Δ.Δ./9−4−2013) απόφασή μας, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"