Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΦΕΚ Γ 34/2016 )

ΦΕΚ Γ 34/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(1)
Με το από 13.01.2016 Προεδρικό διάταγμα, που εκδό−
θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων: α) 90 του Συντάγματος,
β) 2 του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α΄), γ) 49, 54 παρ. 1 και 71

παρ. 2 του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄) «Κώδικας Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών»
και δ) 24 του Ν. 1558/ 1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κυβέρνηση
και Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύουν, και την 7/2015
Απόφαση και τα Πρακτικά της 6ης/02−12−2015 Συνεδρία−
σης του Εννεαμελούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προάγονται, κατ’ απόλυτη
εκλογή, σε Παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι
Εισηγητές αυτού, Αικατερίνη Θεοφανίδου του Πολυδώ−
ρου από 01.11.2015, Ιωάννης Νταλαχάνης του Γεωργίου
από 02.12.2015 και Αικατερίνη Μαρκοβίτη του Τρύφωνος,
από 02.12.2015, για την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων
Παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επειδή διαθέτουν
όλα τα απαιτούμενα για την προαγωγή τους τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 294/18.01.2016).
'Με το από 13.01.2016 Προεδρικό διάταγμα, που εκδό−
θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων: α) 90 του Συντάγματος,
β) 69 και 70 του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄) «Κώδικας Ορ−
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λει−
τουργών», γ) 31 του Ν. 3689/2008 (ΦΕΚ 164 Α΄), όπως η
παράγραφος 4 αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ.7
του άρθρου 16 του Ν. 3910/2011 (ΦΕΚ 11 Α΄), και δ) 24 του
Ν. 1558/ 1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητι−
κά Όργανα», όπως ισχύουν και την 8/2015 απόφαση και
τα Πρακτικά της 7ης/02−12−2015 Συνεδρίασης του Εν−
νεαμελούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου, προάγεται, σε Εισηγήτρια του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου η δόκιμη Εισηγήτρια αυτού, Δήμητρα
Μιμηκοπούλου του Βασιλείου−Κωνσταντίνου, αναδρομι−
κά, από 31.08.2014 όσον αφορά την αρχαιότητα και από
23.10.2015 για τις λοιπές συνέπειες, επειδή έχει όλα τα
απαιτούμενα για την προαγωγή της τυπικά και ουσια−
στικά προσόντα.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 293/18.01.2016).
Με το από 13.01.2016 Προεδρικό διάταγμα, που εκδό−
θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων: α) 90 του Συντάγματος,
β) 69 και 70 του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄) «Κώδικας Ορ−
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λει−
τουργών», γ) 31 του Ν. 3689/2008 (ΦΕΚ 164 Α΄), όπως η
παράγραφος 4 αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ.7
του άρθρου 16 του Ν. 3910/2011 (ΦΕΚ 11 Α΄), και δ) 24 του
Ν. 1558/ 1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα», όπως ισχύουν και την 9/2015 Απόφαση και τα
Πρακτικά της 8ης/02−12−2015 Συνεδρίασης του Εννεα−
μελούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου, προάγεται, αναδρομικά από 30−08−2015,
σε Εισηγήτρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου η δόκιμη Ει−
σηγήτρια αυτού, Ηλιάνα Παπαρρηγοπούλου του Ιωάν−
νη, επειδή έχει όλα τα απαιτούμενα για την προαγωγή
της τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 291/18.01.2016).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"