Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Ν. 4360/2016 : Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία:

ΦΕΚ A 9/2016 


Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία: της Οδηγίας
2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευ−


ρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης –
πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φε−
βρουαρίου 2009 «Σχετικά με τη διοργάνωση και το
περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προ−
έρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρα−
τών−μελών» και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 «Σχετικά με τη
δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφο−
ριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 11 της απόφασης – πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ.
τροποποιείται ο ΚΠΔ Αρθρο 574 "Τρόπος τήρησης του ποινικού μητρώου"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"