Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Ν. 4410/2016

ΦΕΚ α 141/2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4410
Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της
παράνο- μης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνι- ση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμ- βρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρ- μοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσω- μάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπα- ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθε- τικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων κα- πνού και συναφών προϊόντων και την κατάργη- ση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις. 


Περιέχει φορολογικές διατάξεις.

Μεταξύ άλλων τροποποιεί
ν. 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας
 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) 
Ν. 3943/2011 
ν. 2948/2001  τέλη κυκλοφορίας 
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248),   
Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013) Φορολογία εισοδήματος 
 Ν 4177/2013: Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 
  Ρυθμίσεις για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
  Ν.  2725/1999  Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός 
Ν. 4336/2015 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.9: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"