Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

Διορισμός Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 442/2016

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 442/2016 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 50722
Διορισμός Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου
και μελών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα διορίζουμε τους:
1) Κωνσταντίνο Μενουδάκο του Φώτη, με Α.Δ.Τ.
Λ320287, Επίτιμο Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, ως Πρόεδρο, με πλήρη θητεία.
2) Γεώργιο Μπατζαλέξη του Αλεξάνδρου, με Α.Δ.Τ.
ΑΜ270880, νυν Αναπληρωτή Πρόεδρο της Αρχής, Επί-

τιμο Αρεοπαγίτη, ως Αναπληρωτή Πρόεδρο, με πλήρη
θητεία.
3) Γεώργιο Νούσκαλη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ Α.Κ.275498,
Επίκουρο Καθηγητή στον Τομέα Ποινικών και Εγκλη-
ματολογικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως ανα-
πληρωματικό μέλος του Κωνσταντίνου Χριστοδούλου
του Νικολάου με Α.Δ.Τ. Σ026567, Καθηγητή Αστικού Δι-
καίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, ο οποίος διανύει θητεία τακτικού μέλους της Αρχής
από 30.1.2013, στη θέση του άρ. 16 παρ. 1 περ. α' του
Ν. 2472/1997, για το υπόλοιπο της θητείας του τακτικού
μέλους, ήτοι μέχρι 30-1-2019.
4) Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ.
ΑΚ521895, Καθηγητή στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου του
Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, νυν ανα-
πληρωματικό μέλος της Αρχής, ως τακτικό μέλος στη
θέση του άρ. 16 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 2472/1997 με πλήρη
θητεία, με αναπληρωτή του τον Χαράλαμπο Τσιλιώτη του
Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ ΑΜ015999, Επίκουρο Καθηγητή Συ-
νταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Πολιτικής και Διεθνών
Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ομοίως με
πλήρη θητεία.
5) Κωνσταντίνο Λαμπρινουδάκη του Γεωργίου, με
Α.Δ.Τ. ΑΚ552567, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα
Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
πρώην τακτικό μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορ-
ρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), ως τακτικό μέλος στη
θέση του άρ. 16 παρ. 1 περ. δ' του Ν. 2472/1997 με πλή-
ρη θητεία, με αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Παπακων-
σταντίνου του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Χ523104, Διδάκτορα
του Πανεπιστημίου Johann Wolfgang Goethe της Φραν-
κφούρτης, πρώην Εμπειρογνώμονα του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ομοίως με πλήρη θητεία.
6) Χαράλαμπο Ανθόπουλο του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ.
ΑΚ672775, Αναπληρωτή Καθηγητή Δικαίου και Διοίκη-
σης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, νυν αναπληρω-
ματικό μέλος της Αρχής, ως τακτικό μέλος στη θέση του
άρ. 16 παρ. 1 περ. ε' του Ν. 2472/1997 με πλήρη θητεία,
με αναπληρωτή του τον Γρηγόριο Τσόλια του Βασιλείου,
με Α.Δ.Τ. ΑΒ601242, Δικηγόρο, Υποψήφιο Διδάκτορα
του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο
Ποινικό Δίκαιο ομοίως με πλήρη θητεία.
7) Ελένη Μαρτσούκου του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ.
ΑΜ502301, Δικηγόρο, πρώην Προϊσταμένη του Γραφεί-
ου Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων της Γενικής Γραμ-
ματείας της Κυβέρνησης, πρώην Νομική Ελέγκτρια στην
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή-
ρα, ως τακτικό μέλος στη θέση του άρ. 16 παρ. 1 περ.
στ' του Ν. 2472/1997 με πλήρη θητεία, με αναπληρωτή
της τον Εμμανουήλ Δημογεροντάκη του Γεωργίου, με
Α.Δ.Τ. ΑΜ514137, Δικηγόρο, Πτυχιούχο του Μεταπτυχι-
ακού Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Δημόσιο Δίκαιο και
Πολιτική Επιστήμη ομοίως με πλήρη θητεία.
Αποτελούν ενεργά μέλη της Αρχής Προστασίας Δεδο-
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα και διανύουν το χρόνο
της θητείας τους μέχρι 30-01-2019 οι:
1) Κωνσταντίνος Χριστοδούλου του Νικολάου με Α.Δ.Τ.
Σ026567, Καθηγητής Αστικού Δικαίου του Τμήματος Νο-
μικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος στη
θέση του άρ. 16 παρ. 1 περ. α' του Ν. 2472/1997.
2) Αντώνιος Συμβώνης του Κυριάκου, με Α.Δ.Τ.
Χ653115, Καθηγητής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μα-
θηματικών και Φυσικών Επιστημών στο Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο, ως τακτικό μέλος στη θέση του άρ. 16
παρ. 1 περ. β' του Ν. 2472/1997, με αναπληρωτή του
τον Παναγιώτη Ροντογιάννη του Αριστοφάνη, με Α.Δ.Τ.
ΑΑ0606601, Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"