Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

ΦΕΚ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣΗ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΦΕΚ Γ 748/2016

ΦΕΚ Γ 748/2016 


4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με Προεδρικό διάταγμα της 22ας Ιουλίου 2016, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49,
52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατά-
στασης Δικαστικών Λειτουργών (Κυρωτικός Νόμος 1756/
1988, Α΄35) και του άρθρου 572 παράγραφος 3 του Κώ-
δικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύουν, και την αριθμ.
74/13-6-2016 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμ-
βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.
Α. Τοποθετείται ο Αντεισαγγελέας Εφετών Πατρών
Γεώργιος Μπισμπίκης του Νικολάου στο Κατάστημα
Κράτησης Πατρών (Αγ. Στεφάνου), για ένα (1) έτος, με
μερική απαλλαγή από τα λοιπά καθήκοντά του.
Β. Τοποθετείται ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας
Ιωάννης Μαγκούτας του Παναγιώτη στο Κατάστημα
Κράτησης Λάρισας, για ένα (1) έτος, με μερική απαλλαγή
από τα λοιπά καθήκοντα του. Σε περίπτωση κωλύματος
αυτού, λόγω της ιδιότητας του ως Προϊσταμένου της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, αναπληρώνεται στα
καθήκοντα του στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας από
την Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, Χριστίνα Φα-
σούλα του Βάιου.
Γ. Παρατείνεται, για ένα (1) έτος, η θητεία της Αντει-
σαγγελέα Εφετών Πειραιώς Σταματίνας Περιμένη του
Νικολάου στο Κατάστημα Κράτησης Πειραιώς (Συγκρό-
τημα Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού), με ολική
απαλλαγή από τα λοιπά καθήκοντά της.
Δ. Παρατείνεται, για ένα (1) έτος, η θητεία της Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Χριστίνας Καπαμά του
Νικολάου, στο Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης (Δια-
βατών), με μερική απαλλαγή από τα λοιπά καθήκοντά
της.
Ε. Παρατείνεται, για ένα (1) έτος, η θητεία της Αντει-
σαγγελέα Εφετών Λάρισας Σοφίας Αποστολάκη του Στέ-
φανου, στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, με μερική
απαλλαγή από τα λοιπά καθήκοντά της.
Με Προεδρικό διάταγμα της 22ας Ιουλίου 2016, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49,
51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κυρωτικός Νόμος
1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν και τις με αριθμούς 90
και 92/2016 αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμ-
βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
Α. Παρατείνεται η απόσπαση του Εφέτη Αθηνών Γεωρ-
γίου Παπαγεωργίου του Γρηγορίου, για ένα (1) έτος, στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει συν-
δρομή στο νομοπαρασκευαστικό έργο του Υπουργείου,
στη νομική κάλυψη των ελληνικών θέσεων αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και
σε κάθε άλλο θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του
Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.
Β. Παρατείνεται η απόσπαση του Αντεισαγγελέα Εφε-
τών Πατρών Νικόλαου Νικολάου του Ανδρέα, για ένα (1)
έτος, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να συνεχίσει να
παρέχει συνδρομή στο νομοπαρασκευαστικό έργο του
εν λόγω Υπουργείου και επιστημονική υποστήριξη επί
εξειδικευμένων νομικών θεμάτων και θεμάτων σχετικών
με την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"