Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

Αντικατάσταση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λαμίας (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 428/2016 )

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 428/2016 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 49749 οικ.1
Αντικατάσταση του Προέδρου και του Αναπλη-
ρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λαμίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 του Ν. 1320/83 «Πρόσληψη στο Δη-
μόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (6 Α').
β) Του άρθρου 41 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργα-
νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών» (35 Α'), όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 18 του Ν.2298/1995 «Συμβιβαστική
επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή
Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (62 Α'),
όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 13 του Ν. 2331/1995 «Πρόληψη και καταστολή
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη-
ριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρεί-
ου Πάγου- Διαιτησίες και άλλες διατάξεις» (173 Α') και
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του
Ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για
τους ανηλίκους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της
θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλί-
κων» (111 Α'), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 11 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώ-
νευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα-Σύσταση Γενικής Γραμματείας
για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» (16 Α').
2. Την με αριθμό 72923/29-10-2014 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου,
στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο
Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Δι-
ευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και στους Προϊσταμένους των περιφερει-
ακών υπηρεσιών αυτού» (2895 Β΄).
3. Την με αριθμό 9494/17-2-2014 (120 Υ.Ο.Δ.Δ.) από-
φαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα:
«Ορισμός του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λαμί-
ας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 5443οικ./12-5-
2016 (250 Υ.Ο.Δ.Δ.) όμοια απόφαση.
4. Το με αριθμό 424/6-7-2016 έγγραφο του Εφετείου
Λαμίας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθ. 9494/17-2-2014 (120
Υ.Ο.Δ.Δ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων όπως ισχύει και ορίζουμε τους κάτωθι:
Δημήτριο Κατσανά του Λάμπρου, Εφέτη Λαμίας, με
Α.Δ.Τ. Λ 895766 ως Πρόεδρο, σε αντικατάσταση της
Μόρφως Γκίκα του Ηλία, λόγω προαγωγής της στο βαθμό
του Προέδρου Εφετών και τοποθέτησης της στο Εφετείο
Ιωαννίνων, με αναπληρώτρια αυτού τη Μαρία Λιάνου
του Δημητρίου, Εφέτη Λαμίας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 800687 σε
αντικατάσταση της Ελένης Μπερτσιά του Παναγιώτη,
λόγω μετάθεσης της στο Εφετείο Αθηνών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 9494/17-2-2014 (120
Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"