Σάββατο 8 Απριλίου 2023

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν - Εισ- Ειρην) Τεύχος Γ’ 923/06.04.2023 - Τεύχος Γ’ 902/06.04.2023 - Τεύχος Γ’ 901/06.04.2023

Τεύχος Γ’ 902/06.04.2023

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 29ης Μαρτίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες με-
τακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της πα-
ραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94)
και την 18/2023 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού


Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, απο-
σπάται στο Πρωτοδικείο Ξάνθης, για έξι (6) μήνες, ο
Πρωτοδίκης Αλεξανδρούπολης Δαμιανός Καϊρέτογλου
του Χρήστου.
(Αρ. αποφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οι-
κονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
16738/03.04.2023 - ΑΔΑ:ΨΙΑΖΩ-Ρ1Δ).
Με προεδρικό διάταγμα της 29ης Μαρτίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-
νούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την 20/2023 από-
φαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στην Εισαγγελία

Πρωτοδικών Κέρκυρας η Πάρεδρος της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Δράμας Αντωνία Μουντάκη του Αρτεμί-
ου, για έξι (6) μήνες.
(Αρ. αποφάσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης: 17450/03.04.2023, ΑΔΑ:Ψ00ΑΩ-0ΗΕ και
17450Α/03.04.2023, ΑΔΑ: Ψ5ΧΑΩ-ΖΝΞ).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

 

 

Τεύχος Γ’ 923/06.04.2023

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 28ης Μαρτίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την 17/2023 από-
φαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στο Πρωτοδικείο
Ρόδου
, για έξι (6) μήνες, η Πρωτοδίκης Ηρακλείου Αμα-
λία Μανουσάκη του Ιωάννη.
(Αρ. απόφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης: 17118/30.03.2023 - ΑΔΑ:61ΑΩΩ-ΗΨΠ, 17118Α/
30.03.2023 - ΑΔΑ:ΨΘΩ1Ω-ΣΨΦ).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

 

 Τεύχος Γ’ 901/06.04.2023

 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Απριλίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-


νούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την υπ’ αρ. 10/2023
απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτι-
κής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στο Ειρηνοδι-
κείο Χαλανδρίου
, για έξι (6) μήνες, η Ειρηνοδίκης Γ’ τάξης
Αθηνών Έλενα Οικονομίδου του Γεωργίου.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ