Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

ΜονΠρΧαν 210/2014: Η διάταξη να προσκομίζεται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ     210/2014
                         ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Χανίων Πρόεδρο Πρωτοδικών και τη Γραμματέα Νίκη Αντωνιάδου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Ιανουαρίου 2014 για να δικάσει την υπόθεση:
ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ-ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: Χ.Τ. του Ι., κατοίκου Χανίων, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Χαράλαμπου Πιτσιγαυδάκη.
ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΚΛΗΣΗ-ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα, το οποίο παραστάθηκε δια της Δικαστικής Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ευδοκίας Σαφαρή.
Ο καλών-ενάγων με την από 18-11-2013 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/2013 κλήση του, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επαναφέρει προς συζήτηση και ζητεί να γίνει δεκτή η από 9-1-2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/2012 αγωγή του, η οποία προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 14-6-2012, οπότε και ματαιώθηκε.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις που κατέθεσαν.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 4223/2013, όπως αυτή ήδη τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. γ αρ. 5 του Ν 4254/2014: «Μετά το άρθρο 54 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέο άρθρο 54Α που έχει ως εξής:«Άρθρο 54Α Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. 1. Είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει, ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη. Αυτοδικαίως άκυρος είναι ο συμβολαιογραφικός τίτλος και για τη σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού.. 3. Εάν δεν είναι δυνατή η επισύναψη στο συμβολαιογραφικό έγγραφο του πιστοποιητικού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού για τα πέντε (5) προηγούμενα της μεταβίβασης έτη, επισυνάπτεται για τα υπόλοιπα έτη το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/ 2010 (Α` 58) με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.), καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει το Φ.Α.Π. για το συγκεκριμένο ακίνητο και ότι έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις του Φ.Α.Π. ή έχει ρυθμίσει το Φ.Α.Π. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα προηγούμενα έτη..5. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, πλην της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκομισθεί από τον υπόχρεο σε ΕΝ.Φ.Ι.Α., το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού.» Η διάταξη αυτή που είναι προφανές ότι είναι φορολογικής φύσης, θίγει, παραβιάζει και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.) και τις διατάξεις των άρθρων 17, 20 και 25 του Συντάγματος (δικαίωμα της ιδιοκτησίας, δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας και αρχή της αναλογικότητας). Ειδικότερα, στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος, το οποίο συμφωνεί και με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΕΣΔΑ, κατοχυρώνεται το θεμελιώδες δικαίωμα του πολίτη για παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια, αποτελεί δε θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου. Οι δικονομικές λεπτομέρειες που είναι επιτρεπτό να καθορίζει κάθε κράτος μέλος της Ένωσης δεν επιτρέπεται να καθιστούν πρακτικώς αδύνατη ή δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών. Εξάλλου, στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ που κυρώθηκε μαζί με τη Σύμβαση με το άρθρο πρώτο του ν.δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α` 256) ορίζεται ότι «Παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθή της ιδιοκτησίας αυτού ειμή δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπόμενους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους. Αι προαναφερόμεναι διατάξεις δεν θίγουσι το δικαίωμα παντός Κράτους όπως θέση εν ισχύϊ νόμους ους ήθελε κρίνει αναγκαίον προς ρύθμισιν της χρήσεως αγαθών συμφώνως προς το δημόσιον συμφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φάρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων». Με τις διατάξεις αυτές με τις οποίες κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, αναγνωρίζεται παράλληλα η εξουσία των Κρατών προς επιβολή φόρων και θέσπιση μέτρων προς εξασφάλιση της καταβολής τους. Τα Κράτη διαθέτουν ευρύτατη εξουσία ως προς τον προσδιορισμό των φόρων και τους τρόπους εισπράξεως τους κατ` εκτίμηση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων τους. Όμως, εφόσον η επιβολή φορολογίας αποτελεί επέμβαση στην περιουσία του προσώπου, πρέπει η σχετική ρύθμιση να αποτελεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του δημοσίου συμφέροντος και των επιταγών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την έννοια της ύπαρξης αναλογίας μεταξύ χρησιμοποιουμένων μέσων και επιδιωκομένων σκοπών, ενόψει μάλιστα και της, κατά το χρόνο θέσπισης της ως άνω φορολογικής διάταξης, ιδιαιτέρως δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας (συνεχούς μείωσης μισθών και συντάξεων και επιβολής αλλεπαλλήλων φορολογικών βαρών επί εισοδημάτων και περιουσιών). Ο δικονομικός φραγμός, που τίθεται από τις παραπάνω διατάξεις, ήδη σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας υπό το φως των σημερινών δυσχερών οικονομικών συνθηκών, που βιώνουν οι πολίτες που φέρουν το βάρος αυτών, ουσιαστικά στερεί αυτούς της απλής δυνατότητας προσφυγής στο δικαστήριο. Το απλό ταμειακό συμφέρον, που προκύπτει, δεν συνιστά λόγο γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, για τον οποίο θεσπίζεται η παραπάνω διάταξη ως αναγκαία προϋπόθεση του παραδεκτού κάθε εμπράγματης αγωγής. Ενώ, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία αναλογία, που επιβάλλεται να τηρείται, μεταξύ του νομοθετικά προστατευόμενου δικαιώματος του ατόμου και του σκοπού που το νομοθέτημα εξυπηρετεί. Επομένως, η παραπάνω ρύθμιση συντελεί απλά σε άνιση μεταχείριση των πολιτών του, από το ίδιο το κράτος, που τίθεται σε  πλεονεκτική θέση έναντι αυτών, εξασφαλίζοντας πρωταρχικά και κύρια το δικό του δημοσιονομικό οικονομικό συμφέρον, συρρικνώνοντας το ατομικό δικαίωμα των πολιτών του σε εύκολη πρόσβαση στα δικαστήρια, την οποία θα έπρεπε να εγγυάται και όχι να χρησιμοποιεί τη Δικαιοσύνη και την ευχέρεια προσφυγής σε αυτήν ως μέσο πίεσης για την τακτοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών.  Επιπλέον, η επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας, παράλληλα προς υφιστάμενους άλλους φόρους, δεν πρέπει να θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και δεν πρέπει να εξαρτά το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του πολίτη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη από τις συγκεκριμένες φορολογικές του υποχρεώσεις. Διαφορετικά θα ελλοχεύει ο κίνδυνος ο υπερχρεωμένος ιδιοκτήτης να μην είναι σε θέση να προσκομίσει το ως άνω πιστοποιητικό και η εμπράγματη αγωγή του με την οποία ζητεί να προστατεύσει το δικαίωμα της κυριότητάς του, που του παρέχει άμεση, απόλυτη και καθολική εξουσία πάνω στο ακίνητο (άρθρα 973 και 1000 του ΑΚ), θα πρέπει να απορριφθεί για λόγους μη ουσιαστικούς, αφού το δικαστήριο δεν θα υπεισέρχεται στην ουσία της ένδικης διαφοράς και έτσι ο πολίτης θα στερείται ουσιαστικά της εξουσίας να απαγορεύει απόλυτα κάθε επέμβαση τρίτου στο ακίνητό του χωρίς την άδεια του και θα βρίσκεται εκτεθειμένος και απροστάτευτος απέναντι στην αυθαιρεσία του οποιουδήποτε καταπατητή. Εξάλλου, σε κάποιες περιπτώσεις η αδυναμία καταβολής του φόρου μπορεί να σχετίζεται με την μη καταβολή των μισθωμάτων και επομένως η ασυνέπεια του μισθωτή όχι μόνο κάνει τον εκμισθωτή φορολογικό παραβάτη, αλλά τον εμποδίζει και να του ασκήσει οποιαδήποτε εμπράγματη αγωγή. Εν κατακλείδι, δεν θα μπορούσε μια καθαρά φορολογικού χαρακτήρα διάταξη, που δεν αφορά στην προστασία των συναλλασσομένων σε σχέση με τα ακίνητα ή δεν επιδιώκει την παροχή δικαστικής προστασίας, να αποτελεί ειδική διαδικαστική προϋπόθεση μιας εμπράγματης αγωγής και προαπαιτούμενο προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επί της ουσίας. Άλλωστε, στόχος της δίκης πρέπει να είναι πάντοτε η έκδοση απόφασης επί της ουσίας και οι διαδικαστικές προϋποθέσεις πρέπει να έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την ομαλή και απρόσκοπτη ροή της διαδικασίας και να αποτελούν εγγυήσεις ορθής δικαστικής απόφασης (βλ Ολ. ΣΤΕ 601/2012 NOB 2012.376, Ολ. ΣΤΕ 3087/2011, Ολ Ελ. Συν 2006/2008, ΑΠ 293/2014, ΑΠ 1164/2009, ΑΠ 205/2006 Α δημοσίευση ΤΝΠ Νόμος, ΕΔΔΑ απόφαση της 2.12.1985, Svenska κατά Σουηδίας, αριθμ. 1 1036/84, απόφαση της 14.12.1988, Wasa κατά Σουηδίας, αριθμ. 13013/87, απόφαση της 16.1.1995, Ricardo Travers κατά Ιταλίας, αριθμ. 15117/89, Νικόλαος Νίκας Πολιτική Δικονομία Ι σ. 415).
Στην προκείμενη περίπτωση ο ενάγων με την κρινόμενη αγωγή του, όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε με δήλωση του πληρεξουσίου του δικηγόρου που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης (άρθρο 224 ΚΠολΔ) ισχυρίζεται ότι είναι αποκλειστικός κύριος ενός ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «………..» του Δήμου Χανίων και περιγράφεται αναλυτικά κατά θέση, έκταση και όρια στην κρινόμενη αγωγή. Ότι το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην κυριότητά του δυνάμει του υπ’ αριθμ. …………… συμβολαίου αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Χανίων …………………, που μεταγράφηκε νόμιμα. Ότι το ανωτέρω ακίνητο εμφανίζεται σύμφωνα με τις πρώτες σχετικές με το Δήμο Χανίων κτηματολογικές εγγραφές με ΚΑΕΚ ………………….. και αναγραφόμενο ως δικαιούχο του εμπράγματου δικαιώματος της κυριότητας το εναγόμενο. Με βάση αυτό το ιστορικό ο ενάγων, επικαλούμενος έννομο συμφέρον και συγκεκριμένα προσβολή του δικαιώματος της κυριότητάς του επί του επίδικου ακινήτου, ζητεί να αναγνωριστεί αποκλειστικός κύριος του περιγραφόμενου στην αγωγή επίδικου ακινήτου, κατά πλήρη κυριότητα και κατά ποσοστό 100%, να διαταχθεί η διόρθωση στα Κτηματολογικά Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Χανίων, ώστε στο Κτηματολογικό Φύλλο με ΚΑΕΚ …………………….να αναγραφεί ως αποκλειστικός κύριος του ως άνω ακινήτου και να καταδικαστεί το εναγόμενο στη δικαστική του δαπάνη. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα, η αγωγή αρμόδια καθ’ ύλην και κατά τόπο εισάγεται στο δικαστήριο αυτό για να συζητηθεί κατά την τακτική διαδικασία (άρθρα 14 παρ.2, 29, 218 παρ.1 και 176 ΚΠολΔ, 6 παρ.2 και 17 παρ.4 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει σήμερα). Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1033 επ. ΑΚ, 6 παρ.2, 12 παρ.1 στοιχ.α΄, 13 παρ.2, 17 παρ.1 του ν. 2664/1998, 68 και 70 ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της: α) ασκήθηκε εμπρόθεσμα (εντός της προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 6 παρ.2 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει σήμερα), β) ο ενάγων προσκομίζει το υπ’ αριθμ. πρωτ. ………/2012 πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Χανίων, από το οποίο προκύπτει ότι η αγωγή καταχωρήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα οικεία κτηματολογικά φύλλα του επίδικου ακινήτου (άρθρο 220 ΚΠολΔ, σε συνδ. με 12 παρ.1 στοιχ.ιβ του ν. 2664/1998). Εξάλλου, είναι παραδεκτή η συζήτηση της αγωγής, χωρίς να υφίσταται ανάγκη προσκόμισης από τον ενάγοντα του πιστοποιητικού του ΕΝΦΙΑ, καθώς η διάταξη του άρθρου 54Α παρ. 5 του Ν. 4174/2013 που ορίζει ότι είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, αν δεν προσκομισθεί το ως άνω πιστοποιητικό, είναι μη εφαρμοστέα, επειδή έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με το άρθρα 17,20 και 25 του Συντάγματος, όσο και με το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην ανωτέρω μείζονα σκέψη.
Από την εκτίμηση της ένορκης ενόρκων καταθέσεων του μάρτυρα του ενάγοντος, που εξετάστηκε στο ακροατήριο αυτού του δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά και των εγγράφων που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων είναι αποκλειστικός κύριος ενός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «……….»έκτασης κατά τον τίτλο κτήσης του 771,40 τμ, κατά δε νεότερη και ακριβή μέτρηση 844 τμ, όπως αυτό εμφανίζεται στο από …………….. τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού ………….. Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στον ενάγοντα από αγορά δυνάμει του υπ’ αριθμ. …………….. συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Χανίων …………….., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χανίων στον τόμο ………. με ΑΜ ……….. Ο δικαιοπάροχος του ενάγοντος, …………………., είχε αποκτήσει το ως άνω ακίνητο από αγορά από τον ……………….., δυνάμει του υπ’ αριθμ. …………..συμβολαίου της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες σχετικές με τον πρώην Δήμο Σούδας και νυν Δήμο Χανίων κτηματολογικές εγγραφές, το ακίνητο, που έλαβε ΚΑΕΚ ………………, εμφανίζεται εσφαλμένα ότι ανήκει στο εναγόμενο κατά αποκλειστική και πλήρη κυριότητα. Περαιτέρω, το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίσθηκε ότι το επίδικο ακίνητο του ανήκει, εντούτοις ο ισχυρισμός αυτός δεν ενισχύθηκε από κανένα αποδεικτικό μέσο, καθώς δεν προσκομίζεται ούτε ένα σχετικό έγγραφο, ούτε το εναγόμενο εξέτασε μάρτυρα στο ακροατήριο, ούτε προκύπτει ότι κοινοποιήθηκε στο παρελθόν στον ενάγοντα ή στο δικαιοπάροχό του πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Αντίθετα αποδείχθηκε ότι υφίσταται αδιάλειπτη και συνεχής σειρά νόμιμων τίτλων δυνάμει των οποίων ο ενάγων έχει αποκτήσει από το έτος 1982 το ακίνητο χωρίς ποτέ να ενοχληθεί και να αμφισβητηθεί η κυριότητά του από κανέναν. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή και ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στο διατακτικό, ενώ, τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του εναγομένου, λόγω της ήττας του (άρθρα 176 και 191 παρ.2 ΚΠολΔ), μειωμένα όμως κατ’ άρθρο 22 του Ν. 3693/1957, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.
                                           ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι ο ενάγων είναι αποκλειστικός κύριος σε ποσοστό 100% του περιγραφόμενου στο ιστορικό της παρούσας ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη θέση «……………..» του Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Σούδας) έκτασης κατά τον τίτλο κτήσης του 771,40 τμ, κατά δε νεότερη και ακριβή μέτρηση 844 τμ και φέρει ΚΑΕΚ ………………
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση στα Κτηματολογικά Βιβλία και λοιπά κτηματολογικά στοιχεία του Κτηματολογικού Γραφείου Χανίων σχετικά με το ως άνω ακίνητο, ώστε να αναγραφεί ότι ο ενάγων έχει την αποκλειστική και πλήρη κυριότητα του ανωτέρω ακινήτου με τίτλο κτήσης το υπ’ αριθμ. …………….. συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Χανίων ………….., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χανίων στον τόμο ………….με ΑΜ …………
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
KPIΘHKE, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στα Χανιά, στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στις 25 Απριλίου 2014.
O ΔIKAΣTHΣ                                             H ΓPAMMATEAΣ

===========
δες και

ΜονΕφΚρήτης 19/2016: Αντισυνταγματικότητα αρ. 54Α§5 του ν. 4174/2013 - (πιστοποιητικό καταβολής ΕΝΦΙΑ). Αντίθεση και με ΕΣΔΑ

26 σχόλια:

 1. Μάλλον είναι πια επιβεβλημένο να συσταθεί ανώτατο Δικαστήριο για να ελέγχει τη συνταγματικότητα των νόμων, όπως είναι το Verfassungsgericht στη Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλλον οχι.

   Διαγραφή
  2. Δε σου αρέσει προφανώς ο διάχυτος έλεγχος. Δεν θέλεις να βλέπεις δικαστές να αμφισβητούν τη "νομιμότητα" των κυβερνήσεων. Ίδρυση λοιπόν Συνταγματικού Δικαστηρίου όπως διακήρυξε και ο πρωθυπουργός με προφανή στόχο τον έλεγχο των δικαστών όλων των βαθμίδων. Για το ποιοί θα απαρτίζουν το Συνταγματικό (=κυβερνητικό) Δικαστήριο είναι άλλο θέμα προφανώς. Μην ανησυχείς, η εποχή του πλήρους κυβερνητικού ελέγχου, είναι ante portas.

   Διαγραφή
  3. ο Διάχυτος έλεγχος πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου της Συνταγματικότητας των νόμων από όλα τα δικαστήρια της χώρας, όπως δηλ. γίνεται σήμερα και όπως ορίζεται στο ελλΣ.

   Για να χρησιμοποιείς τον όρο "διάχυτος" θέλοντας να χαρακτηρίσεις τον συγκεντρωτικό και μόνο έλεγχο συνταγματικότητας, καταλαβαίνω πως δεν είσαι νομικός.

   Τα νομικά ζητήματα μπορούν να κριθούν και να σχολιαστούν αν θες μόνο από νομικούς επιστήμονες. Γιαυτό, θα καταγράψω την άποψή σου ως κάποιου που χωρίς να έχει ασχοληθεί με το Συνταγματικό Δίκαιο απλώς πιστεύει πως η ιδέα δημιουργίας Συνταγματικού Δικαστηρίου κατά τα γερμανικά πρότυπα μπορεί να ταιριάξει και στα ελληνικά δεδομένα.

   Όσο για την προτροπή σου "να μην ανησυχώ", σε ευχαριστώ.

   Διαγραφή
  4. Αυτή η εμμονή με τη Γερμανία! Θα έπρεπε να είναι παράδειγμα προς αποφυγή όχι το αντίθετο.

   Διαγραφή
 2. Ορθή απόφαση. Ελπίζω η θέση της να επικρατήσει και στα ανώτατα δικαστήρια. Επιτέλους, πρέπει να εξοβελισθούν ανόητες ρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από την τρόικα και με περισσή ευκολία υλοποιήθηκαν από τους αρμοδίους. Δεν φτάνει η φορολογική καταιγίδα, με κύριο στόχο το ακίνητο του κοσμάκη, πλαισιώνεται και με δικονομικές ακρότητες επιννόησης νοσηρών εγκεφάλων. Και όλα αυτά παρουσιάζονται ως σπουδαίες μεταρρυθμίσεις, όπως άλλωστε και οι διαθεσιμότητες και οι απολύσεις και χίλια δυό άλλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Έκπληξη μας προκαλεί ένα δικαστήριο να βγάζει αντισυνταγματική διάταξη που σκοπεί επιτέλους να βάλει τάξη στο χάος που επικρατεί όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς ,με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η αυθαιρεσία και να΄αποφεύγουν κάποιοι μόνιμα την εκπ΄ληρωση των φορολογικών υποχρεώσεών τους .Όταν κάποιος είναι εντάξει που είναι το πρόβλημα στο να προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό;.Μην το παρακάνουμε και φθάνουμε στο σημείο με πρόσχημα την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων να προστατεύουμε τα δικαιώματα των φοροκλεπτών.Συνάδελφος (χωρίς κομματικές αγκυλώσεις).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καμία έκπληξη δεν προκαλεί η εμμονή των κυβερνήσεων να αναγάγουν φορολογικές διατάξεις σε διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης. Τεράστια έκπληξη ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι οι πρακτικές αυτές επιδικομάζονται έστω και από μικρή μερίδα του νομικού κόσμου. Τώρα το ότι κάποιος που αυτοπροσδιορίζεται ως δικαστής μπορεί να θεωρεί ότι το ιδιοκτησιακό θα μπει σε τάξη μέσω φορολογικών διατάξεων και ότι ζητήματα κυριότητας μπορούν να κρίνονται υπό το πρίσμα και την αίρεση της εκπλήρωσης φορολογικών (τις περισσότερες φορές μάλιστα παράλογων) υποχρεώσεων του πιθανού κυρίου, είναι κάτι που πραγματικά προβληματίζει...

   Διαγραφή
 4. ε, ναι δικιο εχεις ανωνυμε της 21/5, ωρα 12:39...
  οτι αυτα ισχυουν σε ολες τις πολιτισμενες χωρες δεν μας απασχολουν..
  οτι σε ολο τον δυτικο κοσμο αμα χρωστας εστω και λιγα λεφτα στην εφορια πας φυλακη, ειναι ψιλα γραμματα για την ελλαδα..
  οτι σε ολο τον δυτικο κοσμο τα δικαστικα εξοδα ειναι τεραστια, ειναι γελοιο..
  οτι σε ολο τον δυτικο κοσμο ισχυουν αυστηροτατες δικονομικες κυρωσεις για οποιαδηποτε εστω και στο ελαχιστο μη συννομη δραστηριοτητα (πχ σαν αυτη που αλλο "επαναστατικο" ελληνικο δικαστηριο εκρινε παρανομα τα δικαστικα εξοδα 45.000 ευρω που επεβαλε αγγλικο δικαστηριο σε ελληνα φιλοδικο διαδικο), δεν ισχυουν για τη χωρα μας...

  εντο ειναι ελλαντα....

  ΥΓ παντα πρωτα χρεωκοπουν οι αξιες και οι ιδεες, μετα οι ανθρωποι και στο τελος οι χωρες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάθε τι ξένο δεν είναι και σωστό. Να σου θυμίσω ότι στις ΗΠΑ αναγνωρίζουν ως ποινή την θανατική καταδίκη. Δεν είναι ό,τι πιο βάρβαρο ισχύει σήμερα; Θέλεις λοιπόν να γυρίσουμε σε τέτοιες εποχές; Ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων είναι κατάκτηση, δείγμα σεβασμού σε κάθε Έλληνα δικαστή και κυρίως τόνωση του αισθήματος ευθύνης κάθε δικαστή και ουσιαστική προστασία της ανεξαρτησίας του. Αν εσύ θέλεις τα περί συνταγματικότητας των νόμων να κρίνονται από ανώτατους δικαστές, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία διορίζονται από την κυβέρνηση ή ευελπιστούν ότι θα επιλεγούν για ανώτερο αξίωμα, τότε μάλλον άτι δεν βλέπεις σωστά.
   Ένας απογοητευμένος από την κατάντια της δικαιοσύνης Εφέτης

   Διαγραφή
  2. Ο όρος "διάχυτος" συνταγματικός έλεγχος είναι απολύτως νομικός και δόκιμος. Ετσι λέγεται : διάχυτος συνταγματικός έλεγχος. Κατά τα λοιπά συμφωνώ κι εγώ να καταργηθεί ο διάχυτος και ο έλεγχος να γίνεται μόνο από ανώτατο δικαστήριο. Γιατί σήμερα πολύ διαχεόμαστε και υπεριπτάμεθα πράγματι ανάμεσα στα Ειρηνοδικεία και Μονομελή Πρωτοδικεία ως προς τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων. Θέλω να νοιώθω αυτό που λέμε ασφάλεια δικαίου που διασφαλίζεται μόνο με την ενότητα της νομολογίας από ανώτατα δικαστήρια

   Διαγραφή
  3. "Προς ανώνυμο 24 Μαιου 2014 - 7:36"
   "Θέλω να νοιώθω αυτό που λέμε ασφάλεια δικαίου".... Τότε πήγαινε σε άλλη χώρα! Καμία ασφάλεια δικαίου δεν νιώθει κανείς εδώ όταν οι νόμοι αλλάζουν σαν τα πουκάμισα και όταν οι προϋποθέσεις της δίκης εξαρτώνται από άσχετους λόγους με το Δίκαιο!

   Διαγραφή
  4. Ωραία απάντηση. Καθαρός λαϊκισμός και μηδέν νομική σκέψη.
   Σου ανέφερα ότι η μη εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων δεν μπορεί να ανάγεται σε διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης και απαντάς "σε ολο τον δυτικο κοσμο αμα χρωστας εστω και λιγα λεφτα στην εφορια πας φυλακη"!!!
   Σου ανέφερα ότι η ουσία μίας υπόθεσης κυριότητας δεν σχετίζεται με τον αν έχει πληρώσει κάποιος τον φόρο για το ακίνητο και αναφέρεσαι στα δικαστικά έξοδα!!!
   Αν το βρίσκεις νομικά σωστό, τότε να γίνει σχετική προσθήκη και στον ΑΚ. Να συμπεριληφθεί στην έννοια της κυριότητας και η πληρωμή των φόρων! Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι είναι και στας Ευρώπψς. Έτσι να γίνει λοιπόν και στο Ελλάντα!

   Διαγραφή
  5. Ωραία συλλογιστική. Επειδή σε κάποιες πολιτείες των Η.Π.Α. ισχύει η θανατική ποινή άρα πως κάθε τι ξένο είναι κακό. Επίσης επειδή ο αστυνομικός είναι όργανο και το μπουζούκι είναι όργανο συνεπάγεται ότι ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Τέτοια επιχειρηματολογία χρησιμοποιείς και στις αποφάσεις σου; Όσο δε για το διάχυτο έλεγχο, να θυμίσω ότι συνταγματικό δικαστήριο υπάρχει και στην Γερμανία και στη Γαλλία, όπου όμως, ως εκ θαύματος, δεν ισχύει η ποινή του θανάτου. Φοβάσαι τους ανώτατους δικαστές. Άρα, η συνταγματικότητα θα κριθεί πρωτόδικα, μετά από τρία χρόνια θα κριθεί κατ’ έφεση και μετά τρία χρόνια στον Άρειο Πάγο ή και από το ΑΕΔ, από τους ίδιους δικαστές που εσύ φοβάσαι. Δηλαδή στην ουσία το μόνο που έχει συμβεί είναι να χαθούν 8-10 χρόνια. Ενώ με το συνταγματικό δικαστήριο το θέμα θα έληγε γρηγορότερα και για όλα τα δικαστήρια της χώρας, πολιτικά και διοικητικά. Αλλά δεν πειράζει, ο διάδικος ας περιμένει 8-10 χρόνια για να μη σου πάρουν το διάχυτο έλεγχο για να έχεις να λες ότι βγάζεις αντισυνταγματικούς τους νόμους. Λες, ότι οι ανώτατοι δικαστές στη συντριπτική τους πλειοψηφία διορίζονται από την κυβέρνηση ή ευελπιστούν ότι θα επιλεγούν για ανώτερο αξίωμα. Ψεύδεσαι ασύστολα και το ξέρεις. Διότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανώτατων δικαστών μετά τη σύνταξη ξέρει ότι πάει σπίτι της να ξεκουραστεί. Λίγοι είναι εκείνοι που συνεχίζουν και αλλού τη σταδιοδρομία τους και τους ξέρουμε όλοι. Είσαι απογοητευμένος από τη δικαιοσύνη; Γιατί; Τι έκανες εσύ για να την καλυτερεύσεις; Προς Θεού δεν έκανες τίποτα μπας και χάσεις τη θέση σου. Να σου πω ένα μυστικό; Ο Σαρτζετάκης, ο Παναγούλης, ο Μαγκάκης και τόσοι άλλοι θυσίασαν τη θέση τους για να υποστηρίξουν τα πιστεύω τους και να αλλάξουν τα κακώς κείμενα. Εφόσον δεν κάνεις κάτι είσαι συνένοχος. Κάτσε λοιπόν στο σπίτι σου, γράψε καμιά αποφασούλα, κήρυξε καμιά αντισυνταγματικότητα για να τη δείχνεις στα εγγόνια σου, πάρε το μισθουλάκο και τα αναδρομικούλια σου και άσε του φιλιππικούς για κανέναν άλλον.
   Ένας Εφέτης που έχει βαρεθεί τους τσάμπα επαναστάτες και απογοητευμένους του καναπέ και του πληκτρολογίου

   Διαγραφή
  6. "για να έχεις να λες ότι βγάζεις αντισυνταγματικούς τους νόμους, κήρυξε καμιά αντισυνταγματικότητα για να τη δείχνεις στα εγγόνια σου...".Αυτά είναι τα επιχειρήματά σου ότι ο ανωτέρω νόμος είναι συνταγματικός; Για να μιλήσω στη δική σου γλώσσα : "Τέτοια επιχειρηματολογία χρησιμοποιείς και στις αποφάσεις σου;"
   Ένας εφέτης που έχει βαρεθεί τους "ανώνυμους" δήθεν δικαστές του καναπέ και του πληκτρολογίου.

   Διαγραφή
  7. Κύριε ή κυρία της 12.06.2014, μάλλον βρίσκεσαι σε σύγχυση. Δεν επιχειρηματολόγησα κατά του νόμου, αλλά κατά της κενής επιχειρηματολογίας του σχολιαστή που μιλάει για θανατική ποινή και κάνει απίθανους συνειρμούς. Επομένως, η απάντηση μου σε εσένα είναι «ναι, τέτοια επιχειρηματολογία χρησιμοποιώ και στις αποφάσεις μου, πάντα σχετική με το αντικείμενο της δίκης και όχι με το δελτίο καιρού στην Ανδόρα. Τώρα αν έχεις βαρεθεί τους «ανώνυμου», γράψε επώνυμα.
   Ο ίδιος Εφέτης

   Διαγραφή
 5. Πρέπει να γίνει μια τροποποίηση στον ΚΠολΔ που να δίνει τη δυνατότητα στα κατώτερα δικαστήρια, όταν υποψιάζονται ότι κάποιος νόμος είναι αντισυνταγματικος, να αναβάλλουν την έκδοση της απόφασης και να υποβάλλουν "προδικαστικό" ερώτημα στο ΣτΕ, το οποίο θα αποφαίνεται για το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως περίπου γίνεται με το ΔΕΕ. Με τον τρόπο αυτό τόσο σοβαρά ζητήματα θα επιλύονται από ανώτατο διαστήριο. Οι δικαστές του ΣτΕ μάλιστα είναι μάλλον πιο καλοί στο συνταγματικό δίκαιο από εμάς που ασχολούμαστε αν φρέναρε από 10 ή 20 μέτρα στα αυτοκίνητα κι αν είχε γκόμενα ή όχι στα διαζύγια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να μιλάς για τον εαυτό σου. Ξέρεις πολλούς δικαστές να λένε οτι είμαι καλός μόνο για τα αυτοκίνητα και τα διαζύγια και δεν είμαι ικανός να γράψω 5 αράδες για έναν καταφανώς αντισυνταγματικό νόμο;

   Διαγραφή
 6. Η απόφαση όχι μόνο είναι νομικά ορθή, αλλά είναι και απολύτως λογική. Έχει χαθεί η κοινή λογική τελευταία. Η νομική είναι πρώτα από όλα λογική επιστήμη. Σε λίγο θα ζητούν ως προϋπόθεση του παραδεκτού μιας αγωγής να μην έχουμε κλήσεις στην τροχαία...Όσο για το συνταγματικό έλεγχο, αυτό έλειπε να περιμένουμε το ΣΤΕ για να αποφανθεί για τόσους νόμους που βγαίνουν συνεχώς. Και μέχρι να αποφανθεί τι θα γίνεται; Ας επικρατήσει η λογική σε αυτόν τον τόπο, επιτέλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ορθή και πειστική η απόφαση. Διαφωνεί κανείς επί της ουσίας; Από που και ως που οι φορολογικές υποχρεώσεις να αποτελούν διαδικαστικές προϋποθέσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αυτός που αξιώνει προστασία από το κράτος θα έπρεπε να είναι και εντάξει στις υποχρεώσεις του προς το κράτος...δεν μπορούν τα κορόιδα να χρηματοδοτούν την προστασία του.....κατά τα άλλα είναι Συνταγματική η επιβάρυνσή του πολίτη με την κατά πολύ υπέρτερη δικηγορική αμοιβή.....ενώ είναι αντισυνταγματική η απαίτηση του κράτους δηλ των πολιτών για πληρωμή απλά των φορολογικών βαρών....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Tοτε να βγει ενας νομος που να λεει οτι οποιος δεν ειναι φορολογικα ενημερος, δεν μπορει να προσφυγει στη Δικαιοσύνη.
   Μα τι ειναι αυτα που λετε και πώς μπορειτε να τα υποστηριζετε;

   Διαγραφή
  2. Το δημόσιο έχει φοβερά προνόμια και απίστευτους νομικούς μηχανισμούς, μεσω των οποίων μπορεί να εντοπίσει τη φορολογητέα ύλη και να εισπράξει τους φόρους.
   Όσο για το σύμπλεγμα που βγάζετε αναφερόμενος γενικά στη δικηγορική αμοιβή ως υπέρμετρη, να σας πληροφορήσω ότι πρόκειται για ελεύθερο επάγγελμα και η αμοιβή ορίζεται με συμφωνία. Έχετε ακούσει για ελευθερία των συμβάσεων; Ε, αυτό. Εκτός και αν θεωρείται υπέρμετρες τις αμοιβές που προβλέπονται στο παράρτημα του Κώδικα Δικηγόρων, βάσει των οποίων προσδιορίζονται στην πράξη τα δικαστικά έξοδα, τα οποία πολλοί συνάδελφοί σας (είμαι σίγουρος και εσείς) θεωρούν υπερβολικά χαμηλά.

   Διαγραφή
  3. Οχι "αν θεωρείται", αλλά"αν θεωρείτΕ". Γράφεται με "ε", όταν είναι ενεργητική φωνή

   Διαγραφή
 9. Συγχαρητήρια στον Δικαστή, όχι για το περιεχόμενο της απόφασης, που είναι αυτονόητο, αλλά για το θάρρος του να δημοσιεύσει μια τέτοια απόφαση. Είναι θλιβερό που υπάρχουν κάποιοι νομικοί που υποστηρίζουν τα αντίθετα χωρίς βέβαια να μπορούν να φέρουν επιχειρήματα για τη συνταγματικότητα της διάταξης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. 19/2016 Μον. Εφετείου Κρήτης που απορρίπτει την έφεση του Ελληνικού Δημοσίου κατά της ανωτέρω απόφασης και κρίνει αντισυνταγματική τη διάταξη με το ίδιο σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"