Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ (26-5-2014)

ΦΕΚ Γ 635/2014

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(5)

Με Προεδρικό διάταγμα της 8ης Μαΐου 2014, που εκ−
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 50, 51, 52, 77 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), 1 και 13
του ν. 2685/1999 (Α΄ 35), όπως ισχύουν, και τη με αριθμό
39/9−4−2014 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβου−
λίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται, για
έξι (6) μήνες, στο Πρωτοδικείο Φλώρινας, η Πρωτοδίκης
Θεσσαλονίκης Φαίδρα Καραγιάννη του Δημητρίου.
(Αριθ. απόφ. Δ/νσης Οικονομικού − Υπ. Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2100/14−1−2014).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΦΕΚ Γ 636/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)
Με Προεδρικό διάταγμα της 8ης Μαΐου 2014, που εκ−
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), γίνεται δεκτή η από
17−3−2014 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της
Εφέτη του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Μαρίας Αγ−
γελίδου του Αγγέλου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 2212784906/12−5−2014).
Με Προεδρικό διάταγμα της 8ης Μαΐου 2014, που εκ−
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 34, 35, 36, 37 και 39 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν σή−
μερα και τη με αριθμό 145/11.9.2013 απόφαση του Ανώ−
τατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης, αναδιορίζεται σε κενή οργανική θέση Ει−
ρηνοδίκη, η τέως Ειρηνοδίκης Α΄ τάξης Ειρήνη Σταυ−
ρουλάκη του Ιωάννη και της Αθηνάς που γεννήθηκε
στην Αϊτάνια Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης το έτος 1952
και τοποθετείται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Καθορίζε−
ται δε η σειρά αρχαιότητάς της στο βαθμό αυτό, μετά
την Ειρηνοδίκη Α΄ τάξης Παναγιώτα Πιτταρά του Ηλία
και πριν από την Ειρηνοδίκη Α΄ τάξης Λαμπρινή Ζυγο−
μήτρου του Χριστόδουλου.
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 2262/30.4.2014).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων
Ελληνικού Δημοσίου: 5823987419/13.5.2014).
(Αριθμ. βεβ. Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΠΠ 710/12.5.2014).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΦΕΚ Γ 637/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(7)
Με Προεδρικό διάταγμα της 12ης Μαΐου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), γίνεται δεκτή η από
31.3.2014 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Ειρη−
νοδίκη Α΄ Τάξης, Δήμητρας Στασινού του Κωνσταντίνου,
που υπηρετεί στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας.
Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 7361−12812/15.5.2014).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"