Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Δ. (ΦΕΚ Γ 296/2017 )

ΦΕΚ Γ 296/2017 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Μαρτίου 2017, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και τα άρ-
θρα 49 και 50 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988 Α’ 35), όπως ισχύουν σήμερα και τις αποφά-
σεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής
Δικαιοσύνης, με αριθμό 42 και 43/2016:
Α. Μετατίθεται, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης,
με αίτηση της, η Εφέτης του Διοικητικού Εφετείου Κο-
μοτηνής, Μαρία Έλληνα του Γεωργίου στο Διοικητικό
Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Β. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλήρωση κενών
οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτοδικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα νόμιμα προσό-
ντα, και τοποθετούνται ως εξής: 1) Πειραιώς, Σωτηρία
Μαργαρίτη του Αναστασίου στο Διοικητικό Εφετείο Αθη-
νών, της προαγωγής της λογιζόμενης από 29-9-2016, 2)
Αθηνών, Μαρία Δραζιώτη του Κωνσταντίνου στο Διοι-
κητικό Εφετείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζόμε-
νης από 25-10-2016, 3) Αθηνών, Μαρία Εφορακοπούλου
του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, της
προαγωγής της λογιζόμενης από 1-11-2016, 4) Καβάλας,
Μαρία Μήττα του Αντωνίου στο Διοικητικό Εφετείο Πει-
ραιώς, της προαγωγής της λογιζόμενης από 1-11-2016
και 5) Πατρών, Χρήστος Γιαννακόπουλος του Φωτίου
στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, της προαγωγής του
λογιζόμενης από 1-11-2016.
Γ. Μετατίθενται, για πλήρωση κενών οργανικών θέ-
σεων, με αίτηση τους, οι Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοι-
κητικών Πρωτοδικείων: 1) Μεσολογγίου, Θεόδωρος
Σιμόπουλος του Ανδρέα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Πατρών και 2) Κορίνθου, Αθηνά Κουνινιώτη του Ιωάννη
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
Δ. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Προέδρου Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, για
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Πρω-
τοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα νόμι-
μα προσόντα, και τοποθετούνται ως εξής: 1) Αθηνών,
Μαρία Δεδούση του Δημητρίου στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζόμενης από
29.11.2016, 2) Σερρών, Ευανθία Βουλγαράκη-Χρήστου
του Νικολάου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας,
της προαγωγής της λογιζόμενης από 25-12-2016, 3) Λι-
βαδειάς, Βασίλειος Παπαβρόντος του Παναγιώτη στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, της προαγωγής του
λογιζόμενης από 1-1-(κα 2017, 4) Πειραιώς, Δήμητρα
Κοντογιάννη του Ηρακλή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Κορίνθου, της προαγωγής της λογιζόμενης από 1-1-2017
και 5) Μυτιλήνης, Παναγιώτης Αργύρης του Ιωάννη στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, της προαγωγής
του λογιζόμενης από 1-1-2017.
(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης-
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των: 19000Α/6-3-2017 και 19000Β/6-3-2017).
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ.-Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 22340/16-3-2017).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"