Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Αντιμετώπιση θεμάτων μείζονος σημασίας χωρίς λογικά και νομικά επιχειρήματα από το Προεδρείο της ΕΔΕ

-----------------------------------

Προσωπικές επιθέσεις και υβριστικοί χαρακτηρισμοί σε βάρος των μελών του Δ.Σ  και των μελών της ΕΔΕ

----------------------------------

Αθήνα 24-3-2017
Μετά την ισχύ του άρθρου 32 του Ν. 4456/2017, που ορίζει ότι «με πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο, ο Ειρηνοδίκης που υπηρετεί εντός της Ειρηνοδικειακής περιφέρειας, στην οποία ανήκει το Υποθηκοφυλακείο (έμμισθο) θα διενεργεί την καταχώρηση πράξης ή απόφασης που έχει σχέση με τη σύσταση, μεταβίβαση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων στα βιβλία μεταγραφών …» γίνεται ανάθεση επιπρόσθετων και μη δικαστικών καθηκόντων σε Ειρηνοδίκες, γι΄ αυτό είναι έκδηλη η αγωνία τους, την οποία τα μέλη του Προεδρείου ονομάζουν <<τεχνητή ένταση >>, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των συναδέλφων.
Η ανησυχία των Ειρηνοδικών επιτείνεται, γιατί δεν γνωρίζουν σε ποιο δικαστήριο θα υπαχθούν οι υποθέσεις για τα επιχειρηματικά δάνεια , αφού οι λόγοι (ενότητα διαδικασιών και εμπειρία των Ειρηνοδικών από την εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων),  που αναγράφονται στο από 24-2-2017 έγγραφο του Προεδρείου της ΕΔΕ και απευθύνεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκφράζοντας την άποψη μόνο του Προεδρείου, για την υπαγωγή των υποθέσεων αυτών στα Ειρηνοδικεία, δεν ευσταθούν, διότι, αφενός μεν στις υποθέσεις του Ν. 3869/2010 εφαρμόζονται εξειδικευμένες διατάξεις αστικής φύσεως κυρίως, αφετέρου οι διατάξεις που θα εφαρμοστούν για τα επιχειρηματικά δάνεια των εταιριών και των εμπόρων θα είναι του εμπορικού και του πτωχευτικού δικαίου. Συνεπώς, δεν στέκει στην κοινή λογική το «δήθεν επιχείρημα» της ενότητας των διαδικασιών και της εμπειρίας των Ειρηνοδικών, αφού στην εκδίκαση των υποθέσεων αυτών θα εφαρμοστούν διαφορετικές διατάξεις.
Για τα παραπάνω θέματα, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων επισκέφτηκαν τα  Δικαστήρια της χώρας τις τελευταίες ημέρες και ανέπτυξαν στους Πρωτοδίκες και Ειρηνοδίκες τις σκέψεις τους, «ως επιχειρήματα», που τους οδήγησαν να εκφράσουν την επίμαχη άποψη, για την υπαγωγή των επιχειρηματικών δανείων στα Ειρηνοδικεία καθώς και τον << αγώνα >> που έκαναν για την ακύρωση της διάταξης 32 του Ν.4456/2017 με την αποστολή ενός μόνο υπομνήματος στις 17-2-2017  στον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Πρώτα παρουσίασανανακριβώς τον αριθμό της αύξησης των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικείων, που την προσδιόρισε ο μεν Γενικός Γραμματέας σε 250 οργανικές θέσεις, ο δε Πρόεδρος σε 200 οργανικές θέσεις και τη θεώρησαν ως βασικό λόγο, για να υπαχθούν οι υποθέσεις των επιχειρηματικών δανείων στα Ειρηνοδικεία. Επιπλέον τόνισαν ότι σε συνδυασμό με τη μεγάλη μείωση των υποθέσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών που θα εκκρεμούν στο μέλλον!!! Προς εκδίκαση στα Ειρηνοδικεία , «οι οργανικές μας θέσεις θα ανακαλούνται» μετά την αποχώρηση των υπηρετούντων Ειρηνοδικών λόγω ορίου ηλικίας  (είναι, άραγε, προσωποπαγείς οι θέσεις των Ειρηνοδικών;).
Η αλήθεια είναι ότι με το Ν.4229/2014(άρθρο 12 αρ. 2Α), συστήθηκαν, αρχικά, μόνο 35 οργανικές θέσεις (κατανομή με το ΠΔ 72/13-5-2014), μετά την υπαγωγή μεγάλης δικαστηριακής ύλης με τους Ν. 3869/2010 και 4055/2012.
Η υπέρμετρη επιβάρυνση των Ειρηνοδικείων, που έπρεπε να αναπροσδιορίσουν χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του Ν. 3869/2010 προς εκδίκαση εντός τριετίας (μέχρι τον Αύγουστο του 2018), αλλά και να προσδιορίσουν τις νέες εντός 6 μηνών, οδήγησε στην αύξηση κατά 140 οργανικών θέσεωνμε το άρθρο 4 του Ν. 4336/2015. Με τις προαναφερόμενες αυξήσεις, οι οργανικές θέσεις των Ειρηνοδικών που συστήθηκαν, ανήλθαν μόλις σε 175 (35 + 140) και δεν επαρκούν, διότι σε μεγάλα Ειρηνοδικεία, ενώ διανύουμε τους τελευταίους μήνες του δικαστικού έτους 2016-2017, δεν έχει γίνει αναπροσδιορισμός χιλιάδων υποθέσεων του Ν. 3869/2010.
Πιθανολογούμε ότι έκαναν λάθος τα μέλη του Προεδρείου της ΕΔΕ καιδεν είχαν άλλη σκοπιμότητα, εκφοβισμό των Ειρηνοδικών, για να μην αντιδράσουν σε τυχόν  αύξηση της αρμοδιότητάς τους ή να επωφεληθούν συνδικαλιστικά από τον κλάδο των Πρωτοδικών, αφού τόνιζαν στο από 24-2-2017 έγγραφό τους: << η επιβάρυνση των Πρωτοδικείων, εξαιτίας του πλήθους των εμπορικών πτωχεύσεων είναι ήδη πολύ μεγάλη>>. Το 2016 προσλήφθηκαν 206(194 +12) Δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ΄ τάξης που κάλυψαν τις 140 νέες οργανικές θέσεις αλλά και τις κενές από παραιτήσεις και αποχωρήσεις, λόγω ορίου ηλικίας, ενώ την τελευταία τετραετία 2012 - 2016 έχουν προσληφθεί, συνολικά, 500 Ειρηνοδίκες σε κενές και νέες  οργανικές θέσεις.
Επισημαίνουμε ότι ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Λειτουργών ορίζεται με νόμο και η κατανομή αυτών γίνεται, ανάλογα με τον αριθμό των υποθέσεων και τη δικαστηριακή τους  κίνηση, με Προεδρικό Διάταγμα  (άρθρο 3 αρ. 1 και 2 του ΚΟΔΚΔΛ). Το Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων,  μετά από κάθε ραγδαία αύξηση της αρμοδιότητας στα Ειρηνοδικεία, αλλά και στα άλλα Δικαστήρια (Πρωτοδικεία, Εφετεία και Άρειο Πάγο) παρενέβαινε πάντα δημιουργικά στον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για να εξεταστούν τα αιτήματα μας και να καλυφθούν άμεσα οι υπηρεσιακές ανάγκες, όπως κάθε φορά  διαμορφώνονταν.
Μετά την πολύμηνη αποχή των δικηγόρων το α’ εξάμηνο του 2016 και την εφαρμογή των διατάξεων του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για την τροποποίηση των οποίων δεν φέρουν ευθύνη τα προηγούμενα Προεδρεία της ΕΔΕ, αφού ήταν μνημονιακή υποχρέωση, θεωρήθηκε επιβεβλημένη η τροποποίηση του άρθρου 77 Β του ΚΟΔΚΔΛ, με τη μείωση του χρόνου της ειδικής άσκησης στο Πρωτοδικείο της τοποθέτησής τους, των Δόκιμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης από εξάμηνο σε δίμηνο και να αναλάβουν τα καθήκοντά τους με την έναρξη του δικαστικού έτους στις 16-9-2016 οι 194 προσληφθέντες Δόκιμοι  Ειρηνοδίκες. Με την τροποποίηση αυτή, όχι μόνο δεν διαταράχθηκε η εύρυθμη λειτουργία των Ειρηνοδικείων, το αντίθετο, αφού, ταυτόχρονα, υλοποιήθηκαν και οι μεταθέσεις των αρχαιότερων Ειρηνοδικών που, σε άλλη περίπτωση, θα υλοποιούνταν τον Δεκέμβριο του 2017. Στην αντίθετη περίπτωση θα υπήρχαν δικαιολογημένες έντονες αντιδράσεις από τους Προϊσταμένους των Ειρηνοδικείων, αλλά και από τους Ειρηνοδίκες, που θα ανέμεναν την υλοποίηση των μεταθέσεών τους, μετά τη λήξη της ειδικής άσκησης των Δοκίμων Ειρηνοδικών στο μέσο της δικαστικής χρονιάς, με τη δική τους μετακίνηση, αλλά και των οικογενειών τους κατά τους χειμερινούς μήνες.
Συνεπώς, δεν υπήρχε λόγος στο παρελθόν να αντιδράσουν οι Δικαστικοί Λειτουργοί, με ένταση, στα Δικαστήρια της χώρας, διότι τα προηγούμενα Προεδρεία της ΕΔΕ, με Προέδρους την Κα Βασιλική Θάνου, τωρινή Πρόεδρο του ΑΠ, και την Κα Μαργαρίτα Στενιώτη, έκαναν σωστές παρεμβάσεις την κατάλληλη στιγμή, με γνώμονα τη σύνεση και το μέτρο, για την επίλυση κάθε προβλήματος που απασχολούσε τους   Δικαστικούς Λειτουργούς.
Το Προεδρείο της ΕΔΕ δεν πρέπει να προσπαθεί να επιρρίψει τις ευθύνες του στη μειοψηφία του ΔΣ, αλλά να τις αναλάβει το ίδιο και να παραδεχθεί ότι ήταν επικίνδυνες και επιπόλαιες οι απόψεις που διατύπωσε στο από 24-2-2017 έγγραφό του. Επομένως, οι έγγραφες και προφορικές διαμαρτυρίες, με νομικά επιχειρήματα και καμία σκοπιμότητα προς τον Πρόεδρο της ΕΔΕ από τους Προϊσταμένους των Ειρηνοδικείων της χώρας (Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πατρών,  Λάρισας) αλλά και, μεμονωμένα, από Ειρηνοδίκες, ήταν δικαιολογημένες. Το ΔΣ της ΕΔΕ δεν συγκλήθηκε το δίμηνο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2017, για τα προαναφερόμενα δύο θέματα μείζονος σημασίας, αν και, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ένωσης, πρέπει να συγκαλείται κάθε σαράντα πέντε (45) ημέρες, ώστε να εκφράσουν τη γνώμη τους και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, να κληθούν τα μέλη των 5 Εφετειακών Επιτροπών και δεν ζητήθηκε να προσκομισθούν έγγραφα στοιχεία (αριθμός εισερχομένων, εκκρεμών και περαιωμένων υποθέσεων), να διατυπωθούν προτάσεις (αριθμός αύξησης οργανικών θέσεων) από τους Προϊστάμενους των Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων,  για να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία τους σε περίπτωση που υπαχθούν σ’ αυτά τα επιχειρηματικά δάνεια.
Τα Δικαστικά Νέα δεν κυκλοφόρησαν ούτε σε έντυπη μορφή μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2016, πριν να ληφθεί η απόφαση της ΓΣ ούτε σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι σήμερα, δηλαδή 10 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προεδρείου της ΕΔΕ.
Οι Ειρηνοδίκες δεν θα σιγούν όταν διαπιστώνουν λανθασμένες και άστοχες ενέργειες από οποιονδήποτε, θα αντιδρούν με αξιοπρέπεια και ευπρέπεια, όπως το έπραξαν στη συγκεκριμένη περίπτωση, με αποστολή υπομνημάτων στον Πρόεδρο της Ένωσης, με υποβολή ερωτημάτων κατά τη συνάντησή τους με τα μέλη του Προεδρείου της ΕΔΕ ακόμη και αν αντιμετωπίζονται από αυτά, όπως στις τελευταίες τους συναντήσεις, με ειρωνεία και απαξίωση!!!
Θεωρούμε ότι μόνο όταν δεν υπάρχουν επιχειρήματα, αρχίζουν οι προσωπικές επιθέσεις και οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί σε βάρος μελών του ΔΣ αλλά και μελών της ΕΔΕ. Και, επιτέλους, δεν ασκούν ποτέ αυτοκριτική τα μέλη του Προεδρείου; Πάντοτε φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από αυτούς;
Το Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων πάντα συμπορευόταν με τα μέλη της και αγωνίζονταν όλοι μαζί  για την επίλυση των προβλημάτων της Δικαιοσύνης.
Η προώθηση των συμφερόντων των μελών της Ένωσης και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ αυτών αναγράφεται ρητά ως σκοπός της Ένωσης στο άρθρο 2 αρ. 4 του Καταστατικού μας.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
1.Χρήστος Τζανερρίκος, Προέδρου Εφετών
2.Χαράλαμπος Μαυρίδης, Εφέτη
3.Ευάγγελος Κασαλιάς, Αντεισαγγελέα Εφετών
4.Χρήστος Παπαδήμας, Πρωτοδίκη
5.Σταματία Γκαρά-Δημουλέα, Ειρηνοδίκης A’ Τάξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"