Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Ν. 4456/2017 : Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονι- σμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ)
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4456
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονι-
σμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών
πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επι-
τάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξειςΆρθρο 27 Αναβολή εκλογών Επιμελητηρίων 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) θα διεξαχθούν μεταξύ 5 Νοεμβρίου 2017 και 19 Νοεμβρίου 2017. Η θητεία των εκλεγμένων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων παρατείνεται μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών κατά το προηγούμενο εδάφιο. 2. Το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) καταρ- γούνται. 3. Η υπ’ αριθμ. 44347/2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β΄ 1220) καταρ- γείται. 


Άρθρο 32 Υποθηκοφυλακεία Τροποποίηση του ν.δ. 811 της 18/19.1.1971 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του α.ν. 153/1967 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 19-23 Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Διατάγματος «περί Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων του Κράτους»» (Α΄ 9)
1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 του ν.δ. 811 της
18/19.1.1971 (Α΄ 9), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 4205/2013 (Α΄ 242) και με το
άρθρο 54 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) καταργείται η φράση
«ή να μετατραπεί σε έμμισθο».
2. Μετά το άρθρο 3 του ν.δ. 811 της 18/19.1.1971 προ-
στίθεται άρθρο 4 ως εξής:
«Άρθρο 4
Μετατροπή ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου σε έμμισθο

…..
Στην περίπτωση που καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί
υπάλληλος που δεν ανήκει στην κατηγορία ΠΕ πτυχιού-
χος νομικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τρίτο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η καταχώριση πρά-
ξης ή απόφασης που έχει σχέση με τη σύσταση, μετα-
βίβαση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων στα
βιβλία μεταγραφών διενεργείται από Ειρηνοδίκη που
υπηρετεί εντός της ειρηνοδικειακής περιφέρειας στην
οποία ανήκει το υποθηκοφυλακείο και ο οποίος ορίζεται
με πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο.Τροποποιούνται
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3284       (ΦΕΚ Α΄ 217/10.11.2004) Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4251               (ΦΕΚ Α 80/1.4.2014) Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης και λοιπές διατάξεις.
    ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2318/Α' 126/1995.     Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών.
  
ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"