Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΦΕΚ Γ 195/2019

ΦΕΚ Γ 195/20191 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Φεβρουαρίου 2019,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις


1. Του άρθρου 90 του Συντάγματος.
2. Των άρθρων 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργα-
νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λει-
τουργών (κυρωτικός ν. 1756/1988, Α'35), όπως ισχύουν.
3. Της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν. 2331/1995
(Α΄173), όπως ισχύει.
4. Του άρθρου 19 του π.δ/τος 101/2014 (Α΄168).
5. του π.δ. 88/29-8-2018 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160).
Β. Την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλί-
ου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμό 1/2019,
μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Α. Ανακαλείται το προεδρικό διάταγμα ««Απόσπαση
δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δι-
καστηρίων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Γ΄ 1453/7-12-2018), κατά το
μέρος που αφορά στην απόσπαση στο Υπουργείο Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Εφέτη Αθηνών Στέφανου - Γρηγορίου Φετζιάν του Άρη.
Β. Αποσπάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Εφέτης Αθηνών Ευαγ-
γελία Στέργιου του Δημητρίου, για δύο (2) έτη, με πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση, για τη στελέχωση του
Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, προκειμένου να
παρέχει συνδρομή στο νομοπαρασκευαστικό έργο του
Υπουργείου, στη νομική κάλυψη των ελληνικών θέσεων
αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο και σε κάθε άλλο θέμα που άπτεται των αρμο-
διοτήτων του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"