Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΣτΕ και ΕλΣυν - ΦΕΚ Γ 221/20193 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με π.δ. της 31ης Ιανουαρίου 2019, που εκδόθηκε στην
Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα
άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49 και 61 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988 Α΄ 35), όπως ισχύει
και τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου

Διοικητικής Δικαιοσύνης, με αριθμ. 40 και 41/2018:
Α. Προάγεται σε θέση Εισηγητή του Συμβουλίου της
Επικρατείας η Δόκιμη Εισηγήτρια του Συμβουλίου της
Επικρατείας Ελένη Δοκιμάκη του Ιωάννη επειδή συμπλή-
ρωσε την απαιτούμενη από το νόμο δοκιμαστική υπη-
ρεσία και έχει τα νόμιμα προσόντα, της προαγωγής
της λογιζομένης από 4-9-2017, καθοριζομένης δε της
σειράς αρχαιότητάς της στον πίνακα αρχαιότητας των
Εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την
Κωνσταντίνα Χριστοπούλου του Οδυσσέα και πριν την
Ελένη Μήτσιου του Αποστόλου.
Β. Προάγονται σε θέσεις Εισηγητών του Συμβουλίου
της Επικρατείας οι Δόκιμοι Εισηγητές του Συμβουλίου
της Επικρατείας: 1) Ασημίνα-Μαντώ Παπαϊωάννου του
Χρίστου, 2) Αλέξανδρος Κατσιώτης του Χαράλαμπου,
3) Φωτεινή Σαραντοπούλου του Γεωργίου και 4) Βασιλική
Σταματάκη του Μιχαήλ, από 22-7-2018, επειδή συμπλή-
ρωσαν την απαιτούμενη από το νόμο δοκιμαστική υπη-
ρεσία και έχουν τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 4621/4-2-2019).
Με το από 31.01.2019 π.δ., που εκδόθηκε μετά από
πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων: α) 90 του Συντάγματος, β) 2 του ν. 4129/2013
(Α΄ 52), γ) 29 παρ. 2 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), δ) 49, 54
παρ. 1 και 71 παρ. 2 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών
Λειτουργών» και ε) 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως ισχύουν και το π.δ.
88/29.08.2018 (Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», την 7/2018 από-
φαση και τα πρακτικά της 7ης/ 14.11.2018 συνεδρίασης
του Εννεαμελούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, προάγονται, κατ' απόλυτη εκλο-
γή, σε Παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι Εισηγη-
τές αυτού, Ελένη Σακελλαρίου του Κωνσταντίνου, Βασι-
λική Σαρηβαλάση του Στυλιανού και Χαρίκλεια Ζάχου
του Γεωργίου, από 01.11.2018, για την πλήρωση τριών
(3) κενών θέσεων Παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
επειδή διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα για την προαγω-
γή τους τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου: 7114/
04.02.2019).
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"