Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΕ: Νομική προστασία βάσεων δεδομένων

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:052:0010:0010:EL:PDF

Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 19ης
Δεκεμβρίου 2013 [αίτηση του Gerechtshof 's-Gravenhage
(Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] —
Innoweb BV κατά Wegener ICT Media BV, Wegener
Mediaventions BV
(Υπόθεση C-202/12) (
1

)
(Οδηγία 96/9/ΕΚ — Νομική προστασία βάσεων δεδομένων
— Άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 5 — Ειδικής φύσεως
δικαίωμα του κατασκευαστή βάσεως δεδομένων — Έννοια
του όρου «επαναχρησιμοποίηση» — Ουσιώδες μέρος
του περιεχομένου της βάσεως δεδομένων — Θεματική
μεταμηχανή αναζητήσεως)
(2014/C 52/14)
Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική
Αιτούν δικαστήριο
Gerechtshof 's-Gravenhage
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Innoweb BV
κατά
Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV
Αντικείμενο
Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Gerechtshof te's-Gravenhage
— Κάτω Χώρες — Ερμηνεία του άρθρου 7, παράγραφοι 1 και 5, της
οδηγίας 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί­
ου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των
βάσεων δεδομένων (ΕΕ L 77, σ. 20) — Δικαίωμα του κατασκευαστή
βάσεως δεδομένων να απαγορεύσει την εξαγωγή και/ή την επαναχρη­
σιμοποίηση ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσεως δεδο­
μένων — Απαγόρευση της επανειλημμένης και συστηματικής επανα­
χρησιμοποιήσεως επουσιωδών μερών του περιεχομένου βάσεως δεδο­
μένων, η οποία προϋποθέτει πράξεις που αντιβαίνουν στην αδιατάρα­
κτη εκμετάλλευση της βάσεως αυτής ή θίγει με αδικαιολόγητο τρόπο
τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή της βάσεως — Επαρκής
χαρακτήρας της επανειλημμένης επαναχρησιμοποιήσεως ή σωρευτική
προϋπόθεση συστηματικής επαναχρησιμοποιήσεως — Επαναχρησιμο­
ποίηση μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος
Διατακτικό
Το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊ­
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996,
σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, έχει την
έννοια ότι επιχείρηση η οποία θέτει σε διαδικτυακή λειτουργία
θεματική μεταμηχανή αναζητήσεως, όπως η επίμαχη στην υπόθεση
της κύριας δίκης, προβαίνει σε επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή
ουσιώδους μέρους του περιεχομένου προστατευόμενης βάσεως
δεδομένων, βάσει του ως άνω άρθρου 7, εφόσον η θεματική
μεταμηχανή αναζητήσεως αυτή:
— παρέχει στον τελικό χρήστη τυποποιημένο έγγραφο αναζητή­
σεως, το οποίο έχει, κατ’ ουσίαν, τις ίδιες λειτουργικές ιδιότη­
τες με το τυποποιημένο έγγραφο της βάσεως δεδομένων·
— μεταφράζει «σε πραγματικό χρόνο» τις εντολές αναζητήσεως
των τελικών χρηστών στη μηχανή αναζητήσεως που διαθέτει η
βάση δεδομένων, με συνέπεια να εξερευνά όλα τα δεδομένα
των εν λόγω βάσεων, και
— εμφανίζει στον τελικό χρήστη τα ανευρεθέντα αποτελέσματα
με την εξωτερική μορφοποίηση του ιστοτόπου της, συνενώνο­
ντας μεν τις περιπτώσεις επαναλήψεως, πλην όμως κατά σειρά
η οποία βασίζεται σε κριτήρια παρεμφερή αυτών που χρησι­
μοποιεί η μηχανή αναζητήσεως της οικείας βάσεως δεδομένων
για να εμφανίσει τα αποτελέσματα.
(
1
) ΕΕ C 243 της 11.8.2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"