Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

ν. 4242/2014: Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ A 50/2014 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4242/2014Εμπορικές μισθώσεις

Αποφυλακίσεις χρονίως πασχόντων

Δημόσιο Λογιστικό

2251/1994 - προστασία καταναλωτή
Άρθρο 13
1. Οι µισθώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται µετά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος διέπονται από τους συµβατικούς ό-
ρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του
π.δ. 34/1995, µε την εξαίρεση των άρθρων 5-6, 16-18,
20-26, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46 και 47 αυτού.
Οι µισθώσεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν για τρία
(3) έτη, ακόµη και αν έχουν συµφωνηθεί για βραχύτερο ή
για αόριστο χρόνο, και µπορεί να λυθούν µε νεότερη
συµφωνία που αποδεικνύεται µε έγγραφο βέβαιης χρο-
νολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννοµα
αποτελέσµατά της επέρχονται τρεις (3) µήνες από την
κοινοποίησή της.
2.α. Οι µισθώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του π.δ. 34/1995 και έχουν συναφθεί, παραταθεί ή ανα-
νεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων
των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και δεν έ-
χουν παρέλθει εννέα (9) µήνες από τη λήξη της, διέπο-
νται από τις διατάξεις αυτού, όπως τροποποιείται κατά
το παρόν άρθρο.
β. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 34/1995 αντικαθί-
σταται ως εξής:
«1. Ο εκµισθωτής µπορεί µετά τη λήξη του συµβατικού
χρόνου της µίσθωσης, και σε κάθε περίπτωση όχι προτού
περάσουν δεκαοκτώ (18) µήνες ([ή ως προς τις µισθώ-
σεις του άρθρου 2 του παρόντος εννέα (9) µήνες] από
την έναρξη της µίσθωσης, να καταγγείλει τη µίσθωση
για την άσκηση στο µίσθιο των δραστηριοτήτων του άρ-
θρου 1 περιπτώσεις α΄ εως γ΄ ή, ως προς τις µισθώσεις
του άρθρου 2, των δραστηριοτήτων κατά το άρθρο αυτό
από τον ίδιο, τον κύριο, τα τέκνα ή σύζυγό τους (ιδιό-
χρηση).»
γ. Η παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 34/1995 αντικαθί-
σταται ως εξής:
«1. Ο εκµισθωτής µπορεί να καταγγείλει τη µίσθωση
για ανοικοδόµηση του µισθίου από αυτόν ή τον κύριο του
µισθίου:
α) Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, εκτός αν ο
χρόνος αυτός υπερβαίνει την εξαετία, οπότε η καταγγε-
λία της µίσθωσης µπορεί να γίνει µετά την πάροδο έξι (6)
ετών από την έναρξη της µίσθωσης.
β) Μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) µηνών από την έ-
ναρξη της µίσθωσης σε περίπτωση που ο συµβατικός
χρόνος της µίσθωσης είναι µικρότερος από δεκαοκτώ
(18) µήνες ή η µίσθωση έχει αόριστη διάρκεια.
γ) Μετά την πάροδο εννέα (9) µηνών από την έναρξη
της µίσθωσης, στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρό-
ντος, αν ο συµβατικός χρόνος της µίσθωσης είναι µικρό-
τερος από εννέα (9) µήνες ή η µίσθωση έχει αόριστη
διάρκεια.»
δ. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 29 του π.δ. 34/
1995 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στην καταγγελία της µίσθωσης για το λόγο των άρ-
θρων 16 έως 17, ο εκµισθωτής οφείλει στο µισθωτή ως
αποζηµίωση το κατά το χρόνο της καταγγελίας καταβαλ-
λόµενο µίσθωµα οκτώ (8) µηνών και στην καταγγελία
της µίσθωσης για το λόγο του άρθρου 23 παράγραφος 1
το κατά το χρόνο της καταγγελίας µίσθωµα έξι (6) µη-
νών. 
2. Με αίτηση του µισθωτή το δικαστήριο µπορεί να αυ-
ξήσει το ποσό της αποζηµίωσης, στην καταγγελία για ι-
διόχρηση µέχρι δεκαπέντε (15) µηνιαία µισθώµατα και
στην καταγγελία για ανοικοδόµηση µέχρι εννέα (9) µηνι-
αία µισθώµατα. Η προηγούµενη αύξηση γίνεται, αφού το
δικαστήριο εκτιµήσει τις ειδικές συνθήκες και ιδίως τις
δαπάνες για τη µεταστέγαση του µισθωτή, το χρόνο που
λειτουργεί η επιχείρηση στο µίσθιο, τις τυχόν οφειλόµε-
νες από το µισθωτή αποζηµιώσεις στο προσωπικό του α-
πό την καταγγελία της εργασιακής σχέσης, καθώς και
τον υπολειπόµενο χρόνο που αυτός είχε το δικαίωµα να
παραµείνει στο µίσθιο.»
ε. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του π.δ. 34/
1995 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η αποζηµίωση κατά την πρώτη παράγραφο του
προηγούµενου άρθρου στην καταγγελία για ιδιόχρηση
είναι ίση µε δεκαπέντε (15) µηνιαία µισθώµατα, αν ασκη-
θεί στο µίσθιο µέσα σε ένα (1) έτος από την απόδοσή
του, επιχείρηση όµοια µε την ασκούµενη από τον µισθω-
τή, εκτός αν το µίσθιο από την κατασκευή είναι προορι-
σµένο για την ίδια χρήση.
2. Το δικαστήριο µπορεί να αυξήσει το ποσό της αποζη-
µίωσης µέχρι είκοσι (20) µηνιαία µισθώµατα µε τις προϋ-
ποθέσεις της δεύτερης παραγράφου του προηγούµενου
άρθρου.» 
3. Τα άρθρα 60 και 61 του π.δ. 34/1995 καταργούνται.
Ειδικά σε περίπτωση καταγγελίας από τον εκµισθωτή
µέχρι 31.8.2014 µίσθωσης η οποία πρόκειται να λήξει µέ-
χρι 31.8.2014 λόγω συµπλήρωσης της δωδεκαετούς
διάρκειας σύµφωνα µε το άρθρο 5 του π.δ. 34/1995 ή µί-
σθωσης που έληξε ήδη για τον ίδιο λόγο αλλά δεν έχουν
παρέλθει µέχρι τις 31.8.2014 εννέα (9) µήνες από τη λή-
ξη της ή µίσθωσης που τελεί υπό τετραετή παράταση
σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ του άρθρου 61 του π.δ. 34/
1995, ο εκµισθωτής οφείλει στον µισθωτή ως αποζηµίω-
ση ποσό ίσο µε το καταβαλλόµενο κατά το χρόνο λήξης
της µίσθωσης έξι (6) µηνών.


Άρθρο 19

1. Κατάδικοι που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ε-
κτίουν ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης έως δέκα (10) ετών
και πάσχουν από ηµιπληγία ή παραπληγία, σκλήρυνση
κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επέµβαση µεταµό-
σχευσης καρδιάς, ήπατος, νεφρού ή µυελού ή είναι φο-
ρείς του συνδρόµου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρ-
κειας ή πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσµατα, καθώς και
οι κρατούµενες µητέρες που κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος έχουν µαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους, απο-
λύονται υπό τον όρο της ανάκλησης, εφόσον έχουν εκτί-
σει µε οποιονδήποτε τρόπο τα δύο πέµπτα της ποινής
τους και χωρίς να συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις
που ορίζονται στα άρθρα 105 και 106 του Ποινικού Κώδι-
κα. Την απόλυσή τους διατάσσει ο εισαγγελέας πληµµε-
λειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής. Τα ως άνω νο-
σήµατα πρέπει να προκύπτουν από ιατρικά πιστοποιητι-
κά δηµόσιου θεραπευτικού ιδρύµατος που τηρούνται στο
φάκελο του κατάδικου και έχουν εκδοθεί µέχρι τις 31
Δεκεµβρίου 2013.
2. Εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις της προηγούµενης
παραγράφου όσοι έχουν καταδικαστεί για κακουργήµα-
τα: α) του ν. 1608/1950, β) του ν. 3691/2008 και γ) των
άρθρων 187, 187Α, 299, 322, 323Α, 324, 336, 339 παρ.
1α, 342, 348Α, 349, 351, 351Α, 380 παράγραφοι 1β και 2
και 385 παρ. 1 περίπτωση α΄ του Ποινικού Κώδικα.
3. Οι διευθυντές των καταστηµάτων κράτησης υπο-
βάλλουν, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, στον εισαγγελέα του τόπου έκτι-
σης της ποινής, τους φακέλους των καταδίκων, οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
4. Απολύσεις που γίνονται κατά τις διατάξεις του πα-
ρόντος ανακοινώνονται από τους διευθυντές των κατα-
στηµάτων κράτησης τόσο στις αρµόδιες υπηρεσίες Ποι-
νικού Μητρώου και καταχωρίζονται στα οικεία δελτία
των απολυθέντων, όσο και στη Διεύθυνση Αλλοδαπών
του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Α-
στυνοµίας.
5. Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 2776/1999 προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν λόγοι που συνδέονται µε την ασφάλεια της Χώ-
ρας ή τη δηµόσια τάξη ή την τάξη και την ασφάλεια στα
καταστήµατα κράτησης απαιτούν πρόσθετα µέτρα ασφα-
λείας για τη φύλαξη κρατουµένου που µετάγεται για δι-
κονοµικούς λόγους, η φύλαξη και παραµονή αυτού, αντί
του καταστήµατος κράτησης, µπορεί να γίνεται µε αιτιο-
λογηµένη διάταξη του οικείου Εισαγγελέα Εκτέλεσης
Ποινών, ύστερα από πρόταση της αρµόδιας αστυνοµικής
αρχής ή της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτι-
κής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωµάτων σε κατάλληλο χώρο αστυνοµι-
κού καταστήµατος, χωρίς περιορισµό των δικαιωµάτων
επισκέψεων και επικοινωνίας.»
6. Η ρύθµιση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3
του άρθρου 15 του ν. 2776/1999 εφαρµόζεται και σε κρα-
τουµένους που ήδη, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, έχουν µεταχθεί σε άλλα καταστήµατα κράτησης
για δικονοµικούς λόγους.

12 σχόλια:

 1. Σας επισημαίνω απλώς το ορθογραφικό - γραμματικό λάθος στον τίτλο:
  Ψηφισθέν νόμος αντί του ορθού ψηφισθείς νόμος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το ψηφισθέν πήγαινε στο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (όχι στο ΝΟΜΟ, όπως σωστά γράφετε)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. αφού δεν το έχουν με τις μετοχές, γιατί τις χρησιμοποιούν; άντε εδώ λιγο το κακό...αν δείτε όμως τη χρήση των μετοχών στις δικαστικές αποφάσεις, ε θα πάθετε κακό...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όπως ήδη απαντήθηκε πιο πάνω, ο τίτλος θα έπρεπε να είναι ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ".
   Λόγω ταχύτητας, το ΣΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ έγινες ΝΟΜΟΣ.
   Όλοι έχουν δικαίωμα στο λάθος.
   Τώρα το ποιος το έχει ή όχι είναι άλλο θέμα, όχι φυσικά ιδιότητας (δικαστής, δικηγόρος) αλλά ατόμου.
   Προφανώς υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις με λάθη, όπως και δικόγραφα με λάθη όπως ......
   Καλό είναι να μην γενικεύουμε.

   Διαγραφή
  2. Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω. Δηλαδή για το άτονο επίθετο "λιγο" του σχολίου σας τι θα έπρεπε να πω εγώ ο κακεντρεχής συσσχολιαστής σας;

   Διαγραφή
 4. Δεν ενόχλησε τον σχολιαστή η χρήση από τον νομοθέτη της μετοχής "του ενάγοντα" στο προϊσχύσαν άρθρο 1439 παρ. 3 Α.Κ. και τον ενόχλησε μία προφανής παραδρομή του διαχειριστή. Αλλά, ευτυχώς, υπάρχουν τα άψογα δικόγραφα που μας δίνουν ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας. Ας αλιεύσω προχείρως το πολύ σύνηθες: "των προσκομισθέντων αποδείξεων".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. *Του ενάγοντα* είναι πλέον συνάδελφε .Δες τη νεότερη γραμματική.Και δεν είναι μετοχή...

   Διαγραφή
  2. Καθ'ου.Κι όχι καθου.Δηλ. ο κατά του οποιου.Καθου τι θα πει?.Διώροφο κι όχι δυοροφο ή διοροφο κλπ κλπ.Πώς μας αρέσει μερικούς να κάνουμε τους έξυπνους...Και από το κινητό, κάποιες φορές, αν δε βγει ο τόνος, δε μπορείς να τον βάλεις...Για το σχολιαστή του τονισμου...

   Διαγραφή
 5. "Κατάδικοι που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ε-
  κτίουν ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης έως δέκα (10) ετών
  και πάσχουν από ηµιπληγία ή παραπληγία, σκλήρυνση
  κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επέµβαση µεταµό-
  σχευσης καρδιάς, ήπατος, νεφρού ή µυελού ή είναι φο-
  ρείς του συνδρόµου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρ-
  κειας ή πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσµατα, καθώς και
  οι κρατούµενες µητέρες που κατά τη δηµοσίευση του
  παρόντος έχουν µαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους, απο-
  λύονται υπό τον όρο της ανάκλησης, εφόσον έχουν εκτί-
  σει µε οποιονδήποτε τρόπο τα δύο πέµπτα της ποινής
  τους και χωρίς να συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις
  που ορίζονται στα άρθρα 105 και 106 του Ποινικού Κώδι-
  κα"
  Πιο φωτογραφικός νόμος δεν υπήρξε στην ιστορία. Ο νοών νοείτο!!Τόσα χρόνια άραγε δεν υπήρχαν ασθενείς με τις παραπάνω ασθένειες ή μητέρες ανήλικων τέκνων??? Γιατί τώρα ψηφίστηκε αυτή η διάταξη??Πριν δεν υπήρχε πρόβλημα??Ντρέπομαι γιατί όσο και αν προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας (δικάζοντας μήνες υποθέσεις προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη) έρχονται κάποιοι και ψηφίζουν νόμους φωτογραφικούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι εννοείς φωτογραφικός; Μπορείς να με διαφωτίσεις μιας και δεν είμαι "νοών"; Αν εννοείς μια γνωστή μητέρα, αυτή έχει μαζί της το τέκνο της;

   Διαγραφή
 6. Καλά όμως αυτό το "εξωστρέφειας" είναι σούπερ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"