Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΕ: Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:045:0013:0014:EL:PDF

Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 12ης Δεκεμβρίου
2013 [αίτηση του Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Κάτω
Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] —
διαδικασία την οποία κίνησε η X
(Υπόθεση C-486/12) (
1
)

(Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα —
Οδηγία 95/46/ΕΚ — Προϋποθέσεις ασκήσεως του
δικαιώματος προσβάσεως — Είσπραξη υπερβολικών τελών)
(2014/C 45/23)
Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική
Αιτούν δικαστήριο renvoi
Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch
Διαδικασία την οποία κίνησε η
X
Αντικείμενο
Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Gerechtshof te ’s-Hertogen­
bosch — Κάτω Χώρες — Ερμηνεία του άρθρου 12, στοιχείο α',
δεύτερη περίπτωση, της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο­
βουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδο­
μένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281, σ. 31) — Δικαίωμα προσβάσεως
στα δεδομένα — Γνωστοποίηση των υπό επεξεργασία δεδομένων —
Έννοια — Παροχή προσβάσεως στα δεδομένα — Επιβολή τέλους
Διατακτικό
1) Το άρθρο 12, στοιχείο α', της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρω­
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτω­
βρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών,
έχει την έννοια ότι δεν απαγορεύει την είσπραξη τέλους για
τη γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ
μέρους δημόσιας αρχής.
2) Το άρθρο 12, στοιχείο α', της οδηγίας 95/46 έχει την έννοια
ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ποσό του επιβαλλό­
μενου τέλους για την άσκηση του δικαιώματος προσβάσεως
στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι υπερβολικό
κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, το εν λόγω ποσό δεν
πρέπει να υπερβαίνει το κόστος της γνωστοποιήσεως των
οικείων δεδομένων. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να
προβεί στην αναγκαία επαλήθευση λαμβάνοντας υπόψη τις
περιστάσεις της υποθέσεως της κύριας δίκης.
(
1
) ΕΕ C 26 της 26.1.2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"