Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΕ: Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου — Κανονισμός (ΕΚ) 343/2003 — Προσδιορισμός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως ασύλου

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:045:0012:0012:EL:PDF

Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της
10ης Δεκεμβρίου 2013 [αίτηση του Asylgerichtshof
(Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] —
Shamso Abdullahi κατά Bundesasylamt
(Υπόθεση C-394/12) (
1
)

[Προδικαστική παραπομπή — Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα
ασύλου — Κανονισμός (ΕΚ) 343/2003 — Προσδιορισμός
του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αιτήσεως ασύλου — Έλεγχος της τηρήσεως των κριτηρίων
βάσει των οποίων θεμελιώνεται ευθύνη για την εξέταση της
αιτήσεως ασύλου — Έκταση του δικαστικού ελέγχου]
(2014/C 45/20)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Αιτούν δικαστήριο
Asylgerichtshof
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Shamso Abdullahi
κατά
Bundesasylamt
Αντικείμενο
Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Asylgerichtshof — Ερμηνεία
του κανονισμού (ΕΚ) 343/2003 του Συμβουλίου, της 18ης
Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για
την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από
υπήκοο τρίτης χώρας (ΕΕ L 50, σ. 1) και, ιδίως, των άρθρων του
10, 16, 18 και 19, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) 1560/2003
της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα μέτρα εφαρμο­
γής του κανονισμού (ΕΚ) 343/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 222,
σ. 3) — Σομαλή υπήκοος που διέσχισε τα σύνορα της Ένωσης στην
Ελλάδα, από την οποία μετέβη στη συνέχεια, μέσω τρίτων χωρών
και της Ουγγαρίας, στην Αυστρία όπου υπέβαλε αίτηση ασύλου,
ενώ είχε παρέλθει χρόνος μικρότερος του δωδεκαμήνου από την
πρώτη είσοδο στο έδαφος της Ένωσης — Προσδιορισμός του
υπεύθυνου κράτους μέλους για την εξέταση της εν λόγω αιτήσεως
ασύλου
Διατακτικό
Το άρθρο 19, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 343/2003 του
Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των
κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους
μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας, έχει την
έννοια ότι σε περίπτωση στην οποία κράτος μέλος έχει δεχθεί την
αναδοχή του αιτούντος άσυλο κατ’ εφαρμογήν του κριτηρίου του
άρθρου 10, παράγραφος 1, του εν λόγω κανονισμού, δηλαδή υπό
την ιδιότητα του κράτους μέλους της πρώτης εισόδου του αιτού­
ντος άσυλο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ως άνω αιτών
δεν μπορεί να αμφισβητήσει την επιλογή του κριτηρίου αυτού
παρά μόνον επικαλούμενος την ύπαρξη συστημικών πλημμελειών
όσον αφορά τη διαδικασία χορηγήσεως ασύλου και τις συνθήκες
υποδοχής των αιτούντων άσυλο στο κράτος μέλος αυτό οι οποίες
αποτελούν σοβαρούς και αποδεδειγμένους λόγους που να πείθουν
ότι ο εν λόγω αιτών θα διατρέξει ουσιαστικό κίνδυνο να υποστεί
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, κατά την έννοια του
άρθρου 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρω­
παϊκής Ένωσης.
(
1
) ΕΕ C 343 της 10.11.2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"