Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

[Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης — Κανονισμός (ΕΚ) 805/2004 - δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στο κράτος μέλος του δανειστ

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:045:0014:0015:EL:PDF

Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 5ης Δεκεμβρίου
2013 [αίτηση του Landesgericht Salzburg (Αυστρία) για την
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Walter Vapenik κατά
Josef Thurner
(Υπόθεση C-508/12) (
1
)

[Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης —
Κανονισμός (ΕΚ) 805/2004 — Ευρωπαϊκός εκτελεστός
τίτλος για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις — Προϋποθέσεις
για την πιστοποίηση δικαστικής αποφάσεως ως ευρωπαϊκού
εκτελεστού τίτλου — Περίπτωση κατά την οποία η
δικαστική απόφαση εκδόθηκε στο κράτος μέλος του
δανειστή, στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ δύο
προσώπων που δεν ασκούσαν εμπορικές ή επαγγελματικές
δραστηριότητες]
(2014/C 45/25)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Αιτούν δικαστήριο
Landesgericht Salzburg
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Walter Vapenik
κατά
Josef Thurner
Αντικείμενο
Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Landesgericht Salzburg —
Ερμηνεία του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο δ', του κανονι­
σμού (ΕΚ) 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ­
βουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού
εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις (ΕΕ L 143,
σ. 15) — Προϋποθέσεις για να κηρυχθεί εκτελεστός τίτλος η δικα­
στική απόφαση που αφορά μη αμφισβητούμενη αξίωση — Περί­
πτωση στην οποία η δικαστική απόφαση εκδόθηκε στο κράτος
μέλος του δανειστή στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ δύο
καταναλωτών
Διατακτικό
Το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο δ', του κανονισμού (ΕΚ)
805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού
τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις, έχει την έννοια ότι δεν
εφαρμόζεται επί συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ δύο προσώ­
πων τα οποία δεν ασκούν εμπορικές ή επαγγελματικές δραστηριό­
τητες.
(
1
) ΕΕ C 46 της 16.2.2013.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"