Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΕ: Ειδική διεθνής δικαιοδοσία επί διαφορών εκ συμβάσεως — Έννοιες «πώληση εμπορευμά­ των» και «παροχή υπηρεσιών» — Σύμβαση αντιπροσωπείας πωλήσεως εμπορευμάτων

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:052:0006:0007:EL:PDF

Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 19ης
Δεκεμβρίου 2013 [αίτηση του Tribunal de commerce de
Verviers (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής
αποφάσεως] — Corman-Collins SA κατά La Maison du
Whisky SA
(Υπόθεση C-9/12) (
1
)

[Διεθνής δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις —
Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 — Άρθρο 2 — Άρθρο 5, σημείο
1, στοιχεία α' και β' — Ειδική διεθνής δικαιοδοσία επί
διαφορών εκ συμβάσεως — Έννοιες «πώληση εμπορευμά­
των» και «παροχή υπηρεσιών» — Σύμβαση αντιπροσωπείας
πωλήσεως εμπορευμάτων]
(2014/C 52/09)
Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική
Αιτούν δικαστήριο
Tribunal de commerce de Verviers
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Corman-Collins SA
κατά
La Maison du Whisky SA
Αντικείμενο
Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Tribunal de commerce de
Verviers — Ερμηνεία των άρθρων 2 και 5, σημείο 1, στοιχεία α'
και β', του κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας
Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και
την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ
2001, L 12, σ. 1) — Σύμβαση αντιπροσωπείας με αντικείμενο την
αποκλειστική πώληση εμπορευμάτων συναφθείσα μεταξύ αντιπροσω­
πευομένου ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Γαλλία και αντιπρο­
σώπου ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Βέλγιο — Νομιμότητα
εθνικής κανονιστικής ρυθμίσεως η οποία προβλέπει τη δικαιοδοσία
των δικαστηρίων του τόπου εγκαταστάσεως του αντιπροσώπου,
ανεξαρτήτως του τόπου εγκαταστάσεως του αντιπροσωπευομένου
Διατακτικό
1) Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου,
της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και
εμπορικές υποθέσεις, έχει την έννοια ότι, όταν ο εναγόμενος
έχει την κατοικία του σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό
στο οποίο έχει την έδρα του το δικαστήριο που έχει επιληφθεί
της διαφοράς, εμποδίζει την εφαρμογή εθνικού κανόνα διε­
θνούς δικαιοδοσίας όπως αυτός που προβλέπεται στο άρθρο
4 του βελγικού νόμου της 27ης Ιουλίου 1961 σχετικά με τη
μονομερή καταγγελία των συμβάσεων αντιπροσωπείας απο­
κλειστικών πωλήσεων αορίστου χρόνου, όπως τροποποιήθηκε
με τον νόμο της 13ης Απριλίου 1971 σχετικά με τη μονομερή
καταγγελία των συμβάσεων αντιπροσωπείας πωλήσεων.
2) Το άρθρο 5, σημείο 1, στοιχείο β', του κανονισμού 44/2001
έχει την έννοια ότι ο κανόνας διεθνούς δικαιοδοσίας που προ­
βλέπεται στη δεύτερη περίπτωση της διατάξεως αυτής για τις
διαφορές σχετικά με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εφαρμό­
ζεται σε περίπτωση αγωγής με την οποία ο ενάγων που είναι
εγκατεστημένος εντός κράτους μέλους προβάλλει, κατά του
εναγομένου που είναι εγκατεστημένος εντός άλλου κράτους
μέλους, δικαιώματα αντλούμενα από σύμβαση αντιπροσωπείας,
πράγμα για το οποίο απαιτείται η σύμβαση που δεσμεύει τα
μέρη να περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις που να αφορούν την εκ
μέρους του αντιπροσώπου διανομή των εμπορευμάτων που
πωλεί ο αντιπροσωπευόμενος. Στο εθνικό δικαστήριο εναπό­
κειται να εξακριβώσει αν τούτο συμβαίνει στη διαφορά της
οποίας έχει επιληφθεί.
(
1
) ΕΕ C 73 της 10.3.2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"