Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΕ: Ασφάλιση ζωής

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:052:0010:0011:EL:PDF

Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 19ης
Δεκεμβρίου 2013 [αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία)
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Walter Endress
κατά Allianz Lebensversicherungs AG
(Υπόθεση C-209/12) (
1
)

(Προδικαστική παραπομπή — Οδηγίες 90/619/ΕΟΚ και
92/96/ΕΟΚ — Ασφάλιση ζωής — Δικαίωμα υπαναχωρή­
σεως — Μη ενημέρωση για τις προϋποθέσεις ασκήσεως
του δικαιώματος αυτού — Απόσβεση του δικαιώματος υπα­
ναχωρήσεως ένα έτος μετά την καταβολή του πρώτου
ασφαλίστρου — Συμβατότητα με τις οδηγίες 90/619/ΕΟΚ
και 92/96/ΕΟΚ)
(2014/C 52/15)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Αιτούν δικαστήριο
Bundesgerichtshof
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Walter Endress
κατά
Allianz Lebensversicherungs AG
Αντικείμενο
Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Bundesgerichtshof — Ερμη­
νεία του άρθρου 15, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας
90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 1990, για το
συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατά­
ξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση ζωής και τη θέσπιση διατάξεων
που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της
ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών καθώς και για την τροποποίηση
της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ (ΕΕ L 330, σ. 50), σε συνδυασμό με το
άρθρο 31, παράγραφος 1, της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ Οδηγία
92/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992 για τον
συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατά­
ξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση ζωής, και για την τροποποί­
ηση των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ (ΕΕ L 360, σ. 1)
— Ασφάλιση προσόδου — Δικαίωμα υπαναχωρήσεως του αντισυμ­
βαλλόμενου — Προθεσμία — Υποχρέωση ενημερώσεως του αντι­
συμβαλλόμενου — Εθνική νομοθεσία που προβλέπει ότι το
δικαίωμα υπαναχωρήσεως του αντισυμβαλλόμενου αποσβέννυται
ένα έτος μετά την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, ακόμα
και εάν αυτός δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς σχετικά με τους
όρους ασκήσεως του εν λόγω δικαιώματος
Διατακτικό
Το άρθρο 15, παράγραφος 1, της δεύτερης οδηγίας 90/619/ΕΟΚ
του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 1990, για τον συντονισμό
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά
με την πρωτασφάλιση ζωής και τη θέσπιση διατάξεων που σκοπό
έχουν να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελεύθερης
παροχής των υπηρεσιών καθώς και για την τροποποίηση της οδη­
γίας 79/267/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
92/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 1992, σε συν­
δυασμό με το άρθρο 31 της τελευταίας, έχει την έννοια ότι αντι­
τίθεται σε εθνική διάταξη, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, κατά
την οποία το δικαίωμα υπαναχωρήσεως του αντισυμβαλλομένου
αποσβέννυται το αργότερο ένα έτος μετά την καταβολή του πρώ­
του ασφαλίστρου, στην περίπτωση που αυτός δεν έχει ενημερωθεί
για το δικαίωμά του υπαναχωρήσεως.
(
1
) ΕΕ C 200 της 7.7.2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"