Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΕ: Ίση μεταχείριση — Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας που επιφυλάσσει πλεονέκτημα στον τομέα των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας στους μισθωτούς που συνάπτουν γάμο — Αποκλεισμός των συντρόφων που έχουν συνάψει αστικό σύμφωνο αλληλεγγύης — Διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:052:0012:0012:EL:PDF


Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 12ης
Δεκεμβρίου 2013 [αίτηση του Cour de cassation (Γαλλία)
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Frédéric Hay
κατά Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des
Deux-Sèvres
(Υπόθεση C-267/12) (
1

)
(Οδηγία 2000/78/ΕΚ — Ίση μεταχείριση — Εθνική
συλλογική σύμβαση εργασίας που επιφυλάσσει
πλεονέκτημα στον τομέα των αμοιβών και των συνθηκών
εργασίας στους μισθωτούς που συνάπτουν γάμο —
Αποκλεισμός των συντρόφων που έχουν συνάψει αστικό
σύμφωνο αλληλεγγύης — Διακρίσεις λόγω γενετήσιου
προσανατολισμού)
(2014/C 52/18)
Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική
Αιτούν δικαστήριο
Cour de cassation
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Frédéric Hay
κατά
Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres
Αντικείμενο
Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Cour de cassation (Γαλλία)
— Ερμηνεία του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο β', της οδηγίας
2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη
διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απα­
σχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303, σ. 16) — Παραδεκτό εθνικής
συλλογικής συμβάσεως, που επιφυλάσσει ένα πλεονέκτημα στον
τομέα των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας στους εργαζόμε­
νους που συνάπτουν γάμο και αποκλείει κατ’ ανάγκη από το πλε­
ονέκτημα αυτό τους συντρόφους του ίδιου φύλου που έχουν συνά­
ψει αστικό σύμφωνο αλληλεγγύης — Διακρίσεις λόγω γενετήσιου
προσανατολισμού — Δυνατότητα δικαιολογήσεως της έμμεσης δια­
κρίσεως μέσω επικλήσεως θεμιτού, ενδεδειγμένου και αναγκαίου
σκοπού
Διατακτικό
Το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο α', της οδηγίας 2000/78/ΕΚ
του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση
γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και
την εργασία, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε διάταξη συλλογι­
κής συμβάσεως εργασίας, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, δυνά­
μει της οποίας μισθωτός εργαζόμενος που έχει συνάψει PACS με
ομόφυλο άτομο αποκλείεται από πλεονεκτήματα όπως οι ειδικές
άδειες και επίδομα, τα οποία χορηγούνται στους μισθωτούς εργα­
ζομένους λόγω της συνάψεως γάμου, οσάκις η εθνική νομοθεσία
του συγκεκριμένου κράτους μέλους δεν επιτρέπει τον γάμο μεταξύ
ομόφυλων ατόμων, στον βαθμό που, λαμβανομένου υπόψη του
σκοπού και των όρων χορηγήσεως των πλεονεκτημάτων αυτών,
βρίσκεται σε κατάσταση συγκρίσιμη με αυτή έγγαμου μισθωτού.
(
1
) ΕΕ C 250 της 18.8.2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"