Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Σπουδών ΕΣΔι ΔΔ - ΠολΠοιν - Εισ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 150/2018

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 150/2018 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 5801
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3689/2008 «Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του
ν. 3910/2011 (Α΄ 11).
2. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τη με αριθμό 55531/12-7-2011 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων με θέμα «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύ-
θυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης» (ΥΟΔΔ 223), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το υπ’ αριθμ. 470/1-3-2018 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση
της Διοικητικής Δικαιοσύνης, τον Μάριο-Κωνσταντίνο
Κατσιγιάννη του Ιωάννη (ΑΔΤ Σ 907772), αιρετό εκπρό-
σωπο των εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστι-
κών Λειτουργών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του
τον Στέφανο Πούλιο του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΝ 204287),
σε αντικατάσταση του Φίλιππου Καρρά του Παναγιώτη
(ΑΔΤ Χ 217803) και της Χρυσούλας Βουλγαρίδου του
Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΙ 725071 ) αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Αριθμ. 5802
 
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3689/2008 «Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του
ν. 3910/2011 (Α΄ 11).
2. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την υπ’ αριθμ. 49940/7-7-2011 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων με θέμα «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύν-
σεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ει-
σαγγελέων» (ΥΟΔΔ 227), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το υπ’ αριθμ. 470/1-3-2018 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων,
τον Χαρίλαο-Ιωάννη Χατζηδημητρίου του Μιχαήλ (ΑΔΤ
ΑΚ 871384), αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ως τακτικό
μέλος, με αναπληρώτριά του την Φωτεινή Κοκκόρη του
Ιωάννη (ΑΔΤ Φ 067909), σε αντικατάσταση του Αλέξαν-
δρου Τσαλαπόρτα του Αντωνίου (ΑΔΤ Χ 754154) και του
Αθανασίου Θεοδοσιάδη του Δημητρίου (ΑΔΤ Χ 869036)
αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"