Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Ορισμός επίκουρων μελών του ΑΕΔ και του Ειδικού Δικαστηρίου αρ 88 ΣΥΝΤ. (μισθοδικείο) για τη διετία 2018 - 2019. ΦΕΚ B 864/2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5792 (1)
Ορισμός επίκουρων μελών του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου για τη διετία 2018 - 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 100 του Συντάγματος και β) του άρθρου 3
του ν. 345/1976 (Α' 141).
2) Το π.δ. 125/2016 (Α'210).
3) Το υπ’ αριθμ. 130/7-11-2017 έγγραφο του Ανωτά-
του Ειδικού Δικαστηρίου με το οποίο μας ζητήθηκε ο
ορισμός των επίκουρων μελών του Α.Ε.Δ για τη διετία
2018-2019.
4) Την υπ’ αριθμ. 4/2018 απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης.
5) Την υπ' αριθμ. 174/2017 απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο-
σύνης, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε επίκουρα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δι-
καστηρίου και του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88
παρ. 2 του Συντάγματος για το χρονικό διάστημα από
1-1-2018 έως και 31-12-2019 τους παρακάτω δικαστι-
κούς λειτουργούς, οι οποίοι θα ασκούν το έργο τούτο
παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα τους:
Α. 1) Μαρίνα-Αλεξάνδρα Τσακάλη του Ελευθερίου,
2) Σταυρούλα Λαμπροπούλου του Αντωνίου, 3) Ιωάννη
Παπαγιάννη του Γρηγορίου, 4) Μαρία-Ελένη Παπαδημή-
τρη του Δημητρίου, 5) Νικόλαο Μαρκόπουλο του Κων-
σταντίνου και 6) Χαράλαμπο Κομνηνό του Νικολάου,
Παρέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Β. 1) Μαρία Κουφούδη του Αλεξάνδρου, Εφέτη Πει-
ραιώς, 2) Διονύσιο Παλλαδινό του Γεωργίου, Εφέτη Αθη-
νών, 3) Χρυσούλα Πλατιά του Γεωργίου, Εφέτη Πειραιώς,
4) Ευαγγελία Γιακουμάτου του Παναγή, Εφέτη Αθηνών,
5) Ελένη Θεοδωρακοπούλου του Γεωργίου, Εφέτη Αθη-
νών και 6) Δέσποινα Βασιλοδημητράκη του Μιχαήλ,
Εφέτη Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"