Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΦΕΚ Γ 312/2018

 ΦΕΚ Γ 312/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Μαρτίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 89 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 52 και 67 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν, το άρθρο 10 παρ. 10
του ν. 2331/1995 (Α΄ 173) όπως ισχύει, το άρθρο 19 του
π.δ. 101/2014 (Α΄ 168) και την απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, με
αριθμό 7/2018, αποσπάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για ένα (1)
έτος, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση η Πάρε-
δρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Σπυριδούλα Κα-
ρύδα του Κωνσταντίνου, για τη στελέχωση του Γραφείου
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου.

Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Μαρτίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα
άρθρα 49, 52 και 67 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη-
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτι-
κός νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν, το άρθρο
10 παρ. 10 του ν. 2331/1995 (Α΄ 173) όπως ισχύει, το άρ-
θρο 19 του π.δ. 101/2014 (Α΄ 168) και την απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιο-
σύνης, με αριθμό 5/2018, παρατείνεται η απόσπαση στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων της Σοφίας Τσέκου-Πλιάτσικα του Νικολά-
ου, Εφέτη του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για έξι (6)
μήνες, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, για τη
στελέχωση του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
του ιδίου Υπουργείου.

Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Μαρτίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49,
54, 62 και 67 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988 ΦΕΚ Α΄35), όπως ισχύουν σήμερα, το άρθρο 34
του ν. 4509/2017 (Α΄201), το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) και
την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Δι-
οικητικής Δικαιοσύνης, με αριθμό 3/2018 προάγονται,
κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του Παρέδρου του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, για πλήρωση κενών οργανι-
κών θέσεων, οι Εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας Θεώνη Κανελλοπούλου του Ιωάννη και Αντώνιος
Φοβάκης του Κωνσταντίνου της προαγωγής τους λογι-
ζόμενης από 1-2-2018.
(Αριθ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 20471/21-3-2018).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"