Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟ ENCJ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΩΝΙΚΟΎ Α.Δ.Σ.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικών Συμβουλίων (ENCJ) συνήλθε στο Βουκουρέστι για να συζητήσει σχετικά με τη θέση του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου της Πολωνίας, του KRS, στο ENCJ.

Είναι προϋπόθεση για την ιδιότητα μέλους του ENCJ, ότι τα θεσμικά όργανα της δικαιοσύνης είναι ανεξάρτητα από την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία και ότι έχουν την τελική ευθύνη για την υποστήριξη της δικαστικής εξουσίας στην ανεξάρτητη απονομή της δικαιοσύνης.


Το ENCJ ανησύχησε διότι, λόγω των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στην Πολωνία, το KRS δεν πληρούσε πλέον την απαίτηση αυτή. Ως αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκε μια επίσκεψη στην Πολωνία τον Ιούνιο του 2018 για να εξεταστεί το θέμα. Εντούτοις, οι ανησυχίες παρέμειναν και κατά συνέπεια το Διοικ. Συμβούλιο πρότεινε την αναστολή της ιδιότητας του μέλους του KRS. Το KRS παρέστη στη συνεδρίαση και εξέφρασε την άποψή του. Η Γενική Συνέλευση εξέτασε την πρόταση του Δ.Σ. και αποφάσισε να αναστείλει την ιδιότητα μέλους του KRS.

Ως εκ τούτου, επί του παρόντος αφαιρείται από το KRS το δικαίωμα της ψήφου και αποκλείεται αυτό από τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες του ENCJ. Ωστόσο, το ENCJ δεσμεύεται να παραμείνει σε επαφή με το KRS. Το ENCJ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και προσβλέπει στην εποχή κατά την οποία το KRS θα πληροί τις απαιτήσεις του ENCJ και ως εκ τούτου θα μπορεί να επανέλθει ως ενεργό μέλος του ENCJ. Εν τω μεταξύ, το ENCJ είναι διατεθειμένο να προσφέρει την βοήθειά του και την καθοδήγησή του στο KRS για τον καθορισμό της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα δικαστικά συμβούλια.

Θεωρήθηκε ότι αυτή ήταν μια πολύ θλιβερή μέρα, καθώς το KRS ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου και οι εκπρόσωποί του στο Δίκτυο εκτιμήθηκαν σε μεγάλο βαθμό και συνέβαλαν σημαντικά στο έργο του Δικτύου, τόσο μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και στα διάφορα προγράμματα του ENCJ εδώ και πολλά χρόνια.

Οι ακραίες περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης οδήγησαν στην απόφαση που μόλις ελήφθη. Αυτές οι περιστάσεις αναφέρθηκαν στο έγγραφο του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στις 16 Αυγούστου 2018.

Το ENCJ στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας και της καλής αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των Συμβουλίων για το δικαστικό σώμα και των μελών του δικαστικού σώματος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο στόχος συνεπάγεται μια κοινή ευθύνη υποστήριξης των θεμελίων της κοινής μας ευρωπαϊκής έννομης τάξης, ιδιαίτερα του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας εντός αυτής της τάξης. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να οργανώσουν τα δικαστικά τους συστήματα κατά τρόπο που κρίνουν κατάλληλο, αλλά υπάρχουν ορισμένα ελάχιστα πρότυπα που πρέπει να τηρηθούν.On 17th September 2018, the ENCJ General Assembly gathered in Bucharest to discuss the position of the Polish National Judicial Council, the KRS, in the ENCJ.  
It is a condition of ENCJ membership, that institutions are independent of the executive and legislature and ensure the final responsibility for the support of the judiciary in the independent delivery of justice. 
The ENCJ became concerned that as a result of the recent reforms in Poland the KRS no longer fulfilled this requirement. As a result, a visit to Poland took place in June 2018 in order to look into the matter. The concerns however remained and accordingly the Board proposed the suspension of the Membership of the KRS. The KRS attended the meeting and stated its position.  The General Assembly considered the proposal and resolved to suspend the membership of the KRS.
Therefore, the KRS is, for the time being, stripped of its voting rights and excluded from participation in ENCJ activities. The ENCJ remains however committed to staying in contact with the KRS. The ENCJ will continue to monitor the situation and is looking forward to the time when the KRS meets the requirements of the ENCJ and can as a result be welcomed back as active Member to the ENCJ. Meanwhile, the ENCJ is prepared to offer its assistance and guidance to the KRS in setting out compliance with the European Standards for Councils for the Judiciary.
It was felt that it was a very sad day, as the KRS was one of the founding fathers of the network and their representatives to the network were very much respected and contributed highly to the work of the network, both in the Board and in the various ENCJ projects over many years.
The extreme circumstances of this particular case have led to the decision just taken. These circumstances were set out in the paper of the Executive Board which was published on 16 August 2018.
The ENCJ aims to improve cooperation between, and good mutual understanding amongst, the Councils for the Judiciary and the members of the Judiciary of the European Union Member States. This objective brings with it a common responsibility to uphold the fundament of our common European legal order, especially the rule of law and the independence of the judiciary within that order. Member States are free to organise their judicial systems in a way that they see fit, but there are some minimum standards that have to be complied with.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"