Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΔΔΑ Κονταλέξης κατά Ελλάδας nο. 2 - Απόρριψη αίτησης επανάληψης διαδικασίας

ΕΔΔΑ 6.9.2018, Κονταλέξης κατά Ελλάδας nο. 2 (29321/13)
Δικαίωμα δίκαιης δίκης (άρ. 6 παρ. 1 – ποινικό σκέλος) – Πεδίο εφαρμογής – Συμμόρφωση προς καταδικαστική απόφαση του ΕΔΔΑ – Απόρριψη αίτησης επανάληψης διαδικασίας, βάσει του άρθρου 525 ΚΠΔ – Παραδεκτό και βάσιμο νέας προσφυγής στο ΕΔΔΑ


(Α) Αναπλήρωση μέλους της σύνθεσης ποινικού δικαστηρίου χωρίς να προκύπτει από τα πρακτικά ο λόγος της αντικατάστασής του – Διαπίστωση παραβίασης της επιταγής του άρ. 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ περί εκδίκασης της υπόθεσης υπό «νομίμως λειτουργούντος» δικαστηρίου στην υπόθεση Κονταλέξης no. 1 (απόφαση ΕΔΔΑ 31.5.2011 επί της προσφυγής 59000/08) – Συμμόρφωση προς την καταδικαστική απόφαση του ΕΔΔΑ – Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας βάσει του άρ. 525 ΚΠΔ – Απόρριψη της αίτησης από το Εφετείο και, περαιτέρω, της οικείας αίτησης αναίρεσης από τον Άρειο Πάγο, ιδίως, με το σκεπτικό ότι η διαπιστωθείσα παράβαση ήταν τυπική, δεν αφορούσε το δικαίωμα του κατηγορούμενου να δικαστεί από ανεξάρτητους και αμερόληπτους δικαστές, δεν άσκησε επιρροή στο δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας και δεν είχε αρνητικές συνέπειες στην εκτίμηση της υπόθεσης από το ποινικό δικαστήριο – Άσκηση νέας προσφυγής στο ΕΔΔΑ 
(Β) Ζήτημα αρμοδιότητας του ΕΔΔΑ να επιληφθεί της προσφυγής χωρίς να θίξει τα δικαιώματα του καθού Κράτους και τις εξουσίες του Συμβουλίου των Υπουργών κατά το άρθρο 46 της ΕΣΔΑ – Παραπομπή στις σχετικές αρχές που προκύπτουν από τη νομολογία Moreira Ferreira v. Portugal (no. 2) (19867/12), σύμφωνα με την οποία το ΕΔΔΑ έχει δικαιοδοσία εάν η νέα προσφυγή, που αφορά στην επανάληψη της δίκης ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, εγείρει ζήτημα “νέας παράβασης”της ΕΣΔΑ στο πλαίσιο της επανάληψης της διαδικασίας, τούτο δε εξαρτάται από τις συνθήκες εκάστης υπόθεσης – Εν προκειμένω, η ανωτέρω προϋπόθεση πληρούται, δεδομένου ότι ο προσφεύγων προβάλλει ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία απορρίφθηκε αμετάκλητα η αίτησή του για επανάληψη της σε βάρος του ποινικής διαδικασίας, καθ’ ερμηνεία του άρθρου 525 ΚΠΔ, ενέχει, ενόψει του σκεπτικού της, νέα παράβαση του άρθρου 6 ΕΣΔΑ
(Γ) Το άρ. 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ έχει πεδίο εφαρμογής στην παρούσα υπόθεση, διότι, μολονότι η ΕΣΔΑ δεν κατοχυρώνει το δικαίωμα για επανάληψη της ποινικής διαδικασίας κατόπιν σχετικής καταδικαστικής απόφασης του ΕΔΔΑ, εφόσον η εθνική νομοθεσία προβλέπει δικαίωμα για άσκηση τέτοιου ένδικου μέσου, η αποδοχή του οποίου άγει στην εκ νέου εξέταση του βασίμου της ποινικής κατηγορίας, ενεργοποιούνται οι εγγυήσεις του άρ. 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ
(Δ) Η αιτιολογία της επίμαχης απόφασης του Αρείου Πάγου αντανακλά, κατά την κρίση του ΕΔΔΑ, ερμηνεία του άρ. 525 ΚΠΔ, σύμφωνα με την οποία διαδικαστικές παρατυπίες, όπως αυτή που διαπιστώθηκε στην απόφαση Κονταλέξης no. 1, δεν άγουν οπωσδήποτε σε επανάληψη της ποινικής δίκης – Η εν λόγω ερμηνεία του εθνικού δικαίου, που συνεπάγεται τον περιορισμό των περιπτώσεων επανάληψης της ποινικής διαδικασίας που έχει ολοκληρωθεί αμετάκλητα ή, τουλάχιστον, την εξάρτησή τους από κριτήρια που εξετάζουν τα εθνικά δικαστήρια, δεν φαίνεται αυθαίρετη και ενισχύεται από τη νομολογία του ΕΔΔΑ ότι η ΕΣΔΑ δεν εγγυάται δικαίωμα σε επανάληψη της διαδικασίας – Επιπλέον η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν ενέχει αυθαίρετη ερμηνεία της απόφασης Κονταλέξης no. 1του ΕΔΔΑ, υπό την έννοια ότι δεν στηρίζεται σε διαστρέβλωση ή παραποίησή της – Επομένως, συνολικά ιδωμένη, δεν συνιστά το αποτέλεσμα πρόδηλου πραγματικού ή νομικού σφάλματος και δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθαίρετη – Διαπιστώνεται ότι δεν παραβιάσθηκε το άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ
     

http://www.humanrightscaselaw.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"