Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021

Αντικατάσταση Διευθυντή Κατάρτισης ΕΣΔΙ Διοικητικής Δικαιοσύνης - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 190/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 190/2021 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 11336
Αντικατάσταση Διευθυντή Κατάρτισης και Επι-
μόρφωσης για την κατεύθυνση της Διοικητικής
Δικαιοσύνης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει-
τουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3689/
2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις» (Α’ 164).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Την υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, αποφα-
σίζουμε:
Τοποθετούμε την Ειρήνη Τσαλατσάνη του Ηλία (ΑΔΤ
**), Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου
Θεσσαλονίκης, ως Διευθύντρια Κατάρτισης και Επιμόρ-
φωσης για την κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, με μερική
απασχόληση, όχι πάντως μικρότερη των δύο (2) ημερών
κάθε εβδομάδα και μειωμένη άσκηση των καθηκόντων
της κύριας θέσης της για θητεία τριών (3) ετών, η οποία
παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανάληψη καθηκό-
ντων από τον αντικαταστάτη της, σε αντικατάσταση της
Αικατερίνης Περιστεροπούλου του Αποστόλου, Προέ-
δρου Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
της οποίας η θητεία έληξε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"