Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021

ΦΕΚ διορισμού δοκίμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης - ΦΕΚ Γ 445/2021

ΦΕΚ Γ 445/2021 

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 2ας Φεβρουαρίου 2021,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και
90 του Συντάγματος, τα άρθρα 34, 36, 37, 42, 77 Α, 77 Β
και 110 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατά-
στασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988 Α’ 35), όπως αυτά ισχύουν, το άρθρο 9 του
ν. 1968/1991 (Α’ 150), το άρθρο 27 του ν. 4587/2018
(Α’ 218) και την υπ’ αρ. 217/03.12.2020 απόφαση του


Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινι-
κής Δικαιοσύνης, διορίζονται δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ’
τάξης οι κάτωθι, οι οποίοι πέτυχαν στον διαγωνισμό
πρόσληψης δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης της 19ης
Μαρτίου 2015, που προκηρύχθηκε με την υπ’ αρ. 104572/
24.12.2014 (Γ’ 1756) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 104586/31.12.2014
(Γ’ 1819) όμοια, και έχουν τα νόμιμα προσόντα, και το-
ποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις ως εξής: 1) Σα-
μαρά Κωνσταντίνα του Βασιλείου και της Ευανθίας, που
γεννήθηκε στην Κατερίνη το έτος 1980 και έλαβε τον
βαθμό «9,995», στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας, (Αρ. βεβ.
εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνι-
κού Δημοσίου: 9339984681/10.02.2021, Αριθμός βεβαί-
ωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 16372/10.02.2021),
2) Τυρίδη Μαρία του Χρήστου και της Ελένης, που γεν-
νήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1988 και έλαβε τον
βαθμό «9,995», στο Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου, (Αρ. βεβ.
εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνι-
κού Δημοσίου: 8106781235/15.02.2021, Αριθμός βεβαί-
ωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 17996/15.02.2021),
3) Κατραντζή Μαρία του Δημοσθένη και της Ειρήνης,
που γεννήθηκε στη Νάουσα Ημαθίας το έτος 1981 και
έλαβε τον βαθμό «9,990», στο Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης,
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 1261244992/22.02.2021, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 20301/22.02.2021), 4) Μπέλ-
λου Ευαγγελία του Αλκίνοου και της Άννας, που γεννή-
θηκε στην Αθήνα το έτος 1982 και έλαβε τον βαθμό
«9,985», στο Ειρηνοδικείο Σικυώνος, (Αρ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο-
σίου: 1276811261/ 12.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 17335/12.02.2021), 5) Στογιάννη Σοφία του
Νικολάου και της Χαρίκλειας, που γεννήθηκε στη Βέροια
Ημαθίας το έτος 1980 και έλαβε τον βαθμό «9,985», στο
Ειρηνοδικείο Λασιθίου, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2877145377/
17.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 18705/
17.02.2021), 6) Σαράντη Κλεοπάτρα του Δημητρίου και
της Ελένης, που γεννήθηκε στον Βόλο το έτος 1987 και
έλαβε τον βαθμό «9,985», στο Ειρηνοδικείο Κω, (Αρ. βεβ.
εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνι-
κού Δημοσίου: 1049611034/11.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑ-
ΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 16673/11.02.2021), 7) Καλοδημίδου
Αθανασία του Πέτρου και της Μαρίας, που γεννήθηκε
στην Αλεξανδρούπολη το έτος 1988, και έλαβε τον βαθ-
μό «9,975», στο Ειρηνοδικείο Κω, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
3788249147/11.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερι-
κών: 16676/11.02.2021), 8) Δεληγιάννη Κωνσταντίνα του
Δημητρίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο
το έτος 1985 και έλαβε τον βαθμό «9,965», στο Ειρηνο-
δικείο Ναυπάκτου, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Αν-
θρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1221196911/
10.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 16270/
10.02.2021),9) Παππά Σοφία του Νικολάου και της Μα-
ρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975 και έλαβε
τον βαθμό «9,965», στο Ειρηνοδικείο Ζακύνθου, (Αρ. βεβ.
εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνι-
κού Δημοσίου: 9011595251/ 19.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑ-
ΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19656/ 19.02.2021), 10) Κατσούπη
Εμμανουήλ του Νικολάου και της Μαρίας, που γεννήθη-
κε στην Πάτρα το έτος 1976 και έλαβε τον βαθμό «9,965»,
στο Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1573479672/17.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερι-
κών: 18557/17.02.2021), 11) Ευθυμίου Λουκία του Μιχα-
ήλ και της Ιουλίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής
το έτος 1986 και έλαβε τον βαθμό «9,950», στο Ειρηνο-
δικείο Καλλονής, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Αν-
θρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1219811334/

18.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19329/
18.02.2021), 12) Κακαβά Αναστασία του Δημητρίου και
της Ιωάννας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος
1982 και έλαβε τον βαθμό «9,950», στο Ειρηνοδικείο
Πλαταμώδους, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώ-
πινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3035109539/
11.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 16623/
11.02.2021), 13) Νικήτα Ιωάννα του Βασιλείου και της
Βασιλικής, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1985
και έλαβε τον βαθμό «9,950», στο Ειρηνοδικείο Βάμου,
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 7710475325/10.02.2021, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 16369/10.02.2021), 14) Μπάτιο
Ευάγγελο του Γεωργίου και της Θεοδώρας, που γεννή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1983 και έλαβε τον βαθ-
μό «9,950», στο Ειρηνοδικείο Καλαμάτας, (Αρ. βεβ. εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 1078783481/12.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/
Υπ. Εσωτερικών: 17366/12.02.2021), 15) Νικολάου Κων-
σταντίνο του Σεραφείμ και της Σωτηρίας, που γεννήθη-
κε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1981 και έλαβε τον
βαθμό «9,945», στο Ειρηνοδικείο Καλύμνου, (Αρ. βεβ.
εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνι-
κού Δημοσίου: 8512488716/12.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑ-
ΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 17185/12.02.2021), 16) Χαλβαντζή
Χριστίνα του Γεωργίου και της Ελένης, που γεννήθηκε
στη Λαμία το έτος 1986 και έλαβε τον βαθμό «9,925»,
στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
4494113111/17.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερι-
κών: 18658/17.02.2021), 17) Δουλγαράκη Βασιλική του
Ιωάννη και της Αθηνάς, που γεννήθηκε στη Λάρισα το
έτος 1986 και έλαβε τον βαθμό «9,915», στο Ειρηνοδικείο
Χίου, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7377126599/18.02.2021,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19251/18.02.2021),
18) Καλφούντζο Κωνσταντίνο του Γεωργίου και της Καλ-
λιόπης, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1980 και
έλαβε τον βαθμό «9,915», στο Ειρηνοδικείο Χίου, (Αρ.
βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 9617273124/18.02.2021, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19255/18.02.2021), 19) Πιτια-
κούδη Μενεξία του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, που
γεννήθηκε στην Κομοτηνή το έτος 1986 και έλαβε τον
βαθμό «9,915», στο Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου, (Αρ. βεβ.
εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνι-
κού Δημοσίου: 1144286685/22.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑ-
ΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 20338/22.02.2021), 20) Τσιρδήμου -
Σιούμη Νίκη του Ιωάννη και της Μαρίας, που γεννήθηκε
στην Αθήνα το έτος 1985 και έλαβε τον βαθμό «9,900»,
στο Ειρηνοδικείο Καλαμάτας, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
8234103384/12.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερι-
κών: 17376/12.02.2021), 21) Βλαστού Μαργαρίτα του
Στυλιανού-Ανδρονίκου και της Ζωής, που γεννήθηκε στο
Μαρούσι Αττικής το έτος 1983 και έλαβε τον βαθμό
«9,900», στο Ειρηνοδικείο Άργους, (Αρ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο-
σίου: 7412530128/15.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 17605/15.02.2021), 22) Σπανού Ελένη του
Κωνσταντίνου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Θεσ-
σαλονίκη το έτος 1987 και έλαβε τον βαθμό «9,900», στο
Ειρηνοδικείο Καρπάθου, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
5410774661/11.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερι-
κών: 16904/11.02.2021), 23) Κωσταρά Μαρία του Κων-
σταντίνου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα
το έτος 1989 και έλαβε τον βαθμό «9,898», στο Ειρηνο-
δικείο Χανίων, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώ-
πινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7116392618/
18.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19091/
18.02.2021), 24) Τσουτσάνη Κωνσταντίνα του Γεωργίου
και της Ολυμπίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος
1988 και έλαβε τον βαθμό «9,895», στο Ειρηνοδικείο
Πύλου, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7118943874/17.02.2021,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 18560/17.02.2021),
25) Θεοδοσιάδου Σημέλα του Κυριάκου και της Καλλιό-
πης, που γεννήθηκε στη Βέροια το έτος 1985 και έλαβε
τον βαθμό «9,895», στο Ειρηνοδικείο Θήρας, (Αρ. βεβ.
εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνι-
κού Δημοσίου: 7769152019/17.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/
Υπ. Εσωτερικών: 18555/17.02.2021), 26) Μπινιάρη Άρτε-
μι του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο
Αγρίνιο το έτος 1979 και έλαβε τον βαθμό «9,870», στο Ει-
ρηνοδικείο Πύργου, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Αν-
θρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7561101053/
12.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 17265/
12.02.2021), 27) Αντζινά Καλλιόπη του Γεωργίου και της
Αγγελικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1985 και
έλαβε τον βαθμό «9,865», στο Ειρηνοδικείο Αργοστο-
λίου, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8681182912/11.02.2021,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 16929/11.02.2021),
28) Κουτρούλη Νικολίτσα του Στασινού και της Βασιλι-
κής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983 και έλαβε
τον βαθμό «9,865», στο Ειρηνοδικείο Πύργου, (Αρ. βεβ.
εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνι-
κού Δημοσίου: 4032928171/12.02.2021, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 17274/12.02.2021), 29) Κολο-
κούτσα Αγγελική του Γεωργίου και της Σοφίας, που γεν-
νήθηκε στην Πάτρα το έτος 1985 και έλαβε τον βαθμό
«9,850», στο Ειρηνοδικείο Νεμέας, (Αρ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο-
σίου: 3510752678/19.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 19953/19.02.2021), 30) Παναγόπουλο Γε-
ώργιο του Αντωνίου και της Σμαράγδας, που γεννήθηκε
στον Χολαργό Αττικής το έτος 1987 και έλαβε τον βαθμό
«9,830», στο Ειρηνοδικείο Αρήνης, (Αρ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο-
σίου: 9329741884/09.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 16199/09.02.2021), 31) Αλβανού Βασιλική
του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην
Αθήνα το έτος 1985 και έλαβε τον βαθμό «9,825», στο Ει-
ρηνοδικείο Ζακύνθου, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6611572462/
19.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19662/
19.02.2021), 32) Ζέζιου Κλεάνθη του Στυλιανού και της

Σμαράγδας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος
1986 και έλαβε τον βαθμό «9,820», στο Ειρηνοδικείο
Αργοστολίου, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώ-
πινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4614181053/
11.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 16897/
11.02.2021), 33) Σάββα Μιχαήλ του Νικολάου - Γεωργίου
και της Φρόσως - Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα
το έτος 1986 και έλαβε τον βαθμό «9,815», στο Ειρηνο-
δικείο Καλαμάτας, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Αν-
θρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1354120678/
12.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 17362/
12.02.2021), 34) Σταυρίδου Ευαγγελία του Πελαγίου και
της Αρίστης, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος
1989 και έλαβε τον βαθμό «9,815», στο Ειρηνοδικείο
Ρόδου, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9043127218/
15.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 18010/
15.02.2021),35) Αποστόλου Λαμπρινή του Παναγιώτη
και της Σταματούλας, που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος
1986 και έλαβε τον βαθμό «9,815», στο Ειρηνοδικείο
Δύμης, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6467477217/10.02.2021,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 16267/10.02.2021),
36) Αποστολοπούλου Μαρία - Κωνσταντίνα του Γεωργίου
και της Σοφίας, που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το
έτος 1982 και έλαβε τον βαθμό «9,810», στο Ειρηνοδικείο
Μυρτουντίων, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώ-
πινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2438125975/
17.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 18568/
17.02.2021), 37) Γεωργόπουλο Ευθύμιο - Φοίβο του Μιχα-
ήλ και της Μαρίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής
το έτος 1987 και έλαβε τον βαθμό «9,800», στο Ειρηνοδι-
κείο Λέρου, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1980122111/10.02.2021,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 16297/10.02.2021),
38) Παπαστάμου Κλεοπάτρα του Αναστασίου και της Γε-
ωργίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος
1982 και έλαβε τον βαθμό «9,800», στο Ειρηνοδικείο
Ολυμπίων, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1232572106/11.02.2021,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 16660/11.02.2021),
39) Πριτσούλη Ευαγγελία του Δημητρίου και της Ελένης,
που γεννήθηκε στο Αγρίνιο το έτος 1983 και έλαβε τον
βαθμό «9,800», στο Ειρηνοδικείο Μήλου, (Αρ. βεβ. εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 6069076927/15.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/
Υπ. Εσωτερικών: 17798/15.02.2021), 40) Κουβέλη Αρετή
του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στη Χαλ-
κίδα το έτος 1984 και έλαβε τον βαθμό «9,795», στο Ειρη-
νοδικείο Σάμου, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώ-
πινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5146901214/
15.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 17986/
15.02.2021), 41) Μανώλη Γαβριήλ του Ευστρατίου και
της Βιργινίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το
έτος 1985 και έλαβε τον βαθμό «9,785», στο Ειρηνοδικείο
Ικαρίας, (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1192575123/17.02.2021,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 18426/17.02.2021) και
42) Στασινού Ελένη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας,
που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1984 και έλαβε τον
βαθμό «9,775», στο Ειρηνοδικείο Σαμαίων (Αρ. βεβ. εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 8568107191/ 11.02.2021, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/
Υπ. Εσωτερικών: 16980/ 11.02.2021).
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπουργείου Δικαιοσύνης 7767/
24.02.2021).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"