Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021

Ν. 4786/2021: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - ΚΟΔΚΔΛ - ΑΚ - ΣτΕ - ΔΑΚ - ΑΕΔ κτλ ,

 ΦΕΚ A 43/2021


Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/

1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017

σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργα-

σίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελί-

ας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων

και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

KΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Άρθρο 21

Διάταξη για την επαναλειτουργία

των πολιτικών δικαστηρίων

Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδή-

ποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικα-

σίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος των υπό

στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 65912/15.10.2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ.

67845/22.10.2020 κοινών αποφάσεων των υπουργών

Υγείας και Δικαιοσύνης (Β΄ 4568, Β΄ 4682) και των υπό

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2.11.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ.

69919/2.11.2020 κοινών αποφάσεων των Yπουργών

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας

του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμά-

των, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,

Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής (Β΄ 4829, Β΄ 4831), με τις οποίες ανεστάλη η

λειτουργία των δικαστηρίων, ορίζεται αυτεπαγγέλτως με

πράξη του Προϊσταμένου του δικαστηρίου ή του προ-

έδρου του τμήματος, ημέρα και ώρα συζήτησης στο

ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο.

Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα,

το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με

πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση

όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων,

και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος

γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό

σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις

με διάδικο το ελληνικό δημόσιο, ο γραμματέας του δι-

καστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με

το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, εφόσον συμπεριλαμβάνει

τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμ-

ματέα γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή

ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη

ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων «solon.gov.gr» για

όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν

λόγω σύστημα.

 

Άρθρο 22

Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών

λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης

 

Άρθρο 33

Παραχώρηση της κυριότητας των

καταστημάτων κράτησης στο Υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ

 

Άρθρο 35

Ερμηνευτική διάταξη

για κληρονόμους που ενηλικιώνονται

Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 1912 του Αστι-

κού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α΄ 164), ο κληρονό-

μος που ενηλικιώνεται δικαιούται εντός της ετήσιας

προθεσμίας του άρθρου 1912 ΑΚ να αποποιηθεί την

κληρονομία.

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

ν. 1756/1988 ΚΟΔΚΔΛ

 

Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

 

Προαγωγή εισηγητών του Συμβουλίου

της Επικρατείας

 

   Π.Δ. 18 της 30.12.88/9.1.89.  
   Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το 

   Συμβούλιο της Επικρατείας

 

Τροποποίηση του άρθρου 13

του ν. 693/1977 Δικαστήριο Αγωγών

Κακοδικίας

 

Αντικατάσταση της παρ. 1

του άρθρου του 11 του ν. 345/1976 Ανώτατο Ειδικό

Δικαστήριο -

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3900    (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010)
Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3068 (ΦΕΚ Α΄ 274/14-11-2002)

Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των

δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου

Επικρατείας και άλλες διατάξεις.

 

                    ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2225/Α121/1994
 
 Για την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες 
διατάξεις.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3115 (ΦΕΚ Α΄ 47/27-2-2003)

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3051 (ΦΕΚ Α΄220/20.9.2002)

Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροπο

ποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων

στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"