Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021

Συγκρότηση Συμβουλίου Χαρίτων -,ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 241/2021

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αριθμ. 5324 οικ

Συγκρότηση Συμβουλίου Χαρίτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 47 παρ. 1 του Συντάγ-

ματος, β) του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968, όπως αυτό

έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 81 του

ν. 4139/2013 και του άρθρου 34 του νόμου 4640/2019

(Α’ 190), γ) της παρ. 2 του άρθρου 10 της από 7-8-1974

Συντακτικής πράξης.

2. Τα π.δ. 83/2019 (Α’ 121) και 84/2019 (Α’ 123).

3. Την υπ’ αρ. 55080/30-7-2019 κοινή απόφαση του

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης με την

οποία διορίσθηκε στη θέση μετακλητού Γενικού Γραμμα-

τέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο Πάνος

Αλεξανδρής του Ιωάννη (Υ.Ο.Δ.Δ. 515).

4. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-

οσύνης» (Α΄ 7).

5. To π.δ 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Το υπ’ αρ. 249/19-1-2021 έγγραφο της Προέδρου

του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου

Αθηνών.

7. To υπ’ αρ. 31/16-02-2021 έγγραφο του Προέδρου

του Εφετείου Πατρών.

8. Το υπ’ αρ. 9177 οικ./4-03-2021 έγγραφο της Υπη-

ρεσίας Συντονισμού Γραφείο Συντονισμού Δημοσίων

Πολιτικών.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δα-

πάνη, αποφασίζουμε να ορίσουμε:

Α. Τακτικά μέλη του Συμβουλίου Χαρίτων τους:

1. Πάνο Αλεξανδρή του Ιωάννη (ΑΔΤ ****), με-

τακλητό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

ως Πρόεδρο.

2. Γεώργιο Σχοινοχωρίτη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ

*), Πρόεδρο Εφετών Αθηνών.

3. Βασιλική Μπάστα του Νικολάου (ΑΔΤ *),

Εφέτη Αθηνών.

4. Δημήτριο Μάκο του Προκοπίου (ΑΔΤ *),

Εφέτη Αθηνών.

5. Γεώργιο Γρίβα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ **),

Εφέτη Δωδεκανήσου.

6. Αργυρώ Ελευθεριάδου του Ιορδάνη (ΑΔΤ *),

Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κ.Υ. του Υπουργείου Δι-

καιοσύνης.

7. Βασιλική Αρβανιτοπούλου του Ιωάννη (ΑΔΤ

*), Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κ.Υ. του Υπουρ-

γείου Δικαιοσύνης.

Β. Αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου Χαρίτων τους:

1. Αικατερίνη Μουμουζιά του Αθανασίου (ΑΔΤ

*), Πρόεδρο Εφετών Αθηνών.

2. Μαρία Σακελλαροπούλου του Νικολάου (ΑΔΤ

*), Εφέτη Αθηνών.

3. Ιωάννη Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ

*), Εφέτη Αθηνών.

4. Παναγιώτη Καρακωνσταντή του Νικολάου (ΑΔΤ

*), Εφέτη Πατρών.

5. Αθανασία Βασιλοπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ

*), Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κ.Υ. του Υπουρ-

γείου Δικαιοσύνης.

6. Βασιλική Αναγνωστοπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ

*), Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κ.Υ. του Υπουρ-

γείου Δικαιοσύνης.

Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού

Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης χρέη Προέδρου

εκτελεί ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός που μετέ-

χει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Στην περίπτωση

αυτή και σε αναπλήρωση του δικαστικού λειτουργού

μετέχει ως μέλος η Ευτυχία Κατσιγαράκη του Αντωνίου

(ΑΔΤ *), Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης της

Κ.Υ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Δ. Καθήκοντα υπηρεσιακού εισηγητή χωρίς δικαίωμα

ψήφου ασκεί η Προϊσταμένη του Τμήματος Απονομής

Χάριτος, Σταματία Τουτουνοπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ

*) με αναπληρώτρια την Ευγενία Στάππα του

Παναγιώτη (ΑΔΤ**), Προϊσταμένη Τμήματος της

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ε. Γραμματέα του Συμβουλίου Χαρίτων ορίζουμε την

Μαρία Μπίζα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ **), υπάλ-

ληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαι-

οσύνης με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Μπακογιώργο

του Ζαχαρία (ΑΔΤ *), υπάλληλο της Κεντρικής

Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η θητεία του ανωτέρω Συμβουλίου είναι διετής, αρχό-

μενη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"