Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Νέων Κορίνθου στο Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας.Τεύχος B’ 4261/10.08.2022

Τεύχος B’ 4261/10.08.2022

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12053 (1)
Μετεγκατάσταση του Ειδικού Καταστήματος
Κράτησης Νέων του Καταστήματος Κράτησης
Κορίνθου στο Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα Κρά-
τησης Νέων Κασσαβέτειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 54, 121, 126 και 127 του Ποινικού Κώδικα,
2. Την παρ. 1 του άρθρου 18, σε συνδυασμό με τις δια-


τάξεις των άρθρων 19 και 20 του Σωφρονιστικού Κώδικα
(ν. 2776/1999, Α΄ 291),
3. Το άρθρο 18 του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις Υπουργεί-
ου Υποδομών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 139),
4. Τo π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
5. Τo π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
6. Την υπ’ αρ. 80/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058),
7. Την υπ’ αρ. 90467/22-10-2013 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των «Μερική μετατροπή του Καταστήματος Κράτησης
Κορίνθου» (Β’ 2767),
8. Την ανάγκη διασφάλισης ασφαλούς περιβάλλοντος
του πληθυσμού κρατουμένων ηλικίας κάτω των 18 ετών,
καθώς και παροχής της αναγκαίας υποστήριξης που συ-
νάδει στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα,
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη μετεγκατάσταση του Ειδικού Καταστήματος Κρά-
τησης Νέων του Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου στο
Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέ-
τειας, το οποίο μερικώς μετατρέπεται σε Ειδικό Κατά-
στημα Κράτησης Νέων για τη φιλοξενία ανηλίκων από
δεκαπέντε (15) έως δεκαοκτώ (18) ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2022
Ο Υφυπουργός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ