Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Αύξηση του αριθμού των Κτηματολογικών Δικαστών (ΠρωτΘεσ) . Τεύχος B’ 4408/18.08.2022

Τεύχος B’ 4408/18.08.2022

 Αριθμ. 31259 (2)

Αύξηση του αριθμού των Κτηματολογικών Δι-

καστών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 2664/1998 «Εθνι-

κό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α´ 275), όπως

αντικαταστάθηκαν από τη διάταξη του άρθρου 46 του

ν. 3659/2008 (Α’ 77).

2. Το π.δ. 83/9.7.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-

οσύνης» (Α’ 7).

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, δεν

προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-

γισμού, αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε τον αριθμό των Κτηματολογικών Δικαστών

με τους αναπληρωτές τους στο Πρωτοδικείο Θεσσαλο-

νίκης κατά έναν (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού

αυτών σε τέσσερις (4).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ